ADANA; SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBA’YA SIĞMAZ                     

Facebook
Twitter
WhatsApp

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi T.B.M.M.’ne sunulmuştur. Bu kanun teklifindeki fiili hizmet süresi zammı, emeklilik ücretindeki artış ve sağlık turizminin yer aldığı maddeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini doğrudan etkilemektedir.

Gece gündüz demeden günün 24 saati sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren emekçilerin temel taleplerinin başında yer alan;

  • Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı)
  • Çalışırken ve emeklilikte insan onuruna yakışır ücret

taleplerini kararlı ve ısrarlı bir şekilde savunduk. Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele edeceğimizi kararlılıkla ifade ettik.  Taleplerimizdeki haklılık ve mücadelemizdeki süreklilik görmezden gelinemedi.  Daha öncede seçimler süreçlerinde bu taleplerimiz hükümet ve yandaş sendikalar tarafından sürekli sulandırılıp ve gerçekleşmeyen vaatlere dönüştürme çabasına girilse de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini taleplerinden ve talepleri için mücadeleden vazgeçirmemiştir.

Mücadelemiz sonucunda bu gün eksik de olsa fiili hizmet süresi zammı torba yasaya dahil edilmiştir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki emekçilerin özlük hakları böyle torba yasalara sığmaz.   Torba yasada yer alan düzenlemeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamamaktadır.

Torba Yasada önerilen düzenlemeler:

1-Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile ilgili düzenlemeye göre;

  • Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü kapsamamaktadır. Sadece 1219 sayılı yasa kapsamına giren sağlık mesleklerini kapsamaktadır.
  • Geçmiş çalışma sürelerini de kapsamamaktadır.
  • Her yıla 60 gün sınırlaması getirilmiştir. Ve fiili çalışma süresini kapsamaktadır.
  • Özellikli birim ayrımı bulunmamaktadır.

Önerimiz: 10 yılı aşkındır yoğun olarak dillendirdiğimiz ve 2014 yılında sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak bir yasa tasarısına dönüşen talebimiz nettir. (Yasa önerimiz ektedir)

  • Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsamalıdır. (sağlık hizmetleri sınıfı, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, sosyal hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idare hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı)
  • Geçmiş çalışma sürelerini kapsamalıdır.
  • Fiili hizmet süresinin de çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini ve fiili hizmetten yararlanmada “fiilen çalışma şartının” kaldırılmasını talep etmekteyiz.

2-Torba yasa önerisinde sadece hekimlere yönelik emeklilik maaşlarına bir artış önerilmektedir. Bu yaklaşım, emekçiler arasında ayrıma neden olmaktadır. Çalışma barışını zedeleyen bu önerinin sakıncalar doğuracağı aşikârdır.

Önerimiz: Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen performans uygulamasından vazgeçilmelidir. Emekçiler arasında ayrımcılık yaratmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ödenen sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

  1. Uluslararası sağlık hizmetlerinin (sağlık turizmi) döner sermaye gelirlerinin yarısının hekimler ve diş hekimlerine dağıtılacağı önerilmiştir.

Sendikamız sağlık turizmi anlayışına karşı çıkmaktadır. Çünkü bir ülkede bulunan tüm insanlar (göçmen, turist, vatandaş) aynı sağlık hizmetlerinden faydalanmalıdır. Bu tür ayrımlar sağlık hizmetlerinin bütünlük ilkesini bozmaktadır. Bu itirazımızla birlikte;

            Önerimiz: Gelirden kaynaklı dağıtılacak ek ödemelerin tüm emekçileri kapsayacak şekilde dağıtılması gerekir.

Tüm bu önerilerimizle birlikte seçim öncesi vaat edilen,  emekçilerin hakkı olan 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin yasada yer almasının yanı sıra her gün yaşadığımız sağlıkta şiddetin de artık siyasi iktidarın gündeminde olması ve buna ilişkin çözümler üretmesini ve yine sağlık emek ve meslek örgütlerinin hazırlayıp mecliste grubu bulunan partilere ilettiği şiddet yasa tasarısı önerimizin de bu düzenlemelerle birlikte ele alınmasını istiyoruz.

Yukarıda yazdığımız talepler tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin HAKKIDIR.

Geçmişten bu güne bu haklı talepler için birlikte mücadele yürüttük. Birlikte haklarımızı kazandık. Kazanılanlar birilerinin lütfu değil mücadelemizin sonucunda elde edilmiş haklardır.

Hep birlikte bu haklı taleplerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Taleplerimizin çarpıtılmasına izin vermeyeceğiz.

23 Temmuz 2018 Pazartesi günü T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp Salı günü de yani bugün Genel Kurula gelmesi beklenen bu yasa teklifinde taleplerimize yer verilmesi için Genel Merkezimiz Mecliste grubu bulunan partilerden randevu alınarak taleplerimizi iletmişlerdir..Ayrıca Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına 2 Eş genel başkanlarımız Gönül ERDEN ile İbrahim KARA katılmışlardır.

Ayrıca Şube ve Temsilciliklerimiz, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini bilgilendirme, talepleri görünür hale getirecek çalışmaları yürütülmüştür. İşyerlerinde imzalar toplanarak, Mersin Milletvekillerine önerilerimizin yer aldığı metinler faks çekilmiştir. Bugünde toplanan imzaları TBMM gönderiyoruz.

            19 ve 23 Temmuz 2018 tarihlerinde saat 21.00’de taleplerimizi öne çıkaracak sosyal medya eylemleri yapıldı.24.07.2018

Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

                                                                                                                                        MUZAFFER YÜKSEL                                                                                                                          Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası                                                                                                                                      Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]