Aile ve  Sosyal Politiklar Bakanlığı Personeli Görevden Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 30229 sayılı 3 Kasım 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle özetle:

-Görevde yükselme sınavında yalnızca “döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür ve şube müdürü kadrolarına” yazılı ve sözlü sınav varken tüm kadrolar için “yazılı ve sözlü sınav” şartı düzenlenmiş,

-Ünvan değişikliğinde yalnızca yazılı sınav şartı var iken ünvan değişikliği için de “yazılı ve sözlü sınav” şartı getirilmiş, diğer maddeler de bu çerçevede düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre:

“MADDE 15 ‒

(1) (Değişik:RG-3/11/2017-30229) Yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

  1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  1. d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
  2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin yüz puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.” denilmiştir. Bu haliyle sözlü sınavla ilgili kayıt tutulmayacağı düzenlenmiştir. Ancak Danıştay kararlarında da kayıt zorunlu olmamakla birlikte soruların ve cevapların tutanak altına alınması gerekmektedir.

Üyelerimizin sözlü sınavla ilgili usulsüzlüklerde dava açma hakları vardır.

Hukuksal süreçlerin titizlikle takibinin yanı sıra, getirildiği her kurumda kadrolaşmanın önünü açan bu sözlü sınav sistemine karşı tutumumuzu ve mücadeleyi sürdüreceğiz.

2016 yılında mülakata bile girmemiş adayların mülakatı kazanması gibi skandalların yaşandığı bir kurumda kamuoyunun güvenini zedeleyecek, çalışanların işine yabancılaşmasına neden olacak böylesi düzenlemelerin acilen kaldırılması gerekmektedir.

 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]