2016 YILI YETKİ SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Facebook
Twitter
WhatsApp

İşyerleri tutanakları “15 Mayıs’ı takip eden iki iş günü içinde” taraflarca imza altına alınacaktır. İmzalanan tutanakların 15 Mayıs’ı takip eden 2 iş günü mesai bitimine kadar kurum müdürlüklerine gönderileceği, yine 15 Mayıs’ı takip eden 5 iş gününde müdürlüklerde tutanakların tutulacağı ve ilgili merkeze gönderileceği yönetmelikte belirtilmiştir.

 

 • 2016 yılı yetki sürecinde üyelikten çekilme işlemleri; Üyesi olduğu sendikadan üyelikten çekildikten 30 gün sonra yürürlüğe gireceğinden dolayı 14 Nisan 2016 tarihi baz alınacaktır. 15 Nisan 2016 tarihinde üyelikten çekilme formu verilmesi halinde 15 Mayıs’da istifa ettiği sendikadan üyeliği geçerli sayılacaktır. Şayet bu süre içerisinde başka bir sendikaya üye olmuşsa da üyeliği kabul edilmeyerek aidat kesintisi yapılmayacaktır.
 • Bazı işyerlerinde yetki tutanakları bütün sendikalara çağrı yapılmadan imzalanmaktadır. Bu nedenle işyerlerinde tutanak tutma tarih ve saatlerinin takip edilerek, çağrı yapılmazsa dahi toplantıya katılım sağlanmalıdır. Bugünden itibaren işyerlerine yönelik planlama yapılarak, işyerlerinde görevlendirilecek temsilciler belirlenmeli ve gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. İşyeri tutanaklarının bir sureti alınarak, müdürlükteki toplantıya öyle gidilmelidir. İşyerinde yapılacak itirazlar sonuçlandırılmazsa, bu durum gerekçesi ile birlikte şerh düşülerek imzalanmalıdır. Şerh konulan tutanakların toplantıya katılan kurum yetkilisi tarafından imzalanması sağlanmalıdır. (işyerinde tutulan tutanaklar başta olmak üzere il merkezinde yapılan birleştirme tutanaklarında sendikamız adına katılan kişi; imzasının altına şerhlidir deyip imzalamalıdır. Şerh konusu kısaysa altına yazılmalı çok uzunsa şerhim ektedir deyip şerh gerekçelerini tutanağa yazıp yetkililere de imzalatıp belgeleriyle birlikte tutanağa eklemelidir. Genel merkeze gelen tutanaklarda yer alan şerh, bakanlığa gelen tutanaklarda olamayabiliyor. Bu nedenle şerhli tutanakların ortak imzalanan tutanakta olması gerekmektedir.)
 • İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı işyerlerinde yapılan tutanaklar müdürlükler düzeyinde tek tutanakla imza altına alınacaktır. Bu nedenle şube/temsilciliklerimizin ilgili müdürlüklerle diyalog kurarak, tutanak işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı tutanaklar işyerleri düzeyinde imza altına alınacaktır. İşyerinde imzalanan tutanak genel merkeze hemen fakslanmalıdır.
 • Üniversite hastaneleri tek başına bir kurum olduğundan sadece yerelde yapılan tutanak metni olacak, merkezi olarak ayrıca tutanak imzalanmayacaktır. İşyerinde imzalanan tutanak genel merkeze hemen fakslanmalıdır. Bu tutanaklar genel merkez tarafından dosya haline getirilerek, varsa şerhleri ile birlikte Çalışma Bakanlığına gerekli bildirim ve itirazları yapılacaktır.
 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Grup Başkanlıklarında yetki tutanakları tutulacağından, bu kurumların bulunduğu yerlerdeki şubelerimizin ilgili işlemleri takip ederek tutulan tutanağı genel merkezimize fakslaması gerekmektedir.
 • İşyerlerindeki tutanak metinlerinin imzalanmasına dönük, örgütlü olduğumuz işyerleri dışında örgütlülüğümüz olmadığı iş yerlerinde de sendikamız temsilcilerinin katılımı gerekmektedir. Bu diğer sendikaların usulsüzlük yapmalarını önlemek açısından önemlidir.
 • Tutanak metinleri imzalanırken, aidatı kesilmeyen üyelikler veya usulsüz kesintiler tespit edilirse, itiraz edilmeli, itiraz kurumca değerlendirmeye alınmayıp çözülmezse şerhli imza atılmalıdır. (Tutanakta şerh gerekçesi açık bir şekilde ifade edilip, kanıtlayan belgeler hazırlanıp, genel merkezimize anında gönderilmelidir.) Bu belgeler merkezi düzeyde imzalanacak tutanaklarda değerlendirilecektir.
 • Yerelde İmzalanan tutanakların bir nüshası bekletilmeden genel merkezimize anında fakslanmalıdır.
 • Yerel ve merkezi yapılacak tutanak metinleri için Mayıs Ayı tevkifat listeleri daha önceden temin edilerek hazır bulundurulmalıdır.
 • Kurumdan kaynaklı olarak(örneğin mutemetlerin programlarından kaynaklı) aidat kesintisi yapılmayan üyelikler için kurumdan durumu ifade eden yazı alınarak mutabakat metinlerinde üyeliklerin sayılması ve maaş bordroları hazırlandıktan sonra 15 Mayıs 2016 tarihine kadar kurumlara gelen üyelik formları için ek bordro düzenleterek aidat kesintilerinin yaptırılması sağlanmalıdır.
 • 4688 sayılı Yasanın 25. maddesine dayanarak hazırlanan tebliğde tevkifat listelerinin işyerine asılması sağlanmalıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]