Bilindiği üzere, 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden sigorta pirimi kesintisi yapılmakta idi. 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın Ek 9.maddesine göre sigorta primi kesintisine son verilmiştir.

Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi’nin 2013/4 E, 2014/386 K sayılı ve 05.06.2014 tarihli kararı ile 15 Ocak 2012 tarihinden önce ek ödemesinden sigorta primi kesintisi yapılan kişinin açtığı dava kabul edilmiş ve kesintilerin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 2014/14827 E, 2015/13963 K sayılı ve 17.06.2015 tarihli kararı ile onanmıştır.

Bu dava sonucunda ortaya çıkan durum Sendikamız tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir ve süreç yakından takip edilmektedir.

Yargıtay’ın onama kararına rağmen görüş değişikliğine gittiği çok sayıda hukuksal durum olmuştur. Bu nedenle, sendikamız üyelerinin ileride mağdur olmaması (Yargıtayın görüş değiştirme ihtimali, kanun yararına bozma üzerine konunun yeniden görüşülme ihtimali düşünülerek) açısından birkaç ay süre ile hukuksal durumun tamamen netleşmesinin beklenmesinin uygun olacağını değerlendirmektedir.  Bilindiği gibi bu davalar iş mahkemesine açılacak hukuk davalarıdır. Dava açıldığında gider avansı ile birlikte yaklaşık 500.-TL civarında masraf alınmaktadır. Davanın kaybedilmesi halinde de şimdilik geçerli avukatlık ücret tarifesine göre 1.500.-TL karşı tarafa ücret ödeme ihtimali bulunmaktadır.

Bununla birlikte Sendikamız Yargıtay’ın onama kararı üzerine 15 Ocak 2012 tarihinden önce ek ödemelerinden sigorta primi kesintisi yapılanlara primlerinin 5510 sayılı kanunun 89.maddesinin 3.fıkrası uyarınca faizi ile birlikte geri ödenmesi için SGK’ya başvuruda bulunmuştur.

Ayrıca belli bir dönem ek ödemeden sigorta primi alınması demek bu ücret üzerinden ileride emekli aylığı hesabı yapılacak demektir. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin bu durumu da göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Üyelerimizin detaylı bilgi ve destek almak için şube/temsilciliklerimizle iletişime geçmeleri önemlidir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]