Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getiren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 14 Şubat 2013 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

Konu ile ilgili, Sendikamız (SES)Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, sağlık meslek örgütü temsilcilerinin 14 Şubat Perşembe Günü 663 Sayılı KHK’nın iptali istemi ile Anayasa Mahkemesi önünde olacağı duyuruldu.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

11 ŞUBAT 2013

Bütün Sağlık Çalışanlarının Gözü Kulağı Bu Davada

14 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ÖNÜNDEYİZ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili iptal davası 14 Şubat 2013 günü Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

2 Kasım 2011 günü, bir gece yarısı operasyonu ile Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren bu KHK; 1980’lerde başlatılan ve 2002 yılında AKP’nin Hükümete gelişi ile hızlanan Piyasacı Sağlık  “Reformu”nun eksik kalan yanlarını tamamlıyor.

Bu KHK ile;  

 1. 1.Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarıldı, denetleyici, düzenleyici ve koordine edici konuma getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın temel görevi olan sağlık hizmeti sunumu, bağlı kuruluşları olan Halk Sağlığı ve Kamu Hastane Kurumu’na devredildi.
 2. 2.Devlet hastaneleri “$irket Hastaneleri”ne dönüştürüldü ve göreve bu sisteme tümüyle sahip çıkıp onu yönetecek CEO olarak nitelendirilen Genel Sekreterler getirildi.
 3. 3.25-49 yıllığına tahsis edilecek hazine arazileri üstüne kurulacak “Şehir Hastaneleri” (Entegre Sağlık Kampüsleri) kurulması, bunların yabancı sermaye ortaklıklı konsorsiyumlara ihale edilmesi, sonrasında hizmetin taşeron sistemiyle gördürülüp bunun karşılığında KİRA ödenmesi, KDV, Pul ve harçtan muafiyet ve yapım için kullanılacak dış krediler için hazine garantisi veren bir sistem kurulmasını düzenleyenhayata geçirildi.
 4. 4.İlaçta reklam serbest bırakıldı.
 5. 5.Özel hastane/sağlık kurumlarının lisanslarınınyla satılması düzenlendi. Muayenehane açma ruhsatının bile ihaleyle satılabileceği düzenlemelerin önü açıldı.
 6. 6.Bütün sağlık mesleklerinin etik ilkelerini, eğitim müfredatını, yetersiz bulursa alacağı eğitimleri belirlemek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde, çoğu Sağlık Bakanı’nın kontrolünde belirlenen, sağlık meslek mensubu olması dahi gerekmeyen kişilerden oluşan Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturuldu.
 7. 7.Sağlık Bakanlığı’na,  sağlık çalışanlarını meslekten (geçici veya sürekli) men etme yetkisi verildi.
 8. 8.Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanları ile başhemşirelik unvanı iptal
 9. 9.görevine son verildi.
 10. 10.Türk Dişhekimleri Birliği’nin asgari ücret belirleme yetkisi kaldırıldı.
 11. 11.Yürürlükte olan hukuki ve idari mevzuattan muaf “Serbest Sağlık Bölgeleri” kurulması,  sağlığın ticareti içini düzenlendi.
 12. 12.Gönüllü Sağlık Denetmenikavramı getirilerek, hasta-sağlık çalışanı arasına üçüncü kişilerin girmesine olanak sağlandı.
 13. 13.Hastalarımızın sağlıkla ilgili verilerinin mahremiyetini, hasta ve insan haklarını ihlal eden veri paylaşımı uygulamalarının önü açıldı.
 14. 14.İthal hekim ve hemşire gibi uygulamaların, arkasından denklik işlemlerinde getirilen kolaylıklarla birlikte hem mesleklerimizi hem de halkın sağlığını tehdit eden işlemlerin adımları atıldı.
 15. 15.Üniversite ve akademik özerkliği tehdit eden üniversite hastanelerine el koymaktan eğitim müfredatını belirlemeye kadar pek çok olumsuzluğun önü açıldı.

Kısacası;

663 sayılı KHK ile; sadece Sağlık Bakanlığı değil, bütün sağlık ortamı yeniden şekillendirildi,

Sağlığın piyasa koşullarına terk edilerek ticarileşmesi, çalışanların da iş ve işyeri güvencesinin ortadan kaldırılması, ücret güvencesinin yok edilmesi, esnek-kuralsız çalıştırılması düzenlendi.

14 Şubat 2013 günü Anayasa Mahkemesi bu KHK ile ilgili iptal davasını görüşüyor.  

Sağlığı piyasalaştıran, hak olmaktan çıkaran, çalışanların güvencesi başta olmak üzere kazanılmış tüm haklarını elinden alan her uygulamaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren emek ve meslek örgütleri ve sağlık çalışanları olarak 663 sayılı KHK’ya karşı, çıktığı günden bu yana mücadele ediyoruz.

 AKP’nin bir gece yarısı operasyonu ile yangından mal kaçırırcasına TBMM’ni devre dışı bırakarak çıkardığı 663 sayılı KHK’nın bütün hükümleriyle iptal edilmesini bekliyoruz.

Gözümüz-kulağımız Anayasa Mahkemesi’nde.

14 Şubat Perşembe günü Mahkeme’nin önünde olacağız.

O gün, Türkiye’nin tüm illerindeki sağlık çalışanlarının da gözü-kulağı halkın sağlık hakkı ve özlük haklarımız için Anayasa Mahkemesi’nde olacak.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Türk Diş Hekimleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Türk Hemşireler Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]