Bilindiği gibi, AKP Hükümeti’nin kendi milletvekilleri de dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kaçırarak çıkardığı, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 2 Kasım 2011 gece yarısı Resmi Gazete’nin  mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Bu Kararname özde, kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi ve kamu sağlık kurumlarının birer ticarethaneye dönmesini hedeflediğinden, yalnızca sağlık çalışanlarına değil, bütün toplumu etkileyeceği açıktır.

İçerisinde Kamu Hastane Birlikleri Yasasını, ithal hemşirelik ve hekimliği de barındıran bu yasa taslak halinde iken sendikamız tarafından birçok kez eylem etkinliklerle red edileceği ve reddedilmesi gerektiği kamuoyu ve basınla paylaşılmıştı. Sendikamızın en yetkili karar organı olan ve 2011 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz genel kurlumuz da yine genel kurul sonrası yaptığımız merkez temsilciler kurulumuzda böylesi bir yasayı tanımayacağımız tüm örgütümüzün ortak iradesi olarak deklere edilmişti.

Yine bu kararnameye karşı birlikte mücadele ettiğimiz TTB; 12 Kasım 2011 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi çağrısı ile Ankara’da toplanan Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’nde değerlendirildi ve oybirliğiyle reddedilerek yok hükmünde olduğuna karar verildi.

Söz konusu Kararname 18–20 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında düzenlenecek olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi’nde de 19 Kasım 2011 Cumartesi günü saat 15:30’da, sağlık çalışanlarının geniş katılımıyla birlikte, Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’nde tekrar değerlendirilecek ve katılımcıların oylarına sunulacaktır. 17 Kasım 2011

SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]