C.Ü. Balcalı
Hastanesi Poliklinik merdivenleri önünde sendikamız ve Dev Sağlık İş Asgari
Ücret ile ilgili basın açıklaması yapmıştır. Şube Başkanımız Muzaffer Yüksel
özellikle asgari ücretin sağlıkla ilgili konusunu dile getirdi. Açıklamanın ardından hazırlanan SES panosu hastane koridoruna bırakıldı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

İNSANCA YAŞAYACAK ASGARİ ÜCRET İSTİYORUZ!

EĞİTİM, SAĞLIK, ULAŞIM VE BARINMA GİBİ TEMEL HİZMETLER
PARASIZ OLMALIDIR!

Önümüzdeki günlerde yine Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir
kez daha sonucunu katılan tarafların önceden bildiği bir belirlemeyi yapmak
üzere toplanacak. Komisyona katılan hükümet, işveren ve işçi temsilcileri
ülkeyi ucuz emek pazarı olarak zamların birbiri ardına geldiği bu koşullarda
biz emekçiler açısından çalışma ve yaşam koşullarımızı daha da ağırlaştıracak bir
ortaoyunu sergileyecekler.

Asgari ücret, sadece asgari ücretle çalışanlar için değil
ülkemizde emeğiyle geçinen herkes açısından son derece yaşamsal bir toplumsal
öneme sahiptir. Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi temel yaşamsal alanların
tümüyle piyasaya açıldığı ve paralı hale geldiği günümüzde asgari ücret
tartışması bunlardan ayrı olarak yapılamaz. Emeğimizin karşılığı olarak bize reva görülen ücret devletin
kendi kurumlarının açıkladığı açlık sınırının bile çok altındadır. Bununla
birlikte her gün elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ekmeğe kadar her şeyin
fiyatı artıyor; çocuklarımızı okula gönderirken “katkı payı”, hastalandığımızda
“katılım payı” adı altında para ödüyoruz.

Oysa yeni Anayasa tartışmalarının gündemde olduğu bugün
mevcut Anayasa’nın, asgari ücreti düzenleyen 55. maddesinde “Asgari ücretin
tespitinde çalışanların geçim şartlarının da göz önünde bulundurulacağı” ifade
edilmekte ve ikinci fıkrasında da devlete, çalışanların yaptıkları işe uygun
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları
için gerekli tedbirleri alma görevi verilmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü, asgari ücretin belirlenmesinde
işçilerin ve ailelerinin gereksinimlerinin ve yaşam koşullarının gözetilmesi
gerektiğini söylemektedir.

*Ailelerimizle birlikte yaklaşık 40 milyon kişiyi doğrudan
ilgilendiren, aslında tüm çalışanların ücretleri açısından temel kriter
oluşturan asgari ücret insanca yaşayabilecek bir ücret olmalıdır.

*Taşeron çalıştırma yasaklanmalı ve tüm güvencesiz
çalıştırma biçimlerine son verilmelidir.

*Asgari ücretli çalışanlar için elektrik, su, doğalgaz
kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.

*Sabah 06.00-09.00 ile akşam 18.00–21.00 saatleri arasında
ulaşım ücretsiz olmalıdır.  

*Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul
dışı giderleri de devlet tarafından karşılanmalıdır, sağlık tümüyle parasız
olmalıdır. 

Bu ülkeyi yaşanabilir hale getiren, bu ülkenin tüm
değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleriz. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım;
sağlıklı beslenmek temel hakkımızdır. Bizler emekçiyiz, halkız, müşteri
değiliz. En temel ihtiyaçlarımız, en temel hizmetler üzerinden kar etmelerine,
bizi yaşayamaz hale getirmelerine izin vermeyeceğiz. Başta hastanelerde çalışan biz taşeron sağlık emekçileri
olmak üzere gelirleri asgari ücrete odaklanmış tüm emekçiler için asgari ücret
bir pranga olmaktan çıkarılmalıdır. Bizleri açlığa mahkum eden bu ücreti ve bu çalıştırma
biçimlerini kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor,
herkesi sermayenin yararına emekçilerin zararına olan bu politikalara karşı
mücadeleye çağırıyoruz.

ASGARİ ÜCRET İNSANCA
YAŞANACAK BİR ÜCRET OLMALI!

EĞİTİM, SAĞLIK, ULAŞIM
VE BARINMA GİBİ TEMEL HİZMETLER PARASIZ OLMALIDIR!

Bu yıl bir kez daha, asgari ücret belirlenmesi sürecini
etkilemek ve tüm emekçilerin sesi olarak insanca yaşayacak asgari ücret
talebini yükseltmek için bugünden itibaren alanlarda olacağız.

Bugün (16 Kasım
Çarşamba günü)

Türkiye’nin dört bir yanında örgütlü bulunduğumuz tüm hastanelerde ve sosyal
hizmet kurumlarında yapmakta olduğumuz basın açıklamalarıyla süreci
başlatıyoruz.

Standlar açarak
taleplerimizi tüm emekçilerle paylaşacak ve binlerce imza toplayacağız.

Asgari ücret belirleme
toplantısının yapıldığı gün kitlesel biçimde Ankara’da Çalışma Bakanlığı’nın
önünde olacağız.

En temel ihtiyaçlarımızı paralı hale getiren programları ve
bizleri açlığa mahkum eden asgari ücreti kabul etmeyeceğiz.                                                                        
     

                  

 

DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ         SES ADANA ŞUBESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]