“Devlet Memurları Yiyecek
Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 20 Ağustos 2011
tarihli ve 2011/2083 K sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 112 Acil Sağlık
Hizmetlerine çalışan personel İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek Sağlık
Bakanlığına bağlı en yakın yataklı tedavi kurumlarında hastalar için
oluşturulacak yemek servislerinden veya İl Sağlık Müdürlüklerinin yemek
servislerinden ücret ödemeden yararlanabileceklerdir.

           

20 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28031

YÖNETMELİK

          Karar Sayısı : 2011/2083

          Ekli
“Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/6/2011
tarihli ve 8323 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                Abdullah
GÜL

                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

       Başbakan

 

        B. ARINÇ                     A. BABACAN                  B.
ATALAY                   B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı       Başbakan Yardımcısı     Başbakan
Yardımcısı     Başbakan Yardımcısı

 

        S. ERGİN                        F. ŞAHİN                      E. BAĞIŞ                     N.
ERGÜN

     Adalet Bakanı    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

         F. ÇELİK                   E. BAYRAKTAR            A. DAVUTOĞLU           M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı  Ekonomi Bakanı

 

         T. YILDIZ                         S. KILIÇ                     M.
M. EKER                    H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük
ve Ticaret Bakanı

 

       İ. N. ŞAHİN                     C. YILMAZ                    E. GÜNAY                    M.
ŞİMŞEK

     İçişleri Bakanı               Kalkınma Bakanı       Kültür
ve Turizm Bakanı         Maliye Bakanı

 

                      Ö. DİNÇER                          İ. YILMAZ                    V. EROĞLU

                 Milli Eğitim Bakanı            Milli Savunma Bakanı  Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                          R.
AKDAĞ                      B. YILDIRIM

                                        Sağlık
Bakanı                 Ulaştırma Bakanı

 

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –
19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.

“EK
MADDE 2 – Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden
Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel
(sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden
veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı
tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu
personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak
durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan
yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık
Bakanlığınca belirlenir.

EK
MADDE 3 – Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden
ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak
görevlendirilenler, geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek
servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali
personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili
idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.”

MADDE 2 – Sayıştayın
görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]