İstanbul Lepra Deri ve
Zühre
vi Hastalıkları
Hastanesi ile Bakırköy Dr
. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari kadrosunun tek başhekimlik
altında birleştirilerek hizmetlerin Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğit
im ve Araştırma Hastanesi” adı altında yürütülmesi Ankara
2.İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Konuyla
ilgili Sağlık Bakanlığı’na 16.05.2011 tarih ve 693 sayılı yazımızla
başvurmuştuk. Yazıda belirtilen talebimiz doğrultusunda bakanlık aşağıdaki
cevabı vermiştir.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:
B.10.0.THG.0.10.00.02.251-99

Konu
:Hastane
Bi
rleştirilmesi İşlemi

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
SENDİKASI

Necatibey Cad. No:82/12 Sıhhiye/ANKARA

 

İLGİ: 16.05.2011 tarih ve 701-2011/693 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza
göndermiş olduğunuz hastane hizmet birleştirmesinin iptali hakkındak
i ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İstanbul Lepra Deri ve
Zühre
vi Hastalıkları
Hastanesi ile Bakırköy Dr
. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari kadrosunun tek başhekimlik
altında birleştirilerek hizmetlerin Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğit
im ve Araştırma Hastanesi” adı altında yürütülmesi uygun görülmüş idi.

Ancak
bu işlemin yürütmesinin durdurulmas
ı ve iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Ankara 2.İdare Mahkemesinin 28/0512010
tarihli
ve E.20 1 0/322 sayılı kararı ile kabul olunarak, dava
konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar
verilmiştir.

Mezkur
Karar gereğince hizme
t birleştirmesine ilişkin işlem iptal edilerek, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi
AII-Dal grubu hastane rolünde
50 yatak kapasiteli, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A 1 grubu hastane rolünde 389 yatak kapasiteli ayrı Başhekimlik olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Konu
hakkında
İstanbul Sağlık
Müdürlüğüne ve Bakanlığımız ilgili birimlerine gerekli b
ildirimler yapılmıştır.

Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan Adına

Genel Müdür Vekili

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]