657 SAYILI KANUNUN 4/B
MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ
ÇALIŞANLAR MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLİYOR.

4 Haziran
2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmıştır.
Bu kararname uyarınca 657 sayılı devlet memurları kanununa geçici 37. madde
eklenerek, 4 B’li sözleşmeli personel ile 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli
personelin kadroya geçirilmesi sağlanmıştır.

Kararnamede belirtilen hususlar ana başlıklarıyla şunlardır:

            1- Kamu
kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile buna bağlı döner
sermayeli kuruluşlarda görev yapan 4B sözleşmeli personel ile 4924 sayılı
kanuna tabi sözleşmeli personelin 4 Haziran 2011 tarihinde görevde bulunmaları
kaydıyla 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları halinde memurluk
kadrosuna geçirileceklerdir.

            2- 4B’li
sözleşmeli personel ile 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personelin 4 Haziran
2011’den önce askerlikte bulunması, doğum yapması, milletvekili genel seçimleri
nedeni ile istifa edip henüz göreve başlamamış olması nedeni ile ücretsiz
izinde bulunmalarından dolayı görevlerinden ayrılanlar hakkında da 30 gün
içerisinde başvurmaları halinde bunlar da kadroya alınacaklardır.

            3- 4B’li
sözleşmeli personel ile 4924 sayılı kanuna tabi personel aile hekimliği
uygulamasında görev almaları nedeniyle görevlerinden ayrılmalarına gerek
kalmaksızın 30 gün içinde başvurmaları halinde bunlar da kadroya
geçirileceklerdir.

            4- Bu
KHK’ye göre memurluk kadrolarına atananların sözleşmeli pozisyonlarda
geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri
dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin
tespitinde değerlendirilecektir. Bu şekilde atananlar atandıkları kadronun mali
ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden (memurluk kadrosuna
atanacağı tarih kastetilmektedir) aybaşından itibaren hak kazanacağı
belirtilmektedir. Önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar
hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağı belirtilmektedir. Bunun anlamı
şudur: Özellikle 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personelin emsali memur
kadrosuna göre almakta olduğu yüksek sözleşme ücreti kazanılmış hak
sayılmayacaktır. Atandığı kadronun mali ve sosyal hakkı neyse onu alacaktır.
Zaten kadroya geçmek istiyorsa 30 gün içinde başvuru yapması gerekecektir.

            5- Kadroya
atanacak sözleşmeli personele iş sonu tazminatı verilmeyecek olup,
sözleşmelilikte geçirdiği süreler emekli ikramiyesine sayılacaktır.

            6-
Uygulamada ortaya çıkacak sorunları gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Seçim sürecinde ve büyük ölçüde oy
kaygısı içinde yapılmış olsa da, AKP hükümetinin bu talebimizi karşılamış
olmasını mücadelemizin bir kazanımı olarak görmekteyiz.

Ancak bu yeterli mi? Aile Sağlığı
Merkezlerinde çalışan kadrolu sağlık emekçilerinin iş güvencesi var mı?

Üniversite Hastanelerindeki
asistanlar?

 Ya taşeron çalışanlar?

Ya 4-c liler?

Ya vekil ebe ve hemşireler?

Kadroya geçirilen sözleşmeliler,
diğer kadrolularla birlikte seçimden sonra getirilmesi düşünülen Kamu Hastane
Birlikleri Yasası ile yeniden güvencesiz – sözleşmeli çalışmaya mahkum edilecek
mi? Kurulması düşünülen kamu –özel ortaklığındaki entegre sağlık kampüslerindeki
çalışma şekli ne olacak? 

Bilindiği gibi KESK ve KESK’e bağlı
sendikalar gerek toplu sözleşme görüşmelerinde gerekse de işveren
görüşmelerinde sürekli olarak sözleşmeli personelin, geçici personelin, vekil
personelin ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talepte bulunmuş ve bunun
için sürekli mücadele etmiştir. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalar toplu
sözleşmeli ve grevli bir çalışma yaşamı için yürüttüğü mücadelede bu talebini
sürekli gündeme getirmiş, AKP hükümetini her fırsatta esnek istihdam biçimi
olan sözleşmeli çalıştırmaya son vermeye davet etmiştir. Son süreçte sendikamız
SES (TTB, Dev Sağlık İş ve diğer sağlık örgütleriyle ortak olarak hükümeti 27
Şubat 2011 Diyarbakır Bölge Mitingi, 13 Mart Ankara kitlesel mitingi, 19-20
Nisan Grevi ve parça parça da olsa 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi, Çukurova
Üniversitesi Balcalı Hastanesi grevleri ile iş güvencesi konusunda uyarmış, bu
mücadele yeterli olmasa da sonuç vermiştir. AKP iş güvencesi isteyen
çakışanların mücadelesinin önüne geçemeyecektir. 

Bundan sonraki mücadelemiz 4/C’li
personelin, vekil personelin, sayıları yüz binleri bulan taşeron işçilerin
kadroya alınmasını sağlamak için devam edecektir. Esnek istihdam biçimlerine
son vererek güvenceli çalışma yaşamına geçilinceye kadar bu süreç eylem ve
etkinliklerimizle devam edecektir. 06.06.2011

 632 SAYILI KAHK İÇİN >>>

 

                                            MERKEZ YÖNETİM KURULU


 
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]