4-B LİLERİN KADROYA ALINMASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Facebook
Twitter
WhatsApp

4/B’lilerin kadroya alınması ile ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları maddeler halinde sıralanarak açıklanmıştır.
 SORU 1 : Doğum izni ve askerlik hizmetinde bulunanların durumu nedir?

YANIT 1: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden hizmete alınma” başlıklı ek 1. maddesinde “b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,” hükmü yer almaktadır. Madde metni, “en geç bir yıl” dediği için doğum izninde bulunan sözleşmeli personelin, bu iznini kesmesi mümkündür. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir. Kadro düzenlemesi zaten askerde olan veya doğum izninde olanların haklarını korumuş ve bunların da göreve başladıkları tarihten itibaren 1 ay içinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla memur kadrolarına atanabileceğini düzenlemiştir. Askerlik hizmeti yürütenlerin ve doğum izninde olanların göreve başlamayı beklemeden bulundukları yer İl Sağlık Müdürlükleri’ne başvuru yapmalarına hukuken engel yoktur.

SORU 2: Sözleşmesi feshedilip, dava açanların durumu nedir?

YANIT 2:4/B’li olarak çalışmakta iken sözleşmesi fesih edilip, fesih edilme işlemine karşı dava açanlar, eğer açtıkları davayı kazanırlarsa, davayı kazanıp göreve başladıklarında 1 ay içinde başvururlarsa memur kadrolarına atanabilecektir.

SORU 3 : 4/B’li çalışanlardan 1 yılını doldurmayanlar asalet tasdik süresi bekleyecekler midir?

 

YANIT 3: 4. maddenin (B) fıkrası ve 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.”Madde metni, sözleşmeli personel için bir ayrım yapmamıştır. Madde metnine, “hizmeti 1 yıla kadar olanlar aday memur, hizmeti 1 yıldan fazla olanlar asil memur kadrolarına atanmış sayılır” şeklinde bir hüküm konabilirdi. Ancak, bakanlar kurulu bu yolu tercih etmemiştir. Mevcut durum kadroya geçirilen tüm sözleşmelilerin asil memur olarak geçeceği yönündedir. Ancak Devlet personel başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na bu konuyla ilgili görüş sorulabilir ve asalet tasdik için 1 yıl hizmet şartı getirilebilir. Ya da emsali devlet memuruyla tüm hakları eşit olacaktır diye Kadrolu personelde olduğu gibi asalet tasdik için 1 yıl süre dolması gerektiği düşünülerek kurumlar asalet tasdik için bu sürenin dolmasını bekleyebilir.

 

SORU 4: 4/B’li sağlık personeli kadroya geçtiği zaman hemen tayin isteyebilir mi?

 

YANIT 4: Eş durumu ve mazeret(hastalık ve öğrenim durumu) tayini isteyebilir ama il içi ve iller arası tayin için dönem başvurularını beklemek zorundadır. İl içi tayin yılda 4 defa iller arası tayin yılda 3 defa  belli dönemler halinde ilan edilmektedir.

 

SORU 5 : 4/B li sağlık personeli kadroya geçtiği zaman hemen becayiş yapabilir mi?

 

YANIT 5 : Yılın her dönemi becayiş yapabilir. Ancak kadrolularda becayiş 4/b’lilerden daha zor yapılmaktadır. 4/b’lilerde hizmet bölge grupları dikkate alınmadan her yere becayiş yapılabiliyordu, Kadrolularda sadece çalışılan ilin bölgesi aynı olan illerle becayiş yapılabilmektedir.

 

Becayiş başvurusu yapan ve bekleyenler de kadroya alınmak üzere 1 ay içinde başvurularını yapacaklardır. Kadroya alındıktan sonra becayiş durumunu Bakanlık tarafından değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 

 

SES GENEL MERKEZİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]