YÖK’ün
06.11.2010 günlü Resmi Gazete de yayınlanan diploma denklik yönetmeliğinin 9 maddesinde; “Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından
al
ınan diplomaların denklik işleminin seviye
tespit sınavında başar
ılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından
belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir
.Kuralının yürütmesi durdurulmuştur.  Konu ile ilgili Danıştay 8. Daire kararı aşağıdadır.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2010/9959

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen: Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası

Vekili       Av. Öztürk Türkdoğan

Necatibey
Cad
. No:82/13 –
Kızılay/ANKARA

Davalı       Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı – Bilkent/ANKARA

Vekili       Av. Murat Öztürk – (Aynı
yerde)

Davanın Özeti: 6.11.2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren
.

Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 9
. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinin 2. paragrafının iptali ve
yürütmenin durdurulması istemidir
.

Savunmanın Özeti: Usul yönünden, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, esas yönünden; seviye tespit sınavı
uygulamasının idareler
in takdirinde olduğu, getirilen bu hüküm ile bu konuda bir öngörülebilirlik ve
alenilik sağlandığı belirtilerek
, davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ’ün Düşüncesi: 6.11.2010 günlü Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Denklik Yönetmeliğinin 9
. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinin 2. alt bendinin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle açılan davada
, Yükseköğretim Kurumu Genel Kurulu kararıyla önceden hangi
yükseköğretim kurumlarının seviye tespit Sınavına tabi olmayacağının
belirlenmesinin
, eğitimin niteliği ve denkliği konusunda sağlıklı bir
değerlendirme yapılmaması sonucunu doğuracağından, anılan hükmün yürütmesinin
durdurulması gerektiği düşünülmektedir
.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR’in Düşüncesi         : Yürütmenin durdurulmasına
karar verilebilmesi için
, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 ncimaddesinde öngörülen
koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceğ
i düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm
veren Danıştay Sekizinc
i Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava;
6
.11.2010 günlü Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Denklik Yönetmeliğinin 9
. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin 2.­alt bendinin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle açılmıştır
.

2577
sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 27/2 maddesinde; “Danıştay veya İdare
Mahkemeleri
,
idari işlemin uygulanması
halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari
işlemin açıkça hukuka
aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler
.” kuralına yer verilmiştir.

2547
sayılı Yasanın 7
. maddesinde, Yükseköğretim Kurulunun görevleri bentler halinde sayılmış, (p)
bendinde de, “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans
, lisans ve lisansüstü
diplomaların denkliğini tespit etmek” Yükseköğretim Kurumlarının görevleri
arasında belirtilmiştir
.     

Yasanın
7
. maddesinin (p) bendine
dayanılarak hazırlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik
Yönetmeliği
“,
06.11.2010 gün ve 27751
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
, 11.5.2007 gün 26519 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetme
lik, sözü edilen bu yeni Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Denkl
ik Yönetmeliğinin 9. maddesinin ç fıkrasının 1. cümlesinde, “mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları
kurul taraf
ından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur.” kuralı yer almaktadır.

Yönetmeliğin iptali istenen 9/1-ç-2 hükmünde; “Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve
öğretmenl
ik alanında hangi
ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından al
ınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan
yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan
edilir
.kuralı düzenlenmiştir.

Yukarıda
da hukuka uygun bulunan Yönetmeliğ
in 9. maddesinin (ç) bendinin ilk cümlesi uyarınca esas olan, denkliği için
başvurulan
,
mezun
olunan lisans programının eğitim düzey
i ve içeriğinin yeterli bulunmaması halinde, seviye tespit sınavı yapılmasıdır.

9/1-ç2 alt bendinde belirtilen
önemli alanlarda
(hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik), Genel Kurul kararıyla önceden, hangi kseköğretim kurumlarının seviye tespit sınavına tabi olmayacağının belirlenmesi, itimin niteliği ve denkliği konusunda sağlıklı bir değerlendirme
yapılamaması sonucunu doğuracakt
ır.

Öte
yandan
; davalı idarece, diğer alanlardan ayrı
tu
tulmak suretiyle neden yalnızca bu beş alana yönelik olarak
böyle bir kural öngörüldüğü de
, somut olarak ortaya konulamamıştır.

Bu
nedenlerle
,
bu
düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir
.

ıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama
Usulü
Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında yazılı koşullar oluştuğundan
yürütmenin durdurulması isteminin
kabulüne 05.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan                                 Üye
                                       Üye
                       Üye                                        Üye

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]