BARTIN: AKP MİLLETVEKİLİNDEN SENDİKAMIZIN PANASONU BİLE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Facebook
Twitter
WhatsApp

BARTIN: AKP MİLLETVEKİLİNDEN SENDİKAMIZIN PANASONU
BİLE TAHAMMÜLSÜZLÜK

 04.05.2011 tarihinde Bartın AKP
Milletvekili Yılmaz TUNÇ, Bartın İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü siyasi
propaganda amacıyla ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikasına ait  panoda
bulunan “İNSANCA YAŞAM GÜVENCELİ İŞ GÜVENCELİ GELECEK İÇİN KESK” broşürünün 4.
Sayfasında bulunan bir karikatürü siyasi içerikli olduğu gerekçesi ile sendika
temsilcisine haber vermeksizin yerinden sökmüş ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
yöneticilerine bu tarz afiş ve broşürlerin panolara asılmaması talimatını
vermiştir. İl Sosyal Hizmetler Müdürü ile yapılan görüşme neticesinde; panolara
siyasi afiş ve broşürlerin asılmaması gerekliliği sendika yöneticimize
bildirilmiştir.

 Konu ile ilgili KESK Bartın
Şubeler Platformu tarafından basın açıklaması yapılmıştır.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri;

                 04.05.2011
tarihinde Bartın AKP Milletvekili Yılmaz TUNÇ, Bartın İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünü siyasi propaganda amacıyla ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına ait  panoda bulunan “İNSANCA YAŞAM GÜVENCELİ İŞ
GÜVENCELİ GELECEK İÇİN KESK” broşürünün 4. Sayfasında bulunan bir karikatürü
siyasi içerikli olduğu gerekçesi ile sendika temsilcisine haber vermeksizin
yerinden sökmüş ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yöneticilerine bu tarz afiş ve
broşürlerin panolara asılmaması talimatını vermiştir. İl Sosyal Hizmetler
Müdürü ile yapılan görüşme neticesinde; panolara siyasi afiş ve broşürlerin
asılmaması gerekliliği sendika yöneticimize bildirilmiştir.

                   Demokratik
ve sosyal hukuk devleti olmanın en önemli göstergelerinden ve temel insan
haklarından biri olan örgütlenme özgürlüğünün, ayrımsız bir biçimde tanınması
çalışanlarımızın vazgeçilmez hakkıdır. Ülkemizin de taraf olduğu İnsan Hakları
Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi,
Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası metinler ile Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)’nun onayladığımız muhtelif sözleşmelerinde memurlar dahil tüm
çalışanların sendikal örgütler kurmaları, bu sendikalar ile üst kuruluşların
amaçları doğrultusunda etkinliklerde bulunabilmeleri kabul edilmiştir. Bu
çerçevede; uluslararası sözleşmelerde yer alan “Örgütlenme Özgürlüğü” nün
ulusal düzeyde yasallaştırılarak, kamu görevlilerinin sendikal haklarını
özgürce kullanabilmeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hizmet
verimliliğinin artırılması, sendika içi demokrasinin gerçekleştirilmesi ve
yönetime katılımın sağlanması amacıyla 4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu
24460 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 13.08.2001 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

 Fakat dönem dönem söz konusu Kanun’un
uygulanmasında aksaklıklar yaşanmaktadır. Bunun temelinde mevcut kamu
çalışanları sendikaları ile kamu yetkilileri arasında çeşitli sorunlar
yaşanmaktadır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun uygulanabilirliği
açısından;
-Sendikaların kendilerini ve çalışmalarını tanıtıcı yayınlar yapma, toplantılar
düzenleme, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmalarının
kısıtlanıp, yasaklanmaması gerekliliği hususlarında Başbakanlık tarafından,
6/6/2002 tarih ve 2002/17 sayılı, 12/6/2003 tarih ve 2003/37 sayılı, 2/6/2005
tarih ve 2005/14 sayılı Genelgeler yayımlanmıştır.        
             
                 Buna rağmen demokrasi kültürünü
içselleştirememiş “Ali Kıran Baş Kesen” üslubuyla kendine ait olmayan alanlara
müdahale eden, kendisi gibi olmayanları “siyaset yapmakla suçlayan”  12 eylül darbesinin ürünü olanlar toplumu
baskı altında tutarak  demokrasi
kültürünü ileri taşıyacaklardır. Eleştiriye tahammülü olmayan bu yaklaşımın
demokrasi kültüründen bihaber olduğu apaçıktır.        

Siyaset, düşünme ve
çözüm yolları arama biçimidir. Bir insanın siyaset yapmaması düşünülemez, kaldı
ki 12 Eylül darbecilerinin ürünü olan siyasetsizleştirme, tam anlamıyla
insanları düşünmekten ve sorgulamaktan uzaklaştırmaya çalışırken baskı ve
yıldırma politikalarını kullanarak yapılanları gizleme ve meşrulaştırma
çabasının apaçık örneğidir.

04.05.2011 tarihinde
yaşanan saygısızlığın tam da broşürün içeriğinde belirtilen hususlarla
örtüştüğü görülmektedir. Broşürün 4. Sayfasında belirtilen; “ torba yasaya
karşı yandaş sendika ve konfederasyon yönetimleri, yasanın emekçi düşmanı
düzenlemelerini üyeleri ile paylaşmayıp, yasalaşma sürecini izlemekle yetinmiş,
üstelik üyelerine, bunu bir kazanım olarak sunmuşlardır. AKP’nin emekçiler
aleyhine olan düzenlemeleri bu denli acımasız ve hızla hayata geçirmesinin
ardında, güçlendirdiği yandaş sendikalardan aldığı cesaret olduğu açıktır.”  İfadesini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
bunun üzerine vereceği en makul sözün “aferin” olduğunu karikatür ile
belirtmenin başka yollarını, düşüncelerine ket vurmadan belirtebileceği
düşünülemez. Bu noktada eleştiriye ve kendine yakın olmayana karşı, şov
yapanları özgürlük, eşitlik ve adil bir yaşam için esefle kınıyoruz.

Buradan
siz değerli basın emekçileri aracılığı ile bu talihsiz girişimi yapan
milletvekiline sesleniyoruz. Bize sendikalarımızı ve sendikal haklarımızı kimse
bağışlamadı ve sendikal mücadelemizi sürdürürken de hiçbir kurum ve güçten
icazet almadık ve almayacağız da.

 Yarın o milletin vekilinin söktüğü broşür
işyeri temsilcimiz tarafından ait olduğu yere asılacaktır.  Demokratik bir hakkı olan seçilme hakkı ile
ilgili çalışmalarını sürdürürken bir başka demokratik hak kullanımına
saldırmasını da onun demokrasi kültürüne ve anlayışına bağlıyoruz.

 

                                                                                    Firuzan ÖZEN

                                                
                                               Bartın Eğitimsen Şube Başkanı                                                                                                   KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü
     

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]