SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık
emekçilerinin sağlığı tehdit altındadır. Sağlık emek örgütleri, yaşananların
görünür hale getirilmesi, nedenleriyle birlikte çözüm önerilerinin saptanması,
hem sağlık emekçileri hem de kamuoyunda konunun bilinmesinin sağlanması
amacıyla, 11–13 Kasım 2011 tarihinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal
Kongresi’nin düzenlenmesini kararlaştırdılar.

Konuya ilişkin basın toplantısı, 26
Şubat 2011 TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirildi. Basın
toplantısı metnini, Devrimci Sağlık İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk
Ebeler Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal
Radyoteknoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği,
Türkiye Fizyoterapistler Derneği adına SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun
okudu 

 

BASIN AÇIKLAMASI

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN BİRLİKTE
MÜCADELE EDİYORUZ

Dünyada
olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetini üretenlerin, sağlık emekçilerinin
sağlığı çalışma yaşamından kaynaklanan bildik tehlike ve risklerle tehdit
altında.

Türkiye’de
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren çalışma yaşamında tüm emekçilerin aleyhine
olan düzenlemeler ve hak gaspları sağlık emekçilerini de olumsuz olarak
etkilemiştir.

Önceden
büyük çoğunluğu kamuya ait sağlık kurumlarındaki istihdam yerini artarak özel
sektöre bırakmıştır. Özel sektörün kar hedefi ve hırsı vahşi rekabeti de
birlikte getirmiş, yaygınlaşan rekabet sağlık emekçilerinin daha düşük ücretle,
güvencesiz ve daha kötü koşullarda çalıştırılmasını koşullamıştır.

Yaygın
işsizlik ve örgütsüzlük hak aramayı güçleştirmekte, sağlık emekçilerini
olumsuzluklara boyun eğmeye zorlamaktadır.

Çalışma
yaşamının zaman içinde daha da sorunlu hale gelmesi iş kazaları nedeniyle
sakatlanan hatta yaşamını yitiren, meslek hastalığına yakalanan
meslektaşlarımızın sayılarının yıllar içerisinde artmasına neden olmaktadır.

Örneğin;
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde Hemşire A.Ö. ve 19 Mayıs Üniversitesi
Hastanesi’nde öğrenci taşeron işçisi K. Y. Adlı arkadaşlarımızı KKKA nedeni
ile, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde taşeron işçisi M. G. ve
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde taşeron işçisi D.İ.
arkadaşlarımızı domuz gribi nedeni ile kaybettik.

Yaşananların
görünür hale getirilmesi, nedenleriyle birlikte çözüm önerilerimizin de
saptanması, hem sağlık emekçileri hem de kamuoyunda konunun bilinmesinin
sağlanmasına yönelik olarak sağlık alanındaki demokratik kitle örgütleri
yıllardır çalışmaktadır. Birincisi 1999 yılında, ikincisi 2001 yılında
gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” kongrelerinde olduğu gibi bu
çalışmalar zaman zaman söz konusu örgütlerin birlikte yürüttükleri faaliyetler
olmuştur.

Son
olarak beş sağlık emek örgütü (DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ, SES, THD, TMRT-DER, TTB), 27
Kasım 2010 tarihinde, İstanbul’da “SAĞLIK HİZMETİ ÜRETİM ALANLARINDA İŞÇİ
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI” düzenlemiş ve sağlık hizmeti üretim
alanlarında çalışanların da emek sürecinden kaynaklanan, önlenebilir olduğu
için de kabul edilemez olan sağlık sorunları yaşamakta oldukları saptamasının
ardından;

1.      
Bu alanlarda da işçi sağlığı ve
iş güvenliğine yönelik yapılanmalara gidilmesi ve konu ile ilgili hukuksal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için sağlık emek örgütleri başta olmak üzere
diğer emek örgütleri ile ortak bir program çerçevesinde mücadelelerini
birleştirmeleri,

2.      
Eğitim ortamları ve koşulları
nedeni ile sağlık meslek gruplarının öğrencilerinin de benzer tehlike ve
risklerle karşı karşıya oldukları, bu nedenle sağlık emekçilerinin sağlığı
kapsamına öğrencilerimizin de dahil edilmesi ve mücadeleye aktif katılımlarının
sağlanması,

3.      
Sağlık emekçilerinin meslek
hastalıkları ve iş kazalarının hukuksal olarak da tanınması için çalışmalar
yürütülmesi,

4.      
Sağlık iş kolunun ağır ve
tehlikeli işler iş kolunda yer almasının sağlanması,

5.      
Sağlık emek örgütlerinin tümünün
katılımı ile 11–13 Kasım 2011 tarihinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal
Kongresi’nin düzenlenmesi,

  1. Kongre
    tarihine kadar:

A. Meslek
hastalığı şüphesi olan tüm sağlık emekçilerinin mevzuata uygun süreç takip
edilerek tanı almalarının sağlanması ve hukuksal girişimlerin
yaygınlaştırılması,

B. Sağlık
emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının belirlenmesi ve izlenmesi
için sağlık emek örgütlerince ortak bir veri tabanının oluşturulması,

C. Sağlık
hizmeti üretim alanlarında birim temelli olarak tehlike ve risklerinin
belirlenmesinin yaygınlaştırılması,

D.  Kamu
ve özel sektörde istihdam edilmekte olan sağlık emekçilerinin iş güvenceli
istihdamlarını sağlayabilmek için örgütlenme ve sendikalaşma faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çabalarına aktif olarak katkıda
bulunulması,

E.  Sağlık
hizmeti üretim alanlarında kamusal finansmanlı, birinci basamak sağlık hizmeti
kapsamında ve ekip hizmeti ile yürütülmesi güvence altına alınacak işçi sağlığı
ve iş güvenliği örgütlenmesi için model ve mevzuat çalışmalarının
geliştirilerek sürdürülmesi kararları alınmıştır.

Biz
aşağıda adları bulunan sağlık emek örgütleri bütün sağlık emekçilerini örgütlü
yapılarımız çatısında kongreye katılmaya, Kongre sürecinde yukarıda tanımlanmış
kararları hayata geçirmek için kolektif üretme inisiyatifinde bulunmaya ve tüm
sağlık çalışanlarını birlikte sürdürülecek olan mücadeleye katılmaya davet
ediyoruz.

 DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI (DEV SAĞLIK İŞ)

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
SENDİKASI (SES)

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUD)

TÜRK DİŞHEKİMLERİ
BİRLİĞİ (TDB

TÜRK EBELER DERNEĞİ (TED)

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ (TEB)

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD)

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
(TMRT-DER)

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ (TDD)

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ (TFD

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]