DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan personelin
yaşadığı sıkıntılar ile ilgili Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Eski Devlet
Hastanesi)  bahçesinde basın açıklaması
yapıldı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA                                                     
10.02.2011

 

Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetini tamamen piyasa
koşullarına terk eden hükümet, bu yol ile çalışanlarında haklarını tek tek gasp
etmeye başlamıştır. Sağlıkta yıkımı getiren ve personelin özlük haklarını
geriye götüren uygulamalar yetmezmiş gibi Torba yasa ile hak gaspları devam
etmektedir. Yeni yasa ile iş güvencemiz ortadan kaldırılmaya çalışılmakta,
idarecilerin insafına terk edilmektedir. Yasa ile haftalık çalışma sürelerimiz
40 saate indirilmesine rağmen, bu yasa hiçe sayılarak genelge ile fiili olarak
45saat çalıştırılmaya devam ettiriliyoruz. Torba yasası ile çalışma saati ve
şekilleri kurum amirinin inisiyatifine bırakılarak keyfi uygulamalar yasal hale
getirilmektedir.

  657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda 6 yıl üst üste olumlu sicil almak kademe ilerlemesi için yeterli
iken; bu yasa ile son on yıl disiplin suçu almamak şartı ile değiştirilmiştir.
İşten çıkarma gerekçesine ise ‘’İş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak’’ hükmü
getirilerek her türlü fiziksel saldırı işten atılma gerekçesi sayılmaktadır. Hastayı
müşteri ve hastaneyi ticarethane olarak gören bu anlayış nedeniyle; her gün
şiddetle karşı karşıya kalan sağlık personelinin kendini savunması bile suç
sayılacaktır. Bir yandan haklarımızın gasp edilmesi amacıyla ardı ardına
yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle ağır çalışma koşullarına maruz bırakılan
sağlık emekçileri, diğer yandan da yandaş sarı sendikaları temsil eden yerel
idarecilerin yanlı ve keyfi uygulamaları yüzünden baskı görmektedirler.

 Örneğin;

 Bu İlde Yeni bir hastane açıyoruz yalanı ile
iki hastane kapatılmış, ama yeni bir hastane açılamamıştır. Halen tek hemşire
ile çalıştırılan servisler bulunmaktadır. Hastalar bir gün gittiği doktoru bir
diğer gün hatta bir diğer hafta bulamayabilmektedir. Bu binada her gün 80-90
arası ameliyat yapılıyorken, sözde birleşmeden sonra ameliyat sayısı 30-40’a
düşmüştür. 12 olan ameliyathane masasının 6 tanesi devre dışı bırakılmıştır.
Her geçen gün bir birim taşınarak bu devasa bina işlevsiz hale getirilmektedir.

 Bu hastanede Müdür
yardımcıları, başhemşire, başhemşire yardımcıları ve sorumlu hemşirelerin öncelikli
görevleri hastaneyi işler hale getirmek, hem vatandaş hem de personel açısından
iyi bir çalışma ortamı sağlamaları gerekir iken;  bunu yapmadıkları gibi çalışma barışını
bozmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.  Yandaş ve sarı sendikalara üye bulmak
öncelikli görevleri haline gelmiştir. Çünkü bu hastanede o görevlerde bulunmanın
tek koşulu bu yandaş sendikalara üye olmak ve üyeleme yapmaktır. Hatta SES
üyeleri olan sorumlu hemşireler sorumluluktan alınıp Sağlık Sen üyeleri alenen
sorumlu yapılmaktadır. Bu faaliyetin adı da sözüm ona sendikacılıktır. Sizin
çalışma yılınız, tahsil durumunuz, sorun çözme yeteneğiniz hiç önemli değildir.
Tek kıstas yandaş sendikaya üye olmaktır.

Bu hastanede; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi b bendine göre işe başlayan
personelin işvereni Sağlık Sen’in temsilcileridir. Çünkü başlama evrakları ile birlikte
üyelik formu imzalatmak gerekmektedir. Aksi takdirde SES, onları sendikalar
hakkında bilgilendirecek, insanlar tercihlerini bilinçli olarak yapacaklardır.

Bu hastanede yüzlerce 4/B’li personel
çalıştırılıyor olmasına rağmen, yani hizmetin büyük kısmı bu personel ile
verilmesine rağmen; bizzat baştabibin kendisi 4/B ‘li olmayı bir baskı aracı
olarak kullanıyor ve çalışana bir susma gerekçesi olarak dayatıyor. Yani 4/B’li
istihdam şekli bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor.

Bu hastanede kurum içi ve kurum dışı geçici
görevlendirmelerde adil davranılmamakta, çalışanlar arasında ayrım yapılmaktadır.
Aile hekimliğine yapılan görevlendirmelerin çoğu sendikamız üyelerinden
seçilmiştir. Bu hastanede servis değiştirmek, oda değiştirmek, birim
değiştirmek Sağlık Sen’e üye olmanız ile mümkündür. Son iki ay içerisinde
yüzlerce kişiye bu şekilde yer değişikliği yaptırılmıştır.   Öncelikle bu kirli faaliyetleri şiddetle
kınıyoruz.

Bu hastanede daha önce
konumlarının uygun olmadığını söylediğimiz kameraların güvenlik amaçlı konduğu
söylenmiştir. Ama bu güne kadar birçok arkadaşımız bu güvenlik kameraları
önünde darp edilmesine rağmen hiçbir idareci tenezzül edip olay yerine bile
gelmemiştir.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
olarak, gerek hizmeti alanlar, gerekse hizmeti sunanlar açısından taraf
olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Görev ve sorumluluğumuzu biliyoruz.
Herkesi de görev ve sorumluluklarını yapmaya davet ediyoruz. Bu iş yerindeki
örgütlülüğümüzü yok sayarak hareket edenler, çalışanların taleplerini görmezden
gelerek bu kurumları yönetmeye çalışanlar kalıcı olamayacaklarını geçmişte
olduğu gibi bugünde görmelidirler.

Değerli arkadaşlar;

Tüm bu sorunları defalarca
başhekim ile görüşmemize rağmen bugüne kadar olumlu bir sonuç alabilmiş
değiliz. Çünkü hastanedeki tüm bu uygulamalara, aynı zamanda bu hastanede
idareci olan Sağlık Sen’in yöneticileri ve bunların söyledikleri referans alınmaktadır.
Taraflı yaklaşımlar nedeniyle sorun çözmek yerine her gün hastanede yeni sorunlar
ile karşılaşmaktayız

Kendisinden hizmet beklenen personel, yasalar
hiçe sayılarak adeta köle gibi çalıştırılmak istenmektedir. Sormayan,
sorgulamayan, kendilerine verilen her işi yerine getiren emir kulları
yaratılmak istenmektedir. Yasaların varlığından bihaber, yetkisiz, sorun çözme
kabiliyeti sınırlı idarecilerden oluşan bir yönetimin aslında bu hastaneyi
yönetemediğinin veya kuralsız yönetmenin yönetim biçimi haline getirilmek
istendiğinin bir göstergesidir. Görev ve sorumluluk kavramını ilgili taraflara
hatırlatmayı bir görev olarak biliyoruz.

Sonuç olarak dile
getirilen ve daha sayamadığımız birçok sorununun bir an önce çözümü için
hastane yönetimini sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Aksi halde
hizmet üretiminden gelen gücümüz dâhil olmak üzere her türlü demokratik
tepkimizi ortaya koyacağımızın bilinmesini istiyoruz.

                                                                 
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

                                                                                           YAŞASIN
SES

                                                                                           YAŞASIN KESK                    

                                                                                      SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]