DİN İŞLERİ VE SHÇEK İŞLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALIDIR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bilindiği gibi Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı resmi
gazetede yayımlattığı bir yönetmelik değişikliği ile kurum bünyesindeki din
görevlilerine SHÇEK İl müdürlükleri de dâhil olmak üzere yöneticilik yolunu
açmıştı.

Bu durum Sosyal
Hizmetlerin kuruluş yasasında belirlenen amaçları ile bağdaşmamaktadır. Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre
şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi ve manevi ve sosyal
yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat
standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini kamu adına yapan bir
kurumdur. Dolayısıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında
yöneticilik yapacak kişilerin farklı hizmet alanları arasında işbirliği ve
organizasyonunu sağlayabilecek profesyonel donanıma sahip kişilerden olması
gerektiği, din görevlisinin görev alanı ve tanımı ile bu durumun
bağdaşamayacağı gerekçeleriyle dava açmıştık.

 Danıştay 5.Dairesi
Bizi Haklı Bularak Yürütmeyi Durdurmuştur.

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumunda “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde”
değişiklik yapılmasının amacı AKP nin Kamu Yönetimini din adamları eliyle
yapmak ve kendi ideolojisini toplumsal yaşama egemen kılmaktır.

Sosyal Hizmetler; ehliyet
ve liyakatin belki de en fazla önemsenmesi gereken kurumdur. Zira bu kurumlardan
hizmet alan kişiler en fazla korunmaya ve bakıma muhtaç kişilerdir. Bu kişilere
yapılan hizmet tüm kamu adına yapılır. Toplumla bağları en zayıf kesimlerin
bile çarpık bir zihniyetle ele alınması dikkatle üzerinde durulması gereken
tehlikeli bir süreçtir.

 Sendikamızın hiçbir
din görevlisi ile sorunu yoktur. Ancak din işleri ile bir kamu hizmeti olan
Sosyal Hizmetler birbirine karıştırılmamalıdır. Her alanda kendi kadrolarını
oluşturma gayreti içerisindeki siyasi iktidarın kendi özel din adamını da
oluşturma gayreti içerisinde olduğu herkesin malumudur.

 Tüm kamuoyuna saygı
ile duyurulur. 25.01.2010

                                                                                                                                                   
SES GENEL MERKEZİ

 

 

Mahkeme kararı

 

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2010/4944

 Davacı ve Yürütmenin
Durdurulmasını isteyen:
Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekç
ileri Sendikası

Vekili        : Av.
Öztür
k Türkdoğan, Necatibey
Cad. No:82
/13 – Kızılay/ANKARA

Davalı       : Sosyal
Hizmetler ve Çocu
k Esirgeme
Kurumu Gene
l Müdürlüğü / ANKARA

Davanın
Ö
zeti:
Davacı Sendikanın
, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Es
irgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli
Görevde Yükselme
Ve Unvan Değişikliği
netmeliğinin, 26.7.2010
günlü
, 27653 sayıResmi
Ga
zetede yayımlanan
Yönetmelik
ile değişik 6. maddesinin
birinc
i fıkrasının (g) bendinin
(1) numaralı alt bendi ile (h) bendinin
(1) numaralı alt bendinde
ve yine aynı Yönetmeli
k ile değişik 8. maddesinin
birinci fıkrasının
(b) bendinin
(1) numaralı alt bendinde geçen
.. din görevlisi. ..
” ibareler
inin iptali
ve yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir
.

Danıştay Tetkik Hakimi:
Metin Gö
kdemir

Düşüncesi: Yürütmenin
dur
durulması
isteminin kabulü gerekti
düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı:
Metin Gürz

Düşüncesi: Dava, 20.9.2005
tar
ih ve 25942 saResmi Gazetede
y
ayımlanarak, yürürlüğe
g
iren Sosyal Hizmetler
Kurumu Genel Müdürlü
ğü Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan
De
ğişikliği Yönetmeliğinin 26.7.2010
t
arih ve 27653
sa
lı Resmi
G
azetede yayımlanan
Yönetmel
ik ile değişik
6. maddesinin 1. fıkrası g
bendinin
(1) numaralı
al
t bendi ile
h bendinin
(1) numaralı
alt bend
inde ve 8. maddesinin
1fı
krasl b
bendinin
(1) numaralı alt bendinde yer
alan” din
revlisi”
i
baresinin
iptali ile yürütmesinin
durduru
lması istenilmektedir.

15.3.1999
tarihli
ve 99/12647
sayılı B
akanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konu
lan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında
G
örevde Yükselme
ve
Unvan
De
ğişikliği
Esas
larına
Dair Gene
l Yönetmeliğin
1. maddesinde
, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat
ve kariyer
ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel
planlaması esas alınarak, Devlet
memurları
ile 22/1/1990
tarih
li ve 399
sa
Kanun
H
ükmünde
Kararname kapsamındaki
kamu iktisadi
t
eşebbüslerinde
göre
v yapan
zleşmeli personelin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine
il
işkin
usu
l ve esasları belirlemek
olduğu, 2. maddesinin
1. fıkrası (a) bendinde
ise, bu Yönetmeliğin, özel
ka
nunlardaki
düz
enlemeler saklı
kalmak kaydıyla; 18/7/1984 tarihli
ve 19
0 sayılı Genel Kadro ve
Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde
yer alan kadrolarda
istihdam edilen personelin, müdür
ve daha alt görevlere
yapılacak revde
yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları
i
le en az
o
rtaöğretim düzeyinde
mesleki
veya teknik
itim sonucu ihraz edilen
u
nvanlara ilişkin
unvan değişikli
ği mahiyetindeki
a
saleten atamaları
hakkında uygulanacağı kurala
bağl
andıktan sonra, 15. maddesinde, kurumların, bu netmeliğin kapsamına giren
gör
evlere atanacaklarda aranacak
öğ
renim düzeyi ile hizmet süresi,
a
lt revlerde bulunma süresi
sicil ve d
isipline ilişkin
şartlar ile bunlar in verilecek görevde yükselme eğitiminin ila, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu
konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkan
lığının olumlu rüşünü alarak
çıkaracaklar
ı
yönetmelikle
zenleyecekleri kuralına yer verilmiştir.

Bu kurala dayanılarak 20.9.2005 tarih ve 25942 sayılı
Resm
i Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli
Görevde Yüks
elme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 26.7.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan netmelik ile değişik 6. maddesinin 1. fıkrası g bendinin (1) numaralı alt bendi ile h bendinin (1) numaralı alt bendinde ve 8. maddesinin 1. fıkrası b bendinin (1) numaralı alt bendinde sınava tabi olmadan görevde yükselme suretiyle ve görevde yükselme sınavı sonucunda sırasıyla, sosyal hizmetler il müdürü, il müdür yardımcısı ve
kur
uluş müdürü kadrosuna atanabilmek için gerekli koşullar
arasında din görevlis
i olarak görev yapılması koşuluna da yer verilmiştir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kurumu Kanununun 1. maddesinde, bu Kanunun amacının: korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişil~re türülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemek olduğu hükmüne yer ve;ildikten sonra 3. maddesinde, sosyal hizmetler; kişi ve ailelerin kendi nye ve çevre şartlarından doğan veya
kontrolleri dışında oluşan maddi
, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olarak tanımlandıktan sonra, aynı maddenin (f) bendinde, sosyal hizmet kuruluşları sayılarak ayrıca işlevsel tanımlayapılmıştır.

Aynı yasanın 4. maddesinde sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar belirlenmiş, 5. maddesinde de, dördüncü maddede belirtilen genel esaslar içinde bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu ile Başbakanğa bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip katma bütçeli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurulduğu hükmüne yer verildikten sonra, 9. maddesinde kurumun revleri sayılmış, 12. maddesinde ise, kurumun taşra teşkilatı; il sosyal hizmetler kurulu, il sosyal hizmetler müdürlükleri, ihtiyaç duyulan ilçelerde kurulacak ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşları olarak belirlenmiştir.

Yasayla kamu hizmeti olarak tanımlanan hizmetlerin yürütülmesi ile görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşlarının yüklendikleri kamu hizmetlerini gördürkleri personelin nitelikleri ile ürettikleri kamu hizmeti kalitesi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. netici unvanındaki personelin ise, yürütülen kamu hizmetinin farklı hizmet alanlarından oluştuğu da dikkate alındığında, bu hizmet alanları arasında işbirliği ve organizasyonu sağlayabilecek profesyonel donanıma sahip olmalagerekmektedir.

Bu
itibarla
, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun
2828 sayılı Yasada belirlenen görevlerinin birden fazla kamu hizmet
alanlarından ve farklı tekn
ik uzmanlık
konularından o
luşması nedeniyle Kurumun yönetici
kadrolarına yapılacak atamalarda
, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu tarafından yürütülen hizmet alanlarıy
la
ilgili eğitim programlarından mezun olan ve kurumun yürüttüğü ana hizmet
alanlarında görev yapan ve farklı hizmet a
lanları
arasında işbirliği ve organizasyonu sağlayabilecek profesyonel donanıma sahip
personelin esas alınması gerektiği açıktır.

Bu durumda, her
ne kadar
, Kurumun kadro cetvellerinde din görevlisi
kadrosuna yer verilmiş ise de
, bu görevlilerce üretilen
hizmetlerin Kurumun yüklendiği ve yürüttüğü ana hizmet alanlarından olmaması
neden
iyle din görevlisi kadrolarında bulunan kurum
personelinin sınava tabi olmadan görevde yükselme suretiyle ve görevde yükselme
sınavı sonucunda sosyal hizmetler
il
müdürü
, il müdür yardımcısı ve kuruluş müdürü
kadrosuna atanmasına olanak sağlayan dava konusu Yönetmelik hükümlerinde hizmet
gereklerine uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, yürütmenin
durdurulması isteminin kabulü ile 2577 sayılı i d,a ri Yargılama Usulü
Kanunu’nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27
. maddesinin
2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmiş olduğundan, 20.9.2005 tarih ve
25942 sayılı Resmi Gazetede yay
ımlanarak, yürürlüğe giren
Sosyal Hizmetler Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinin 26.7
.2010 tarih ve 27653 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 6
. maddesinin
1
. fıkrası g bendinin (1) numaralı
alt bendi
ile h bendinin (1)
numaralı alt bendinde ve 8
. maddesinin 1 fıkrası b
bendinin
(1) numaralı
alt bendinde yer alan” din görevlisi” ibaresinin yürütmesinin
durdurulmasına ka
rar verilmesi gerektiği
düşünülmektedir
.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay
Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü
:

Dava, davacı
Sendika tarafından
, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin
, 26.7.2010
günlü
, 27653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yönetmelik ile değişik 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1
) numaralı
alt bendi
ile (h)
bendinin (1
) numaralı alt bendinde ve yine aynı
Yönetmelik ile değişik 8
. maddesinin birinci
fıkrasının
(b) bendinin
(1) numaralı alt bendinde
geçen
... din görevlisi. ..
ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır
.

Amacı, 1.
maddesinde
, liyakat ve kariyer ilkeleri
çerçevesinde, hizmet gerekleri
ve personel planlaması esas
alınarak
, Devlet memurları ile 8/6/1984
tarihl
i ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu
iktisadi
teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde
yükselme
ve unvan değişikliklerine
ilişkin usul ve
esasları belirlemek
şeklinde ifade edilen, Kamu
Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde
. Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
, 18.4.1999
günlü
, 23670 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, bu Yönetmelik kapsamına giren görevlere
atanacaklarda aranacak öğrenim dü
zeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi ve disipline
ilişkin şartlar ile bunlar
için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama
dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kr
iterlerini, yapılacak sınavlara
ilişkin usul ve esaslar ile bu
konulara ilişkin diğer hususları Devlet
Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak
çıkaracakları yönetmelikle düzenleyecekleri
hükme bağlanmıştır
.

Böylece kurumlara, görevde yükselmeye tabi
görevlere atanacaklarda aranacak alt görevleri ve bu alt görevlerde
bulunma sürelerini çıkaracakları yönetmeliklerle belirleme yetkisi verilmiştir.

Kurumların, yüklenmiş oldukları kamu hizmetinin ve yükselmeye tabi görevin
nitel
i dikkate alınmak
suretiyle
,
yükselinecek
görev iç
in en uygun alt görevleri belirlemeleri hizmet gereğidir.

Yukarıda belirtilen Genel Yönetmelik uyarınca
haz
ırlanan Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
, 20.9.2005 günlü, 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan netmeliğin 6. maddenin (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde il müdürü kadrosuna; (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde ii müdür yardımcısı
kadrosuna
;
8.
maddesinin
(b) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise
kuruluş müdürü kadrosuna atanabilmek iç
in bulunulması gereken alt görevler sayılmıştır.

26.7.2010
günlü
, 27653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yönetmelik
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdür
lüğü Personeli Görevde Yükselme
Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde görülmekte olan davaya konusu edilen
değişiklik yapılmıştı
r. Söz konusu değişiklik ile il
müdürü
, il müdür yardımcısı ve kuruluş müdürü
kadrolarına atanabilmek için bulunulması gereken alt görevlere din görevlisi
kadrosu da eklenmiştir
.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunun 3
. maddesinde, sosyal hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre
şartlarından doğan veya kontroller
i dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal
yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına
, sosyal sorunlarının
önlenmesi ve
çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan
sisteml
i ve programlı hizmetler bütünü
olarak tanımlanmış; 9
. maddesinde Kurumun görevleri sayılmıştır. Böylece, nitelikli bir yaşam
sürdürmekte güçlük
çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini ve ihtiyaçlarının
karşılanmas
ı, sosyal sorunlarının
önlenmes
ini ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmetlerin yürütülmesi bir kamu
görevi olarak davalı
idareye yüklenmiştir.

2828 sayılı Kanun ile davalı idareye yüklenmiş olan
kamu hizmetinin
yürütümünde görev alacak yönetici kadrolarına yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalarda, idarenin ana hizmet alanlarında görev yapmış ve böylece
söz konusu hizme
t alanlarıyla ilgili yeterli tecrübe ve bilgi birikimini edinmiş
personelin dikkate alınması
, kamu yararı ve hizmet gereğidir.

Bu durumda, din görevlilerince üretilen hizmet
davalı idarenin ana hizmet alan
larıyla ilgili olmadığından, din görevlisi kadrolarında bulunan personelin
görevde yükselme suretiyle il müdürü
, il müdür yardımcısı ve kuruluş müdürü
kadrosuna atanmasına olanak sağlayan dava konusu Yönetmelik hükümler
inde kamu yararı ve
hizmet gerekleri açısından hukuka uyarlık bulunmad
ığı sonucuna
ulaşılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğ
ü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin, 26.7.2010 günlü
, 27653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 6. maddesinin birinci
fıkrasının
(g) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve yine aynı
Yönetmelik ile değişik 8. maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen
.. din görevlisi ...” ibarelerinin, 2577 sayılı idari
Yargılama Usulü Kanununun 27
. maddesindeki koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren
7 (yedi) gün içinde Danıştay idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu aç
ık olmak üzere, 25.11.2010 tarihinde
oybirliği
ile karar verildi.

 

 Başkan                 Üye
                                       Üye
                                       Üye
                       Üye


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]