SENDİKAMIZIN 9 SAAT ÇALIŞTIRMAYA KARŞI AÇTIĞI DAVA METNİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Av. Öztürk TÜRKDOĞAN

Necatibey Caddesi No. 82/13

Kızılay, ANKARA

Tel: 0312 2326122

 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

(Yürütmeyi Durdurma
İstemlidir)

 

DAVACI :
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

 

VEKİLİ    :
Av. Öztürk TÜRKDOĞAN

 

DAVALI  :
Sağlık Bakanlığı, ANKARA

 

D. KONUSU          : Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 03.08.2010 tarih ve 31259 sayılı 2010/55 sayılı genelgesinin 2.
maddesinin çok acele yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

 

T. TARİHİ               : 04.08.2010

 

AÇIKLAMALAR VE İPTAL
SEBEPLERİ

          Sağlık
Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/55 sayılı genelgesinde
sağlık personeli çalışma saatleri düzenlenmiştir. 30.01.2010 tarihli Resmi
Gazete de yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19/a maddesi 30 Temmuz
2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre 2368 sayılı Sağlık Personelinin
Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun belirtilen tarihte yürürlükten
kaldırılmıştır. 2368 sayılı Kanunun 4. maddesinde sağlık personelinin haftalık
çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiş idi. Bu kanun yürürlükten kalktığından,
30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren sağlık personeli de diğer hizmet sınıfındaki
personel gibi 657 sayılı kanunun 99. maddesi uyarınca haftalık 40 saat olarak
çalışması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2010/55 sayılı genelgesinin, 5947
sayılı kanuna göre sağlık personelinin haftalık 40 saatlik çalışma süresini
düzenlemek amacı ile çıkarıldığı belirtilmiş, ancak bunun tersi olarak fiilen
45 saatlik mesai uygulaması devam ettirilmiştir(EK 1). Genelgenin 2.
maddesinde, baştabiplikçe gerekli tedbirler alınmak ve düzenlemeler yapılmak
kaydı ile hizmeti kesintiye uğratmayacak şekilde, saat 12.00 ile 14.00 arasında
öğle yemeği ve istirahatı için personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme
süresi (öğle tatili) verileceği, ancak bu süre içerisinde personelin kurumdan
ayrılmayacağı, ihtiyaç duyulması halinde ilgili personelin göreve davet
edilebileceği ve göreve davet edilen personelin de davete icabet edeceği
düzenlenmiştir. Genelgenin 2. maddesi mesai saatleri arasında öğle bir saatlik
dinlenme süresinden bahsetmekte ancak hizmetin niteliği itibari ile bu iznin
fiilen kullanılamayacak şekilde düzenlemesini yapmıştır. Böylece mesai süresi
fiilen günlük 9 saate çıkarılmıştır. Nitekim il sağlık müdürlüklerinin
uygulamalarına baktığımızda günlük mesainin 08-12.00 sabah çalışması,
12,00-13,00 öğle tatili ve 13.00-1700 öğleden sonra çalışması şeklindedir(EK 2).
Personel fiilen 12.00 ile 13.00 arası hastaneden ayrılamayacağına ve göreve
davet edildiğinde çalışmak zorunda olduğundan esasen bu süre de çalışmadan sayılması
gereken bir süredir. Tam Gün Yasası yürürlüğe konulmadan önce sağlık personeli
günlük 9 saatlik mesaisini 08.00-17.00 şeklinde çalışmakta idi. Sağlık
personeli, öğlen arası 10-15 dakika yemek yiyip görevinin başına gitmekte idi.
Yasa değiştiği halde uygulamada değişiklik yapıyormuş gibi gerçekte
uygulanamayacak tarzda öğlen bir saatlik tatil koyup mesai saatini eskiden
olduğu gibi günlük 9 saat yapmak hukuka aykırıdır. Nitekim yataklı tedavi
kurumlarında personele öğlen yemeği verilmesinin sebeplerinden birisi de
personelin hastaneden ayrılmayarak hizmetin devamlılığını sağlamaktır. Nitekim
yemek yeme süresi de mesai süresi içerisinde kabul edilmiştir. Sağlık personeli
hiçbir zaman çalıştığı üniteyi ya da kliniği tamamen boşaltıp yemeğe gitmez.
Nöbetleşe bir şekilde sürekli klinikte personel bulundurularak öğlen yemeği
yenmektedir. Uygulamanın bu şekilde olduğunu bilen Sağlık Bakanlığı’nın yasaya
aykırı bir şekilde mesai süresini fiilen günlük 9 saat, haftalık 45 saat
uygulanacak tarzda genelge çıkarması sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı
olduğundan dava konusu genelgenin 2. maddesinin iptali gerekmektedir.

 

Genelgeye bir bütün olarak bakıldığında hizmetin 24 saat
verilmesinin niteliği anlatılmış olmasına karşın, 2. maddede uygulanamayacak
bir şekilde öğlen bir saatlik tatil verileceğinin belirtilmesi ayrı bir çelişki
oluşturmaktadır. Hizmetin 24 saat verildiği yerlerde günlük mesai süresi
içerisinde öğlen bir saatlik tatilin pratik olarak uygulanma şansı yoktur.
Hasta muayenelerinden tutalım da, ameliyatlara, yatan hastaların ilaç ve
pansumanlarına ve diğer bakımlarına kadar birçok hizmette öğlen ara verilmesi
fiilen mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı hukuka aykırı işlem tesis ederek mesai
süresini günlük bir saat uzatmıştır. Bu yönü ile de dava konusu genelgenin 2.
maddesinin iptali gerekmektedir.

 

Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmü uyarınca da dava
konusu genelgenin 2. maddesinin iptali gerekmektedir.

 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA
SEBEPLERİ            :
2577 sayılı kanunun 27. maddesindeki
koşullar oluştuğundan, dava konusu genelgenin 2. maddesinin davalı idarenin
savunması alınmadan yürütülmesinin durdurulmasına, savunma alındıktan sonra da
yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

 

HUKUKSAL SEBEPLER     : Danıştay Kanunu, İYUK, 5947 sayılı kanun ve diğer hukuksal
mevzuat.

 

DELİLLER             : Ekteki belgeler ve diğer deliller.

 

İSTEM SONUCU  : Dava konusu genelgenin 2. maddesinin davalı idarenin
savunması alınmadan yürütülmesinin durdurulmasına, savunma alındıktan sonra da
yürütülmesinin durdurularak iptal edilmesine, yargılama harç ve giderleri ile
avukatlık vekalet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasına karar
verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 11.08.2010

 

 

 

 

 

                                                                           
                                                     Av.
Öztürk Türkdoğan

 

Ek: Onanmış Vekaletname

      2

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]