YENİLENDİ…..S.B. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ‘NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sağlık Bakanlığı personeli
Görevde Yükselme Sınavı duyurusu üzerine sendikamızın açmış olduğu davada
Danıştay 5. Dairesi’nin 2010/398 E sayılı ve 31.05.2010 tarihli yürütmeyi
durdurma kararı ile duyuru ekindeki değerlendirme formu ve ilgili yönetmeliğe
ekli değerlendirme formunun bazı bölümlerinin yürütmesi durdurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı, Personel
Görevde Yükselme Sınav duyurusunu 01 Aralık 2009 tarihinde yapmıştır.
Duyuru
ekindeki değerlendirme formunda haksızlıklara yol açacak bazı kriterler yer
almaktaydı.  Yaşanacak haksızlık ve
mağduriyeti engellemek amacıyla sendikamız tarafından yürütmeyi durdurma
talebiyle 26 Ocak 2010 tarihinde aşağıdaki değerlendirme kriterlerinin iptali
amacıyla dava açıldı.
İptali istenen değerlendirme kriterleri:

·         
Sicil not ortalamasının 76 olması. (sicil notları soyut
değerlendirilmelerle verilmekte, “sallabaşını, al maşını” tanımının dışında
kalanlar, idari amirlerinin dışında siyasi görüş, etnik köken, mezhep vb.
taşıyanlar düşük sicil notu alabilmektedir.)

·         
Disiplin cezalarından puan düşülmesi. ( Özellikle SES üye ve
yöneticileri her hak arayışta, her sendikal eyleme katılışta disiplin cezaları
verildiğini iyi bilirler)

·         
Hizmetiçi eğitime ek puan verilmesi

·         
Önceki sınava mazeretsiz katılmayan ve kazanamayanlardan puanının
düşülmesi

Yürütmeyi
durdurma kararı 31 Mayıs 2010 tarihinde verilmesine rağmen, aylarca tebliğ
yapılmadan bekletilmiş, karar 31 Ağustos 2010 tarihinde sendikamıza ulaşmıştır.
Bu arada Sağlık Bakanlığı dava açıldığı ve 2 madde hakkında yürütmenin
durdurulmasına karar verildiği halde ( bakanlığın sonucu öğrenmiş olması
mümkündür) 24 Temmuz 2010 tarihinde görevde yükselme sınavını yapmıştır. Özetle
söylememiz gerekirse; Sağlık Bakanlığı açılan davayı ve mahkeme kararını hiçe
sayarak binlerce kişiyi sınava ve eğitime almış, birçok kişinin mağdur olmasına
yol açmıştır.

 

Açtığımız davada
Danıştay 5. Dairesi 2010/398 E sayılı ve 31.05.2010 tarihli yürütmeyi durdurma
kararı ile duyuru ekindeki değerlendirme formu ve ilgili yönetmeliğe ekli
değerlendirme formunun bazı bölümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Buna
göre; 

Duyuru ekindeki değerlendirme formunun 7
nolu disiplin cezaları bölümünde, disiplin cezası alınması halinde puan
düşüklüğüne gidilmesi ve daha önceki görevde yükselme sınavlarına katılan ve
başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların puanlarının
düşürülmesine dair 8 nolu bölümün yürütmesi durdurulmuştur. Sınav ilanının
ekindeki değerlendirme formuna dayanak olan Sağlık Bakanlığı personeli görevde
yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine ekli EK 1 değerlendirme formunun 7
nolu disiplin cezaları ile ilgili kısmı ve 8 nolu görevde yükselme eğitimine
katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla sınavlara mazeretsiz olarak
katılmayanlarla ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuştur.

Sonuç olarak, yürütmeyi
durdurma kararı üzerine, yürütülmesi durdurulan maddeler nedeni ile görevde
yükselme sınavına katılamayanların haklarının korunması amacı ile sendikamız Sağlık
Bakanlığı’na müracaat edecektir. Sendikamızın isteği yapılan sınavın iptal
edilmesi değil, mağdur olanlar için yeni bir sınavın açılmasıdır. İsteyenler
kişisel müracaatta da bulunabilir.

 

Danıştay Kararı İçin>>>

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]