Yıllardır “İnsan
İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz” diyerek taşeron çalıştırmanın
yasaklanması talebiyle güvenceli iş, güvenceli gelecek mücadelesi
veriyoruz.   

Sağlık
alanında hemşire, radyoloji teknisyeni, laborant, tıbbi sekreter, hastabakıcı
150 bine yakın sağlık emekçisi yapılan ihalelerle taşeron şirketler aracılığı
ile çalıştırılmaktadır.  

Sağlık
alanında yıllardır emeği ve kimliği yok sayılan, haksız ve hukuksuz bir biçimde
güvencesiz çalıştırılan, sendikasız ve sahipsiz bırakılmak istenen taşeron
sağlık emekçileri olarak, tüm baskılara, tehditlere ve işten çıkarmalara rağmen
örgütlendik, sendikalı olduk.

“Taşeronu
sağlıktan süpüreceğiz” diyerek hastanelerimizde, kent merkezlerinde, Ankara
sokaklarında, TBMM ve Başbakanlık önünde taleplerimizi haykırdık, “Taşeron
Çalıştırma Yasaklanmalıdır” talebini ve hukuksal dayanaklarımızı kamuoyu ile
paylaştık. 

Fiili ve
meşru temelde yürüttüğümüz sendikal örgütlenmemizden ve mücadelemizden
aldığımız güçle kazanımlarımızı hukuksal girişimlere taşıdık. Sendikamız Dev
Sağlık-İş’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvurular sonucu,
Bakanlık Raporları ve kesinleşen mahkeme kararlarıyla bu çalıştırma biçiminin
hukuksuz olduğu, yapılan ihalelerin muvazaalı olduğu ve bizlerin ilk işbaşı
yaptığımız tarihten itibaren asıl işverenin işçileri olduğumuz
belgelendi. 

4857
Sayılı İş Kanunu 3. Maddesi dayanak yapılarak 27.09.2008 tarihinde
yürürlüğe giren 27010 sayılı “ALT İŞVEREN YÖNETMELİĞİ” uyarınca, Bölge
Çalışma Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde tescil işlemlerinin
tamamlanması için girişimlerimiz devam etmektedir.

 İşte bizim
öykümüz bu! 

Ortaya çıkan
bu tablo göstermektedir ki, sağlık alanında taşeron çalıştırma artık yasal
olarak sürdürülemez durumdadır ve hukuksal olarak iflas etmiştir. Bundan sonra
haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün Balcalı’da olduğu gibi tüm
hastanelerde bizim mücadelemizi ve kazanımlarımızı yok saymaya çalışan her
türlü hukuksuzluğun karşısında olarak mücadelemizi yükselteceğiz.  

23 Haziran’da
topladığımız imzalarımızı TBMM’ne vereceğiz, gerekli görüşmeleri
gerçekleştireceğiz. 

25
Haziran’da tüm dostlarımızla birlikte Sağlık Bakanlığı önünde haksız ve
hukuksuz işten çıkartmalara karşı taleplerimiz yükseltecek ve Haklarımızı
içeren Bildirgemizi Sağlık Bakanlığı’na götüreceğiz. 

 

Taşeron
Sağlık İşçileri Olarak Diyoruz Ki,  
Sağlık hizmetinde, sağlık hizmetinin niteliği ile sağlık emekçilerinin iş
güvencesi ve insanca çalışma koşulları temel ilkedir. 

Taşeron
sağlık işçileri hastanelerin asli ve sürekli işçileridir.

Taşeron
sağlık işçilerinin iş güvencesi vardır. 

Taşeron
sağlık işçilerinin kıdem tazminatı hakkı vardır. Bu hak yıllık sözleşmeler
gerekçe gösterilerek yok sayılamaz.

Taşeron
sağlık işçilerinin yıllık ücretli izin hakkı vardır. Bu hak yıllık sözleşmeler
gerekçe gösterilerek engellenemez.

Farklı
statülerde çalışan sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yapılamaz.

Taşeron
sağlık işçilerine angarya iş yaptırılamaz. İşçinin onayı alınmadan esaslı iş
değişikliği yapılamaz.

Kadın
işçilerin annelik hakkı, doğum ve süt izinlerini kullanmaları engellenemez.

Radyasyona
tabi işlerde çalışan taşeron sağlık işçileri, günde 5 saatten fazla
çalıştırılamaz. Şua izni hakları vardır.

Taşeron
sağlık işçilerinin sendikalı olma ve diğer çalışanlarla birlikte hastanenin
yönetim süreçlerine katılma hakkı vardır.

Alnımızın
teriyle çalışıyoruz, kimseden sadaka istemiyoruz!

Hakkımız
olanı istiyoruz!

Eşitlik
İstiyoruz!

İnsanca
çalışmak, İnsanca yaşamak İstiyoruz!

 

DİSK             KESK               ADANA TABİP ODASI 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]