Sendikamız tarafından Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı aleyhine 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğin “ aile hekimliği muayenesinden 2 TL katılım payı alınması”nı düzenleyen 6. maddesinin ve bununla birlikte diğer maddelerinin iptali istemi ile Danıştay 10. Dairede 2009/13684 Esas no ile dava açılmıştır.
Danıştay 10. daire 15.03.2010 tarihinde aile hekimliği muayenesinden 2 TL katılım payı alınmasına ilişkin maddenin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Karar 13 Mayıs 2010’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Yargılama devam etmektedir. Aynı konuda TTB de dava açmıştır. Ancak SGK 12.05.2010 tarihinde yayımladığı tebliğde, Sendikamızın açmış olduğu davaya değinmeyerek yalnızca TTB tarafından açılan davadan söz etmektedir. 

 İlgili tebliğ aşağıdadır. 


T.CSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


SAYI : B.13.2.SGK.0.11.01.02/311 12 MAYIS 2010


KONU: Danıştay Kararı


GENELGE


2010/63


 Bilindiği üzere, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı Birinci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk


Tabipler Birliği tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1. ve 2. maddelerinin, aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine ve bu tutarın ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarını yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir. 


Ayrıca, yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup SUT’un “3.2. Katılım Payı” maddesinde yukarıda belirtilen Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan hükme paralel olarak aile hekimliği muayenelerinden 2 TL katılım payı alınacağına dair düzenleme yapılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.” hükmü yer almaktadır. 


Bu nedenle, 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan SUT’un ilgili hükmü ile aile hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilen 2 TL katılım paylarının Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. sayılı Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerekmektedir.Bu Genelge 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bilginizi ve gereğini rica ederim.


M. Emin ZARARSIZ


Kurum Başkanı 


Dağıtım:


Bilgi:


Gereği:


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına


Kurum Merkez Teşkilatına


Sağlık Bakanlığına


Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine


 Maliye Bakanlığına


Adres : Ziyabey Cad. No:6 Pk:06520 Balgat/ANKARA


Ayrıntılı bilgi irtibat:Telefon: 0(312) 207 80 27


 Faks: 0(312) 207 87 80


Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr


Santral: 0(312) 207 80 00

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]