DİYARBAKIR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KAPATILMAMALI!

Facebook
Twitter
WhatsApp

                                                                                                    

Diyarbakır Valiliğinin ve Sağlık
Yöneticilerinin 15.01.2010 tarihli göğüs hastalıkları hastanesinin
kapatılmasını talep eden yazısına cevaben, Sağlık Bakanlığı tarafından
18.02.2010 tarihi itibariyle Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin müstakil
yapısı sonlandırılmış, idari, mali, tıbbi donanımı ve personel kadrosu
Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine bağlanmıştır. Yani, yaklaşık 50 yıldır
ilimize ve bölgemize hizmet veren tek
Göğüs Hastanesi konumunda olan Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi
kapatılmıştır.

       Tüm yurtta 14 Mart Tıp Bayramı
etkinliklerinin sürdüğü bu haftada , Valilik, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık
Bakanlığı;  hasta  ve hastane 
çalışanlarımızı 
‘’unutmadığını”(!!!) göstermiş, ilimiz ve bölgemiz açısından hayati
önemi  olan  bu talihsiz kararı uygulamaya
sokmuşlardır.  Bugün, bizler burada
toplanarak, hasta ve hastane çalışanlarımıza bu ‘kara bayram’ gününde destek olmayı, ilimiz ve bölgemizdeki sağlık
uygulamalarının, sahipsiz olmadığının çağrısını yapmayı bir görev bilmekteyiz.

Durumun vahametini
ve uygulamanın keyfiyetini anlamak için, hastanemizin kapatma gerekçelerini
sizlerle paylaşmak istiyoruz.

     1.Personel
yetersizliği:
Hastanemizin kapatılmasına gerekçe olarak gösterilen bu
iddia tamamen gerçeğe aykırıdır. Çünkü Sağlık Müdürlüğü, Göğüs Hastanesinin
eleman sayısının fazla olduğunu defalarca ifade etmiş, Göğüs Hastanesine
yapılacak atamalarda önemli bir direnç oluşturmuştur.

Yine, Sağlık
Müdürlüğü, bakanlığa yazdığı eleman sayısı azlığı iddiasına tezat uygulamalar
göstererek, Göğüs Hastalıkları Hastanesinin en yoğun olduğu kış aylarını ve
pandemik grip salgınını görmezden gelerek, Aralık ve Ocak aylarında, her ay 10
hemşireyi ve sağlık memurunu geçici görevle, birer aylığına Diyarbakır Devlet
Hastanesinde görevlendirmiştir. Hastanemizdeki acil, poliklinik, servis ek
birim hizmetleri ve nöbet işleyişini aksatan bu uygulamalar, hastane idaresinin
konu ile ilgili sözlü ve yazılı ifadeleri sonucu uygulamadan kaldırılmıştır.
Yıllar içinde, defalarca farklı kurumlardaki eleman eksikliklerini gidermek
üzere, hastanemiz bünyesinde çalışan pratisyen hekim, hemşire, yardımcı sağlık
personeli ve idari personeli hastanemiz işleyişini aksatma pahasına geçici
görevle görevlendirmiştir.

     2.Sağlık
hizmetlerinin niteliksiz oluşu ve ek birimlerin eksikliği:
Sağlık Müdürlüğü
tarafından kapatmaya gerekçe olarak, Diyarbakır Göğüs Hastanesinin ek
birimlerinin olmadığı ve sağlık hizmetlerinin niteliksiz olduğu iddia
edilmiştir. . Bu iddia tamamı ile yanlış bir bilgilendirmedir. Diyarbakır Göğüs
Hastalıkları Hastanesi, yetersiz koşullarına rağmen 141 yatağı,350 civarı
günlük poliklinik başvuru sayısı,100 civarı acil başvurusu ile günde 450
civarında hasta muayenesi yapmaktadır. Sigara bırakma polikliniği, hastanenin
kendi öz kaynakları ile hizmete açtığı Acil Servis ünitesi, Solunum fonksiyon
testi laboratuarı, yenilenen Bronkoskopi ünitesi, Bölge Tüberküloz Laboratuarı,
Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Radyoloji Üniteleri ile sağlık hizmetine katkı
sunmaktadır. Tabi ki eksiklikleri mevcuttur. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik
yapılan, Bilgisayarlı Tomografi, Yoğun Bakım, Uyku merkezi, Alerji ünitesi ve
yeni bina için çalışmalar sürerken, sağlık müdürlüğü bu çalışmalara destek
olacağına, her defasında bu talepleri görmezden gelmiş, hatta engel olmuştur.
Kaldı ki eksikliği belirtilen ünitelerin çoğu, ülkemizin diğer Göğüs
hastalıkları hastanelerinde de bulunmamaktadır.

 Çelişkili bir durum
olarak, Sağlık müdürünün kendisi ve aile fertleri de, nitelliksiz ve eksik
sağlık hizmeti vermekle itham ettikleri Diyarbakır Göğüs Hastalıkları
Hastanesinde, birçok kez sağlık hizmeti almak için başvurmuşlardır.

     
3.Kesintisiz, sürekli ve kaliteli hizmet eksikliği:
Kapatmanın
gerekçesini oluşturan yazıda, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin müstakil
yapısı sonlandırılarak, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine bağlandığı,
branş nöbetleri oluşturulacağı, 24 saat sürekli ve kaliteli sağlık hizmeti
verileceği ifade edilmiştir. Oysaki Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde
24 saat kesintisiz ve sürekli sağlık hizmeti sunumu zaten mevcuttur. Ve Uzman
Hekim nöbetleri tutulmaktadır. Göğüs Hastalıkları, Diyarbakır’da branş
nöbetinin düzenli tutulduğu birkaç uzmanlık alanlarından biridir.

       Yine, bahsi geçen yazıda, sağlık
hizmetinin ulaşılabilir sunumu ve konunun aciliyeti konusunda, hastanenin
Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine taşınması öneriliyor. Oysaki
ulaşılabilirlilik kavramı, burada en son bahsedilecek husustur. Kentin
merkezinde, 12 polikliniği ve 24 saat hizmet veren acil ünitesi ile çalışan
ulaşılabilir hastaneyi kapatıp, kentin 12 km dışında, yerleşim yerlerine uzak başka
bir hastaneye taşınması söz konusudur. Bunun akılla ve mantıkla açıklanabilir
yönü yoktur.’Konunun aciliyeti bakımından’ ifadesine gelince; Evet, gerçektende
Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünün, kent merkezindeki hastaneleri, ulaşımın daha
zor olduğu kent dışına taşımak, merkezden kamu sağlık hizmetini çekerek özel
hastanelere yer açmak gibi bir önceliği, aciliyeti ve telaşı olduğu doğrudur.
Önce Kadın Doğum Hastanesi kent dışına taşınmıştır. Diyarbakır Devlet Hastanesi
kapatılarak, kent dışına taşınmaya çalışılmıştır. Çalışanların, sendikalarının,
meslek örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisi üzerine, bu karardan vazgeçmek
zorunda kalınmıştır. Son olarak Göğüs Hastalıkları Hastanesi müstakil yapısına
son verilerek kent dışına taşınmaya çalışılmaktadır. Ne enteresandır ki
Diyarbakır da, hiçbir özel sağlık merkezi  
kent dışına yatırım yapmazken, bilakis Dağ kapı civarına yönelirken, Diyarbakır
sağlık müdürlüğü tesadüfen (!!!)  Dağ
kapıdan hastaneleri taşımaktadır. Bunun altındaki niyeti, olası pazarlığı
manidar buluyor ve merak ediyoruz.

 Kapatmaya neden
olarak yazıda geçen sağlık personel yetersizliği, özellikli birimlerin
bulunmaması, Göğüs hastalıklarının tedavisinde kaliteli, kesintisiz ve
ulaşılabilir sunulması bakımından nitelikli sağlık hizmeti verilmemektedir,
Eğitim Araştırma Hastanesine bağlanması ile nitelikli sağlık hizmeti
sunulmasına imkân tanınacaktır ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü
eksiklikleri belirtilen pek çok husus(Örneğin Uyku laboratuarı, Alerji Ünitesi
Vb.)Eğitim Araştırma Hastanesine taşınarak giderilmeyecektir.

Diyarbakır Sağlık
Müdürlüğü, yapımı uzun süre önce tamamlanan, alt yapı ve teknik donanımı
sağlanan Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesini, planlanan sürede açamamıştır.
Bu hastaneyi açamamasının, temel sebebinin eleman eksikliği olduğu, kamuoyu
tarafından bilinmektedir. Bu beceriksizliğini gizlemek için, eleman eksikliğini
gidermek amacıyla, göğüs hastanesini kapatarak, mevcut elemanları rezerv olarak
kullanma yoluna gitmiştir. Ne acıdır ki, 
klasik bir hastalık olan, bir şeyi yaparken, oturmuş ve işleyen bir
kurumu bozma ve yok etme yoluna gidilmiştir.

        Bakanlığa yazılan, kapatmayı
gerekçelendiren ilgili yazı için, 
Diyarbakır Göğüs Hastanesi İdaresi ve Göğüs hastalıkları Uzmanlarının,
Sağlık Meslek örgütlerinin, İş Kolu Sendikalarının, Yerel Yönetimin ve Kentin
siyasi aktörlerinin görüşüne ve bilgisine başvurulmamış ve gizlilik esas
alınmıştır. Son 2 ayda, il sağlık müdürlüğünün yöneticilerine, konu ile ilgili
duyumların gerçekliği ilgili sorulan sorular geçiştirilmiş ve ilgili taraflara
yanıltıcı, oyalayıcı cevaplar verilmiş, konu dezenforme edilmiştir.18 Şubatta
Bakanlıktan Sağlık Müdürlüğüne, gönderilen kapatmaya dair yazıyı hastaneye
tebliğ etmemiş, gizlemeyi seçmiştir. Göğüs Hastanesi idaresi ve çalışanlar,
konuyu, sağlık bakanlığı TDMS sistemi üzerine oluşan blokaj nedeni ile
araştırma gereği duymuş ve bu hususta, ilgili yazıya saymanlık vasıtası ile
ulaşmıştır. Ve ardından hastanenin günlük istatistik bilgilerinin bakanlık
sistemine girildiği kodlar devre dışı kalmıştır. Şuan Göğüs Hastalıkları
hastanesinin işleyişi aksamaktadır. İdare bilgilendirilmeden yaratılan bu
aksaklıklar hizmet devamlılığı esasına ve devlet ciddiyetine aykırıdır.

             
DİYARBAKIR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ NEDEN KAPATILMAMALI;

   Diyarbakır ile birlikte çevre 12 ilde
(Hakkâri, Van, Bitlis, Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt,

Mardin, Tunceli,
Bingöl, Muş ve Elazığ) yaşayan yaklaşık 5 milyon nüfus göğüs hastalıkları
hastalarına hizmet veren bölgenin tek
Göğüs Hastalıkları Hastanesi kaybedilmiş olacaktır. Erzurum ve Adana Göğüs
Hastalıkları Hastanesi arasındaki çok geniş bir coğrafyada ihtiyacı karşılayan
tek göğüs hastanesi kapatılmış olacaktır.

         Türkiyede, hala ciddi bir halk sağlığı
sorunu olan, Tüberküloz ve Tütün kullanımı ile ilgili hastalıklar (Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Akciğer Kanseri vd.),  bölgenin diğer bölgelere göre kötü olan sosyo
ekonomik durumu göz önüne alındığında, tanı ve tedavilerinde ciddi aksamalara
yol açacaktır.

        141 Yatağı ile, istatistiklerde
görüldüğü üzere, yaklaşık %100’ler düzeyinde yatan hasta takibi yapan, bölgenin
ve ilin Göğüs hastalıklar yükünü alan, çevre ilçelerden, illerden, hatta Üniversiteden
sevk alan,  zaten yetersiz olan yatak
kapasitesinin planlandığı şekliyle 100 yatak kaybına yol açacak düzenleme ciddi
aksaklıklara neden olacaktır. Son 5 yılda, Diyarbakır SSK hastanesinin
kapatılmasından sonra, Göğüs Hastalıkları Hastanesi de kapatılarak zaten
yetersiz olan yatak kapasitesi daha da azalmış olacaktır. Bir ilin sağlık
yönetiminin, hastane yatak kapasitesini talebe cevap verecek şekilde artırmak
yerine, göreceli azaltma yoluna gitmesi açıklanması gereken bir husustur.
Mevcut düzenleme ile ilimize ve bölgemize hitap edileceği düşünülen, 40 göğüs
hastalıkları hastası yatağının tamamı, halen hastanemizde yatarak tedavi gören
kronik solunum yetmezliği ve oksijen bağımlılığı olan hasta gurubuna ancak
yetecektir. O halde, ya yeni hasta potansiyelini gözden çıkaracağız, ya da
solunum yetmezliği olan bu hastaları, ihmal ederek kaderleriyle baş başa
bırakma paradoksunu yaşayacağız.

 

Hastanede Yemek,
Temizlik, Güvenlik ve Otomasyon hizmetlerinde hizmet alımıyla çalıştırılan 100
civarında personel işini kaybetmiş olacaktır. Türkiye de ve özellikle, bölgede
ciddi bir sorun olarak kar
şımızda duran işsizlik sorunu göz önüne alındığında, bir istihdam
sahası yok edilmi
ş olacak yeni işsizler yaratılmış olacaktır.

Biz diyoruz ki; var
olan kurumlar devam etmeli, Zamanla olu
şacak eksiklikler
saptanmalı, Bunlara yönelik iyile
ştirici ve geliştirici önlemler devreye sokulmalıdır. Sağlık kurumları arasındaki uyumu sağlamak için hastane başhekimliklerini birleştirmek gibi palyatif çözümler yerine, ilin sağlık yöneticileri bu koordinasyonu sağlayacak önlemleri almalıdır.

 Diyarbakır daki sağlık meslek örgütleri platformu adına, konuya duyarlılık
göstererek katılım sa
ğlayan Sivil Toplum
örgütlerine, Mahalle Komiteleri temsilcilerine, Mahalle Muhtarlarımıza, yerel
yönetimlerimizin de
ğerli temsilcilerine,
sorunumuza duyarlılık gösteren siyasi parti temsilcilerine ve tüm duyarlı
diyarbakır kamuoyuna
şükranlarımızı sunar,
hepinize te
şekkür ederiz. Bu
haksız olayın takipçisi olarak bizler sonuç alıncaya kadar mücadelemize ve
demokratik tepkimizi göstermeye devam edece
ğimizi bildirir;  örgütlü duruşumuzun emekten yana
sonuçlanaca
ğına dair inancımızı
yineliyoruz.

               DİYARBAKIR SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

·         
D.YARBAKIR TABİP ODASI

·         
SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

·         
VETERİNER HEKİMLER ODASI

·         
ECAZI ODASI

·         
DİŞ HEKİMLERİ ODASI

·         
DEV-SAĞLIK İŞ D.BAKIR TEMSİLCİLİĞİ

  

                                                                                                                          DİYARBAKIR
GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ

KURULUŞ AMACI

 

                Halen içinde hizmet verdiğimiz
hastanemiz 1963 yılında hizmete girmiştir. Yıllar içerisinde artan nüfus ve
hasta sayısı nedeniyle bu hastanemiz hizmet vermede yetersiz kaldı.  Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak
kullanılan ve şuan büyük bir bölümü boş ve atıl durumda olan bina Göğüs
Hastanesi tarafından devralınarak hizmete sokulmuştur. Bünyesinde Göğüs Cerrahi
bölümü de mevcut idi. Ancak Çocuk Hastanesinin yer darlığı nedeniyle iki
hastane tarafından 1995 yılı içerisinde yer değişikliği yapılmıştır. Ancak
geçen zaman zarfında şuan mevcut olan bina hasta yoğunluğumuzu
karşılayamamıştır.

 YERLEŞİM KOŞULLARI

 Şu anda Hastanemizin Kadro yatak sayısı 200,fiili yatak
sayısı 141 dir. Bölge Hastanesi konumunda olan hastanemizde Göğüs Hastalıkları
konusunda Diyarbakır ile birlikte, Hakkâri, Van, Bitlis, Batman, Şırnak,
Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya ve Elazığ illerinden
gelen hastalara da hizmet vermektedir. .Bünyemizde Göğüs Cerrahisi Ünitesi
yoktur. Hastanemiz; Bodrum+Zemin+2 katlı olarak inşa edilmiştir.

Bodrum Katında; Kalorifer dairesi, çamaşırhane, mutfak, personel yemekhanesi ve
ambar odaları mevcuttur.

Zemin Katında; Erkek Nonspesifik ve Spesifik servisi, Hemşire odası, Yatan hasta
SFT ‘si, Bronkoskopi, Doktor odası ve Santral bulunmaktadır,

1.Katta; Baştabiplik, Kadın Spesifik ve Nonspesifik servisi ile Hemşire odası
bulunmaktadır.

2.Katta;  Erkek Nonspesifik ve Spesifik
servisi, Hemşire odası, Eczane ve Nöbetçi Doktor odası mevcuttur.

3.Tropikal Hastane Ek binada, 
Hastanemiz idari birimleri ve merkez laboratuarı, tarafımıza tahsis
edilen Sıtma Tropikal Hastalıkları Hastanesi binasına yerleştirilmiştir. Bu
binada aynı zamanda, Poliklinikler, Acil servis, Resüsitasyon odası, Müşahede
odaları,  Röntgen ünitesi, Acil laboratuarı,
Nöbetçi Doktor odası, Hemşire odası, Şoför odası, Arşiv ve Teknisyenlik birimleri
bulunmaktadır.

Hastanemize ait personel lojmanı
bulunmamaktadır.

 

YÖNETİM VE İNSAN GÜCÜ

Hastane 1
Başhekim,3 Başhekim Yardımcısı,  1
Hastane Müdürü, 3 Hastane Müdür Yardımcısı,(1 Hastane Müdür Yardımcısı Geçici
görevde) 1 Başhemşirenin sevk ve idaresi altında yönetilmektedir. Ayakta ve yatarak
hasta tedavi hizmetleri 12 Göğüs Hastalıkları Uzmanı,(1 Baştabip) 1 Göğüs
Cerrahi Uzmanı  (Devlet
hastanesinde),  1 Radyoloji Uzmanı,   1 Mikrobiyoloji
Uzmanı 1 Biyokimya Uzmanı olmak üzere toplam 15 Uzman, 11 Pratisyen Hekim(2
Pratisyen hekim geçici görevde)  (3 Baştabip
Yardımcısı),  1 Eczacı,    2
Psikolog,    

1 Sosyal
Çalışmacı, 64 hemşire, 1 Ebe, 2 Biyolog, 2 Tıbbi Sekreter, 4 Sağlık Memuru(1
geçici görev),16 Laborant,11 Röntgen Teknisyeni, 54 Genel İdare ve yardımcı
hizmetler sınıfı olmak üzere toplam 185 kamu görevlisi mevcuttur. Ayrıca
temizlik şirketi adına 37,otomasyon şirketi adına 19 ve güvenlik şirketi adına
da 16 çalışan olmak üzere toplamda 72 kişi özel şirketler adına istihdam
edilmektedir.

               

 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU

 a) Hastanenin fiili yatak sayısı 141
olup, kadro yatağı 200’dür. , Hastanemize başvuran hastaların yoğunluğu ve
hastanemizin fiziki yapısının yetersiz olması nedeniyle bazen kliniklere ilave
yatak konulmaktadır. Yatak işgal oranı açısından mevsimsel farklılıklar olmakta
ve özellikle kış aylarında yatak işgal oranımız artmaktadır


Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yatak İşgal Oranları

1996-2009

 

Yıllar

Yatak İşgal Oranı %

1996

46.0

1997

59.0

1998

54.0

1999

67.0

2000

90.0

2001

90.7

2002

92.0

2003               

87.0

2004

                            96.0

2005               

                            101

2006            

                           104,8

                2007 

94.7

2008

96.6

              2009

76.3

.

 

Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Günlük Ortalama Poliklinik Muayene Sayısı

1996-2009 

 

 

Yıllar

 

Poliklinik Sayısı

Günlük

Poliklinik Sayısı

1996

17.431

 47.7

1997

25.165

33.2

1998

25.615

70

1999

30.051

82.3

2000

41.737

114.3

 2001                             

38.505

105.5

2002

39.381

 
107

2003

41.628

114

2004

52.966

145

2005

74.708

205

2006  

90.692

248

2007  

97.801

268

2008 

90.267

247

2009)

94349

258

 

 

 

Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde

Yatırılarak Tedavi Edilen Hastaların

Genel Poliklinik Muayene Sayısı İçindeki Oranı

1996 -2009

 

 

Yıllar

Poliklinik

Sayısı

Yatan Hasta

Sayısı

Oran

%

1996

 17.431

 
676

 3.9

1997

 25.165

1.089

 4.3

1998

 25.615

1.218

 4.8

1999

 30.051

1.515

5.04

2000

 41.737

1.993

4.77

2001

38.505

2373

 6.2

2002

39.381

2335

5.9

2003

41.628

2366

5.6

2004

52.966

    
2998

 5.7

2005 

74.708

    
3010   

 4.0

2006

90.692

3647

4.0

2007

97.802

3567

3.6

2008

90267

3601

3.9

                2009

94349

      3416

        3.6

 

 

 

 

 

                  2009  Yılı Tetkik Sayıları

 

Tetkikler

         2009

Laboratuar

845243

Röntgen

70964

ARB(KÜLTÜRLER)

3686

EKG

12608

SFT

44268

Bronkoskopi
Plevra

Ponk.
Tora sentez, Biyopsi

                                                              

 

380

Ultrason

6415

 

 

 

 

KALİTE GÖSTERGELERİ

 

 

Göstergeler

Hastaneye Ait Değer

ABD Standardı

Kaba Ölüm Hızı

0,4

  < % 3–4

Net Ölüm Hızı

Bilgiye
Ulaşılamıyor.

< %2.5–3

Bebek Ölüm Hızı

     < % 2

Anne Ölüm Hızı

Binde 2,5

Sezaryan Hızı

   < % 3–4

Net Enfeksiyon Hızı

Bilgiye
ulaşılamıyor

       < % 1

Ameliyat Son. Enfek. Hızı

    < % 1–2

Anestezi Ölüm Hızı

< 5000 ameliyatta 1

Ortalama Yatış Süresi

11.74

Standardı
Yoktur.

 

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ

 

                Hastanedeki temizlik işleri bir
temizlik firması kanalı ile yürütülmektedir. Bu amaçla istihdam edilen personel
sayısı 37 kişidir. Hastanemiz otomasyon sistemi için 19, güvenlik için 16 kişi bulunmaktadır.
Hastanemizde yemek, otomasyon, güvenlik hizmetleri özel firmalar kanalı ile
yürütülmektedir. Hastane elektrik enerjisini ulusal elektrik sisteminden sağlanmakta
olup, sistem 150 KW’lık bir jeneratörle desteklenmiştir. Çocuk Hastalıkları
Hastanesinden alınan 50 KW’ lık jeneratör ise bakımı yapılarak Tropikal Hastane
ek binada kullanılmaktadır. Trafo besleme hatlarının çekilmesi ihalesi yapılmış
olup hastanedeki elektrik kesintisi sorunu giderilmiştir. Hastanenin elektrik
panosu ve sayacı değiştirilmiştir. Mutfak atıkları toplanarak geri dönüşüm
sağlanmaktadır. . Hastanenin evsel ve tıbbi atıkları ayrı ayrı toplanmaktadır.
Tıbbi atıklar Büyük Şehir Belediyesi tarafından ayrı araçla taşınmaktadır(protokol
ile).

 

MALİ DURUM

 

2009 Dönem Gelirleri :     9.269.441.87 TL

 

 

2009 .Dönem Giderleri:      9.639.562.17 TL

 

28.02.2010
Tarihi itibari ile Hastane Borçları tamamen kapatılmış olup hastane mali olarak
kar eder pozisyondadır.

 

Hastanemizden
Dicle Üniversitesi tıp Fakültesine sevk edilen

Yeşil
kartlı hasta sayısı 740, tedavi tutarı 76.009 tl

 Yatan yeşil kartlı hasta sayısı 456, tedavi
giderleri 890.345 tl

 

 

Hastanemizde
tedavi gören yeşil kartlı hasta sayısı 42886

Yeşil
kartlı yatan hasta sayısı 1820,  tedavi
tutarı 2.438.950 tl dir.

 

2009 YILINDA HASTANEMİZDE TAMAMLANAN
FAALİYETLER İLE YATIRIM PROJELERİ

 

 

Hastanemizde 2009 yılı içersinde;

         
Sigara
Bırakma Polikliniği Psikolog ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından hasta
kabulüne başlamıştır

         
Video
Bronkoskopi ünitemiz hizmete girmiştir.

         
Ek
bina bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

         
Ana
bina kısmi onarımı için ihaleye gidilmiş ve onarımı gerçekleştirilmiştir.

         
Hastanemiz;
Periyodik ihaleleri(Tıbbi sarf, kit, ilaç v.s)yapılmıştır.

         
2
adet Fotokopi Cihazı,

         
20
adet Lazer Yazıcı,

         
1
adet Sağlık-net Server’ı,

         
1
adet Firewall

         
1
adet Firewall analyzer

         
6
adet Barkot Yazıcı,

         
1
adet Bronkoskopi Cihazı alımı yapılmış

         
.Trafo
beslenme hatlarının çekilmesi Bayındırlık keşfine istinaden açık ihaleyle
yapıldı.

         
500
kutu Röntgen Filmi alımı gerçekleştirilmiştir.

    Hastanemiz İSO 9001–2000
standartları kapsamında yapılan Kalite Performans geliştirme kontrolleri
sonucunda var olan eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için kalite
komisyonu çalışmaları devam etmektedir.

         
Ana bina kalorifer kazanı tamamen değiştirilmiş ve faaliyete geçmiştir.

     

     

BAŞLICA SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

                Hastanemiz şu anki mevcut durumu ile mekân sıkıntısı çekmektedir.
Diyarbakır’ ın artan nüfus ve hasta sayısı göz önünde bulundurularak yeni bir
Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi’ ne acilen ihtiyaç
duyulmaktadır.

 

 

2010 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER

     

Eski Çocuk Hastanesinin olduğu binada kısmi keşif yapılmış,
binanın Göğüs Hastanemize kısa vadede kazandırılması düşünüldü. Onayı için
Bakanlığımıza sunuldu fakat Bakanlığımızın yatırım planlamaları doğrultusunda
Diyarbakır ili Kayapınar mevkiinde 1450 yataklı yapımı planlanan sağlık kampusu
içinde 100 yataklı Göğüs Hastalıkları ve 50 yataklı KVC merkezinin yer alacağı
belirtilerek Binanın verilmesi düşünülmemiştir.

            
—Yoğun bakım ünitesinin açılması için çalışmalara başlanmıştır

             —Uyku laboratuarının açılması için
çalışmalara başlanmıştır.

            — Alerji laboratuarının kurulması
planlanmaktadır.

            — Acil Servisimizin 1.seviye
standartlarında hizmet verebilmesi için gerekli malzemeler ve teknik donanıma
ulaşılması için çalışmalar devam etmektedir.

 

 

 

 

 

DİYARBAKIR GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ

 

YILLARA GÖRE
TÜBERKÜLOZ TEŞHİSİ KONULAN HASTA SAYILARI

YILI

HASTA SAYISI

2004

22

2005

221

2006

514

2007

742

2008

710

2009

782

 

YILLARA GÖRE ACİLE
BAŞVURAN HASTA SAYILARI

YILI

HASTA SAYISI

2004

4291

2005

8346

2006

9302

2007

15473

2008

27771

2009

27795

 

YILLARA GÖRE KOAH +ASTIM
TESHİSİ KONULAN HASTA SAYILARI

YILI

HASTA SAYISI

2004

865

2005

10317

2006

28274

2007

32799

2008

27296

2009

25859

 

 

 

Yukarıda belirtilen
veriler ışığında şu hususların altını çizmek gerekir. Diyarbakır Göğüs Hastalıkları
Hastanesine;

 

1996 yılında, 17431 olan poliklinik
başvuru sayısı, 2009 yılında %500 artış göstererek 94349’a yükselmiştir.

               

                1996
Yılında yatak işgal oranı %46 iken, son 5 yılda tedrici olarak %200 oranında
artmıştır.

 

Yatan Hasta sayısı 1996 yılında 676
iken, 2009 yılında %500 artış göstererek 3416’ya yükselmiştir.

 

2009 yılında hastaneye başvuran 94349
hastanın ancak 3416 tanesi hastaneye yatırılabilmiştir. Bu oran tüm
başvuruların  %3,6’sı olup yetersizdir.

 

Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi
ciddi bir halk sağlığı sorunu olan akciğer Tüberkülozunun tanı ve tedavisi
hizmetini vermektedir. Sadece Son 5 yılda Akciğer Tüberkülozu tanısı konan
hasta sayısı yaklaşık %4000 artış göstererek 22’den 782’ye yükselmiştir. Hastanemize
bağlı bölge tüberküloz laboratuarı üzerinden Balgam, ARB tetkiki yapılan 3686
hastanın 782’sine Akciğer tüberküloz tanısı konarak tedavi verilmiştir.

 

Hastane kadro yatak sayısı 200, fiili
yatak sayısı 141 olup Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek Göğüs Hastalıkları Hastanesi konumundadır. Diyarbakır ile
birlikte Hakkâri, Van, Bitlis, Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Mardin,
Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya ve Elazığ illerinden gelen hastalara da hizmet
vermektedir. Erzurum ve Adana Göğüs
hastalıkları Hastanesi arasındaki çok geniş bir coğrafyada ihtiyacı karşılayan
tek Göğüs Hastanesi konumundadır. Bu durum göz önüne alındığında mevcut fiziki,
teknik alt yapı yetersizliklerinin giderilmesi ve koşulların iyileştirilmesi ile
ilgili çalışmalar bölge genelini ilgilendiren hayati öneme haizdir.

 

 

 

 

                Bugün,
Diyarbakır ilinin sağlık hizmetini planlamak ve yürütmek ile görevli Sağlık
Yöneticileri, hastane idaresinin yetersiz yatak sayısı ve yeni
servis-birimlerin oluşturulması, içinde Göğüs cerrahi ünitesinin de bulunduğu
yeni bina önerisini görmezden gelerek, 15.01.2010 tarihinde sağlık bakanlığına
yazdığı yazı ile Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasını
önermiştir. Oysa il bürokrasisinde görev alanların merkezden talepleri, daha
fazla yatırım, kaynak, finansman ya da donanım olması gerekirken, kentin
şansızlığının simgelerinden olan sağlık müdürü, bölgenin tek Göğüs hastalıkları hastanesini kapatın diye talepte
bulunmuştur.

 

                Kapatılmasını
önerirken dayanak olarak ne göstermiştir? Göğüs Hastalıkları Hastanesinin
eleman sayısının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Peki, gerçek böylemidir?
Değildir. Aynı sağlık müdürü kendisinin de daha önce hekim olarak çalıştığı
Göğüs hastalıkları hastanesinin eleman sayısının fazla olduğunu, defalarca
ifade etmiş olup Göğüs hastalıkları hastanesine atamalarda direnç
oluşturmuştur. Yine, sağlık müdürlüğü, bakanlığa yazdığı eleman sayısı azlığı iddiasına
tezat uygulamalar göstererek göğüs hastalıkları hastanesinin en yoğun olduğu kış
aylarını ve pandemik grip salgınını görmezden gelerek, aralık ve ocak aylarında
her ay 10 hemşireyi ve sağlık memurunu geçici görevle birer aylığına Diyarbakır
Devlet hastanesine görevlendirilmiştir. Hastanemizdeki acil, poliklinik, servis
ek birim hizmetleri ve nöbet işleyişini aksatan bu uygulamalar, hastane
idaresinin konu ile ilgili sözlü ve yazılı ifadeleri sonucu uygulamadan
kaldırılmıştır. Yıllar içinde defalarca farklı kurumlardaki eleman
eksikliklerini gidermek üzere, hastanemiz bünyesinde çalışan, pratisyen hekim,
hemşire, yardımcı sağlık personeli ve idari personeli hastanemiz işleyişini
aksatma pahasına geçici görevle görevlendirmiştir.

                Kapatmaya
gerekçe olarak, bakanlık sitesine konan yazıda, Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü,
Diyarbakır Göğüs hastalıkları hastanesinde ek birimlerin olmadığını ve sağlık
hizmetlerinin niteliksiz olduğunu ifade etmektedir. Bu iddia en basit ifade ile
yanlış bir bilgilendirmedir. Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi, yetersiz
koşullarına rağmen 141 yatağı,350 civarı günlük poliklinik başvuru sayısı,100
civarı acil başvurusu, sigara bırakma polikliniği, hastanenin kendi öz
kaynakları ile hizmete açtığı Acil Servis ünitesi, Solunum fonksiyon testi
laboratuarı, yenilenen Bronkoskopi ünitesi, Bölge Tüberküloz Laboratuarı, Biyokimya,
Mikrobiyoloji ve Radyoloji Üniteleri ile sağlık hizmetine katkı sunmaktadır.
Tabi ki eksiklikleri mevcuttur. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik yapılan, Bilgisayarlı
Tomografi, Yoğun Bakım, Uyku merkezi, Alerji ünitesi ve yeni bina için çalışmalar
sürerken sağlık müdürlüğü bu çalışmalara destek olacağına, her defasında bu
talepleri görmezden gelmiş hatta engel olmuştur. Kaldı ki eksikliği belirtilen
ünitelerin çoğu ülkemizin diğer Göğüs hastalıkları hastanelerinde de
bulunmamaktadır.

 

                Çelişkili
bir durum olarak, Sağlık müdürünün kendisi ve aile fertleri nitelliksiz ve
eksik sağlık hizmeti vermekle itham ettikleri Diyarbakır göğüs hastalıkları
hastanesinde birçok kez sağlık hizmeti almak için başvurmuşlardır.

 

                Yine
kapatmanın gerekçesini oluşturan yazıda, Diyarbakır göğüs hastalıkları
hastanesinin müstakil yapısı sonlandırılarak, Diyarbakır Eğitim araştırma
hastanesine bağlanarak, branş nöbetleri oluşturulacağı, 24 saat sürekli ve
kaliteli sağlık hizmeti verileceği ifade edilmiştir. Oysaki Diyarbakır Göğüs Hastalıkları
Hastanesinde 24 saat kesintisiz ve sürekli sağlık hizmeti sunumu zaten
mevcuttur. Ve Uzman Hekim nöbetleri tutulmaktadır. Göğüs Hastalıkları uzmanları
Diyarbakır’da branş nöbetinin düzenli tutulduğu nadir branşlardan birisidir.

 

                Yine,
bahsi geçen yazıda, sağlık hizmetinin ulaşılabilir sunumu ve konunun aciliyeti
konusunda, hastanenin Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine taşınması öneriliyor.
Oysaki ulaşılabilirlilik kavramı, burada en son bahsedilecek husustur. Kentin
merkezinde, 12 polikliniği ve 24 saat hizmet veren acil ünitesi ile çalışan
ulaşılabilir hastaneyi kapatıp, kentin 12 km dışında, yerleşim yerlerine uzak başka
bir hastaneye taşınması söz konusudur. Bunun akılla ve izanla açıklanabilir yönü
olamaz.’Konunun aciliyeti bakımından’ ifadesine gelince; Evet, gerçektende
Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünün, kent merkezindeki hastaneleri, ulaşımın daha
zor olduğu kent dışıına taşımak, merkezden kamu sağlık hizmetini çekerek özel
hastanelere yer açmak gibi bir önceliği, aciliyeti ve telaşı olduğu doğrudur. Önce
Kadın Doğum Hastanesi kent dışına taşınmıştır. Diyarbakır Devlet Hastanesi
kapatılarak kent dışına taşınmaya çalışılmıştır. Çalışanların, sendikalarının, meslek
örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisi üzerine, bu karardan vazgeçmek zorunda
kalmıştır. Son olarak Göğüs hastalıkları hastanesi müstakil yapısına son
verilerek kent dışına taşınmaya çalışılmaktadır. Ne enteresandır ki Diyarbakır
da, hiçbir özel sağlık merkezi   kent
dışına yatırım yapmazken, bilakis Dağ kapı civarına yönelirken, Diyarbakır
sağlık müdürlüğü tesadüfen (!!!)  Dağ
kapıdan hastaneleri taşımaktadır. Bunun altındaki niyeti, olası pazarlığı manidar
buluyor ve merak ediyoruz.

 

Kapatmaya neden olarak yazıda
geçen “sağlık personel yetersizliği, özellikli birimlerin bulunmaması, Göğüs
hastalıklarının tedavisinde kaliteli, kesintisiz ve ulaşılabilir sunulması
bakımından nitelikli sağlık hizmeti verilmemektedir. Eğitim Araştırma Hastanesine
bağlanması ile nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına imkân tanınacaktır” ifadesi
gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü eksiklikleri belirtilen pek çok husus(Örneğin
Uyku laboratuarı, Alerji Ünitesi Vb.)Eğitim Araştırma Hastanesine taşınarak
giderilmeyecektir.

 

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü,
yapımı uzun süre önce tamamlanan alt yapı ve teknik donanımı sağlanan
Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesini, planlanan sürede açamamıştır. Bu
hastaneyi açamamasının, temel sebebinin eleman eksikliği olduğu, kamuoyu
tarafından bilinmektedir. Bu beceriksizliğini gizlemek için, eleman eksikliğini
gidermek amacıyla, göğüs hastanesini kapatarak, mevcut elemanları rezerv olarak
kullanma yoluna gitmiştir. Ne acıdır ki, 
klasik bir hastalık olan, bir şeyi yaparken, oturmuş ve işleyen bir kurumu
bozma ve yok etme yoluna gidilmiştir.

 

Bakanlığa yazılan,
kapatmayı gerekçelendiren ilgili yazı için, 
Diyarbakır Göğüs Hastanesi İdaresi ve Göğüs hastalıkları Uzmanlarının, Sağlık
Meslek örgütlerinin, İş Kolu Sendikalarının, Yerel Yönetimin ve Kentin siyasi
aktörlerinin görüşüne ve bilgisine başvurulmamış ve gizlilik esas alınmıştır. Son
2 ayda, il sağlık müdürlüğünün yöneticilerine, konu ile ilgili duyumların
gerçekliği ilgili sorulan sorular geçiştirilmiş ve ilgili taraflara yanıltıcı, oyalayıcı
cevaplar verilmiş, konu dezenforme edilmiştir.18 Şubatta Bakanlıktan Sağlık Müdürlüğüne,
gönderilen kapatmaya dair yazıyı hastaneye tebliğ etmemiş, gizlemeyi seçmiştir.
Göğüs Hastanesi idaresi ve çalışanlar, konuyu, sağlık bakanlığı TDMS sistemi
üzerine oluşan blokaj nedeni ile araştırma gereği duymuş ve bu hususta, ilgili
yazıya saymanlık vasıtası ile ulaşmıştır. Ve ardından hastanenin günlük
istatistik bilgilerinin bakanlık sistemine girildiği kodlar devre dışı
kalmıştır. Şuan Göğüs Hastalıkları hastanesinin işleyişi aksamaktadır. İdare
bilgilendirilmeden yaratılan bu aksaklıklar hizmet devamlılığı esasına ve
devlet ciddiyetine aykırıdır.

 

 

 

 

 

 

 

DİYARBAKIR GÖĞÜS
HASTALIKLARI HASTANESİ NEDEN KAPATILMAMALI;

 

 

·         
Diyarbakır
ile birlikte çevre 12 ilde yaşayan yaklaşık 5 milyon nüfusun göğüs hastalıkları
hastalarına hizmet veren bölgenin tek
Göğüs Hastalıkları Hastanesi kaybedilmiş olacaktır.

 

·         
Türkiye
de, hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olan Tüberküloz ve Tütün kullanımı ile
ilgili hastalıklar (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Akciğer Kanseri vd.),  bölgenin diğer bölgelere göre kötü olan
sosyoekonomik durumu göz önüne alındığında, tanı ve tedavilerinde ciddi
aksamalara yol açacaktır.

 

 

·         
141
Yatağı ile, istatistiklerde görüldüğü üzere yaklaşık %100’ler düzeyinde yatan
hasta takibi yapan, bölgenin ve ilin Göğüs hastalıklar yükünü alan, çevre
ilçelerden, illerden, hatta Üniversiteden sevk alan, zaten yetersiz olan  yatak kapasitesinin planlandığı şekliyle 100
yatak kaybına yol açacak düzenleme ciddi aksaklıklara neden olacaktır. Son 5
yılda Diyarbakır SSK hastanesinin kapatılmasından sonra Göğüs hastalıkları
hastanesi de kapatılarak zaten yetersiz olan yatak kapasitesi daha da azalmış
olacaktır. Bir ilin sağlık yönetiminin hastane yatak kapasitesini talebe cevap
verecek şekilde artırmak yerine, göreceli azaltma yoluna, gitmesi açıklanması
gereken bir husustur. Mevcut düzenleme ile ilimize ve bölgemize hitap edileceği
düşünülen, 40 göğüs hastalıkları hastası yatağının tamamı, halen hastanemizde
yatarak tedavi gören kronik solunum yetmezliği ve oksijen bağımlılığı olan
hasta gurubuna ancak yetecektir. O halde ya yeni hasta potansiyelini gözden
çıkarmalıyız, ya da solunum yetmezliği olan bu hastaları, ihmal ederek
kaderleriyle baş başa bırakma paradoksunu yaşayacağız.

 

·         
Hastanede
Yemek, Temizlik, Güvenlik ve otomasyon hizmetlerinde hizmet alımıyla
çalıştırılan 100 civarında personel işini kaybetmiş olacaktır. Türkiye de ve
özellikle, bölgede ciddi bir sorun olarak karşımızda duran, işsizlik sorunu göz
önüne alındığında, bir istihdam sahası yok edilmiş olacak yeni işsizler
yaratılmış olacaktır.

 

·         
Biz
diyoruz ki var olan kurumlar devam etmeli, Zamanla oluşacak eksiklikler
saptanmalı, Bunlara yönelik iyileştirici ve geliştirici önlemler devreye
sokulmalıdır. Sağlık kurumları arasındaki uyumu sağlamak için hastane
başhekimliklerini birleştirmek gibi geçici çözümler yerine, ilin sağlık
yöneticileri bu koordinasyonu sağlayacak önlemleri almalıdır.

 

Soruyoruz ve ilgililerden cevabının verilmesini talep
ediyoruz;

 

·         
M
uaye olmak için polikliniğe başvuran yılda yaklaşık 95 bin hastayı nerede ve
hangi koşullarda muayene edeceksiniz. Ki bu sayı her yıl artarak devam
etmektedir.

·         
Hasta
yoğunluğundan kaynaklı olarak polikliniğe başvuran hastaların ancak 3500’e
yakın olan sayı yatırılabiliyor. Daha da artacak olan ve tedaviye muhtaç bu
hastaları hangi yataklarda yatıracaksınız?

·         
Personel
sayısı eksik ise bu sayıyı tamamlamak daha doğru olmaz mı?

·         
Hastane
zarar mı ediyor? Fazla borcumu var?

·         
En
önemlisi boşaltılacak bu hastanenin yeri hangi amaçla değerlendirilecek?

·         
Yapılan
bu yeni planlamanın çokta iyi niyetli olduğunu düşünemiyoruz.

Tüm bu gerekçeler ışığında diyoruz ki: bu yanlış hesapsız
uygulamadan biran önce vazgeçilmelidir. Aksine buna sebebiyet verenler bu ağır
vebalin altından kalkamayacaklardır.

 

                                  DİYARBAKIR
SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

                                              

·         
DİYARBAKIR
TABİP ODASI

·         
SAĞLIK
VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

·         
11.BÖLGE
ECZACI ODASI

·         
BÖLGE
VETERİNER HEKİMLER ODASI

·         
DİYARBAKIR
DİŞ HEKİMLERİ ODASI

·         
DİSK
DEV-SAĞLIK İŞ D.BAKIR TEMSİLCİLİĞİ

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]