8.12.2009 tarihinde TBMM genel kurulunda görüşülerek yasalaşan 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 5664 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile KEY konusunda yeni bir sürece geçilmiştir.

 Yasaya göre;

Hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre, 1 ay daha uzatılmıştır. Söz konusu bir aylık süre, kanunun yayımı tarihinden başlayacaktır.

Bu sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri banka 31 Mart 2010 tarihine kadar EGYO’ya gönderecektir.

 

Hatalı bildirimler ise, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecektir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecektir. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderecektir. Banka, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderecektir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilecektir.

 

Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilecektir. Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacaktır.

 

İlk ilanın yapılacağı tarihe kadar olan dönem için yüzde 10 artış uygulanacaktır. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacaktır.

28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan veya eksik alan hak sahiplerine ilişkin olarak da düzeltme listesi yayınlanacaktır.

Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin KEY ödemelerinden yararlanabilmesi için, kurum ve kuruluşların, bildirimlerine, bu kişilerin bilgilerinin söz konusu nedenlerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri yeterli olacaktır.

Belediyeler, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre, nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecektir.

Yasa ile KEY ödemelerinin yapılması 1,5 – 2 yıla yakın bir süreye yayılmaktadır. Böylece bir süre daha emekçilerin paraları gasp edilmeye devam edilecektir.  Bu süreç içerisinde ilki en erken Nisan 2010 tarihinde olmak üzere, 2011 yılının Nisan ayına kadar, birkaç kez liste yayınlanarak KEY ödemeleri yapılabilecektir.

 

Ödemeler için, ilk listenin açıklandığı tarihe kadar yüzde 10 gecikme zammı, bundan sonraki her ilan dönemi için de başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanması öngörülmüştür.

 

Yasa ile getirilen 1,5 – 2 yıla yakın sürenin tamamı, idarenin kendi içerisinde yapacağı düzeltmelere ilişkindir. Hak sahibi kişilere ilişkin olarak önceki yasayla öngörülen 3 aylık itiraz süresi için herhangi bir ek süre getirilmemiştir. Yani listelerde adı yer almayan hak sahipleri, son listenin açıklanmasından itibaren süresi içerisinde dava açma dışında herhangi bir hakka sahip değildirler.

 

Yasanın gerçek amacının emekçileri bir süre daha oyalamak, dava açmalarını engellemeye çalışmak olduğu açıktır. Bu yasa karşısında hak sahipleri, acaba yayınlanacak bir sonraki listede adım olur mu yoksa dava mı açayım ikilemi ile karşı karşıya kalmışlardır. İdareye başvuru yaparak hak talebinde bulunan ve talebinin reddedilmesi üzerine dava açma hakkını kullanacak olan kişi, idarenin cevap süresi ve yargılama sırasında adının açıklanabileceği olasılığını düşünerek dava açma hakkını kullanmak istemeyebilir. Hükümetin asıl amacı da budur.

 

Bu durumda hak sahipleri için iki yol vardır:

Birincisi; söz konusu yasanın oyalama sürecini beklemeden derhal Başbakanlık EGYO’ya, İdari Yargılama Usulü Kanunu 10. Maddeye göre yazılı başvuru yaparak haklarının ödenmesi talebinde bulunulur. Taleplerinin reddedilmesi veya 60 gün içinde yanıt verilmemesi halinde takip eden 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açabilirler. Ancak bu durumda en erken Nisan 2010’da yayınlanması beklenen ilk listede isimlerinin olması halinde dava konusuz kalır. Davanın konusuz kalması durumunda masrafların davanın açılmasına neden olan idareye yükletilmesi gerekir. Ancak çok nadiren de olsa aksi yönde kararlar da mevcuttur. Bu durumla karşılaşmamak için dava açmak için ilk listenin yayınlanmasını beklemek de bu seçeneğin bir başka yolu olarak tercih edilebilir. Konfederasyonumuz, tercihi üyelerimize bırakmakla birlikte, dava açma hakkının kullanılması için ilk listenin yayımının beklenmesinin uygun olacağı kanaatindedir.

 

İkinci yol olarak, yasa ile öngörülen listelerin açıklanması takvimini bekleyerek en erken 2011 Nisan ayında açıklanacak son listede isimlerinin olmaması halinde bu tarihten itibaren yasal süre içerisinde dava açma hakkının kullanılmasıdır. Başvuru ve dava dilekçesi örneği sitemizde yayınlanacaktır.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]