SSGSS 1 yılını doldurmadan bugün sağlık ocakları dahil tüm sağlık hizmetleri paralı hale getirilmiş durumdadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına hayır demek, emeğimize ve sağlığımıza sahip çıkmak için 18 Ekim 2009 günü yapılacak mitinge İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenlenerek bir çağrı daha yapıldı. Meslek örgütleri ve  sendikalarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Türk İş 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Dev Sağlık –İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Mustafa Düğencioğlu, İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Hakan Ertem ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere katıldı. Tüm sendika ve meslek örgütleri, 18 Ekim’de Kadıköy’de olacaklarını ve tüm halkı bu mücadeleye beklediklerini ifade ettiler.

BASIN AÇIKLAMASI

“Türkiye’nin sağlığı kötüye gidiyor”
Susma(yacağız)!
18 Ekim 2009 Pazar saat 13.00’de
Kadıköy’de mitingdeyiz.

Küresel ekonomik krizin ve dünyada yaşanan onlarca krizin sorumlusu olan IMF-Dünya Bankası yetkilileri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaptıkları toplantıyı yeni direktifler vererek, sözde “reçeteler” üzerinde anlaşarak bitirdiler. Onlar, vatandaşı, emekçileri açlık sınırının altında ücretlere mahkûm edecek, eğitimi, sağlığı ticarileştirecek, işsizliği, açlığı büyütecek direktiflerini yenilediler ve ne yazık ki siyasi iktidarlar da bu direktifleri tartışmasız uygulamaya hazır durumdalar.

AKP Hükümeti de yaşanan krizlerin sorumlusu, sahibi paranın patronları değilmiş gibi, yine paranın patronlarının ürettiği yıkım programlarını, sözde önlem paketlerini bizlere dayatmaya devam ediyor. AKP Hükümeti bu yıkım projelerinden biri olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamakta da aynı şekilde ısrarlı. Oysa açıkça görülmektedir ki, sağlıkta balayı dönemi bitmiş, Sağlıkta Dönüşüm Masalı bütün göz boyama çabalarına karşın sona ermiştir:

Herkesin sağlık güvencesine kavuşacağı, tüm sağlık hizmetlerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamında olacağı, vatandaşlara ek yük getirilmeyeceği iddiası daha 1 yılı doldurmamışken, bugün sağlık ocakları dahil bütün kurumlarda muayene ücreti ve ilaç katkı payı ödemek zorundayız.

“Fakir fukara, garip gureba” edebiyatıyla iktidara gelenler kimsenin gözünün yaşına bakmamakta, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan; bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının bile altında yaşayanlar da dahil herkes bu paraları ödemek zorundadır.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur mensupları GSS’den önce sadece ayakta tedavi gördüklerinde “katılım payı” öderlerken, Haziran 2009’da Meclis’ten geçirilen Torba Yasa’yla, yatan hastalardan katkı payı alınması kararı da GSS Yasası’na eklenivermiştir.  Üstelik emekliler için % 10, çalışanlar için % 20 olan ilaç katılım paylarının da % 15 ve % 30’a çıkarılması gündemdedir.

Yıllardır “Bütün hastanelerin kapılarını vatandaşa açtık” propagandasını sürdüren AKP Hükümeti, önce “Özel hastaneye gidenler, faturanın % 20’si bir fark ödeyiversin” demiş, ardından % 20 “ilave ücreti” % 30’a çıkartmıştır. Bugün bu oranın % 70’e çıkartılması çalışmaları sürdürülmektedir.

2005 yılından bugüne, Edirne’de, Manisa’da, Kayseri’de, Ankara’da, İzmir’de yaşanan toplu bebek ölümleri tesadüf değildir. Sağlıkta taşeronlaştırmanın, sağlık alanını ticarileştirmenin faturasını hastane enfeksiyonları yüzünden hayatını kaybeden onlarca bebeğimiz canlarıyla ödemiştir, ödemektedir.

300 bin kamu çalışanının görev yaptığı Sağlık Bakanlığı’nda 108 bin de taşeron işçi çalışmaktadır. Sağlıkta taşeronlaşma sadece sağlık çalışanlarının iş güvencesini, çalışma ve yaşam koşullarını kötüleştirmekle kalmamakta; sağlık hizmetinin kalitesini düşürüp, hastaların hayatını tehdit etmektedir. Daha geçtiğimiz günlerde Bursa Devlet Hastanesi’nde çıkan yangında sekiz hastanın hayatını kaybetmesinin sebebi taşeron firmanın yangına dayanıksız, ucuz elektrik kablosu kullanmasıdır.

Evet, sağlıkta masal dönemi sona ermiş, gerçeklerle yüzleşme dönemi başlamıştır. Türkiye’nin sağlığı kötüye gitmektedir. Bizler, bu kötü gidişe sessiz kalmayacağız. Vatandaşa olan sorumluluğumuzla daha önce olduğu gibi bundan sonra da uyarmaya, önermeye, tepkimizi ifade etmeye devam edeceğiz.

Buradan bir kez daha duyuruyoruz; dünyanın dört bir yanında hastalıktan, ilaç bulamadığı için, hastaneye gidemediği için ölen milyonlarca çocuğun kaderini bugün bize Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı dayatan IMF-Dünya Bankası belirlemektedir. Bu karanlık tablonun AKP Hükümeti eliyle ülkemize dayatılmasına, ülkemizdeki yüz binlerce çocuğun, gencin, kadının, işçi ve emekçinin geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Hekimler, eczacılar, dişhekimleri, taşeron sağlık işçileri, işsizler, mühendisler, öğrenciler, kadınlar, çocuklar ve gençler olarak 18 Ekim Pazar günü Kadıköy Meydanı’nda olacağız.

Muayene ücretlerine % 650 zamma
İlaçta “katılım payı”nın arttırılmasına
Yeni “katılım payları”na
Özel hastanelerdeki fark ücretine
Genel $ağlık(sızlık) $igortası’na
Sağlıkta taşeronlaşmaya
Sağlık ocaklarımızın kapatılmasına
Hastanelerimizin özelleştirilmesine
Sağlıktan “tasarruf”a
Canımıza, kanımıza, sağlığımıza göz dikenlere
IMF, Dünya Bankası talimatlı sağlık politikalarına
Sağlığın ticarileştirilmesine/,  esnek ve güvencesiz çalışmaya
Çalışma barışının ve sosyal barışın bozulmasına
şiddete, ücretli kölelik düzenine
sağlık ve sosyal güvenlik hakkımızın gasp edilmesine
çalışma koşularımızın tuzla tersanelerine, kot taşlama atölyelerine dönüştürülmesine
Emeklilikte aç ve açıkta kalmaya
Emekliliğe hasret kalmaya HAYIR demek için,

sağlıksızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, baskıya kısacası; ekmeğimizin, emeğimizin, sağlığımızın, özgürlüğümüzün ve geleceğimizin elimizden alınmasına dur demek için,

Tüm sağlık çalışanlarını emeklerine, tüm yurttaşlarımızı sağlıklarına sahip çıkmak üzere Miting’e bekliyoruz!

VATANDAŞIN CEBİNDEN SAĞLIKÇININ EMEĞİNDEN TASARRUF OLMAZ!

EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ İSTİYORUZ.

GÜVENLİ ORTAMLARDA GÜVENCELİ ÇALIŞMAK İSTİYORUZ.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
TÜRK-İŞ 1 BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ
İSTANBUL ECZACI ODASI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
İSTANBUL TABİP ODASI

  13 Ekim 2009

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]