Konu ile ilgili şubemizin ve Adana tabip odasının ortak açıklaması

SAĞLIKTA YIKIM POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR

AKP Hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana sağlık hakkının gasp edilmesi ve sağlık çalışanlarının köle statüsünde çalıştırılmasından başka bir anlamı olmayan Sağlıkta Dönüşüm ciddi bir yol aldı.

Bizlerin Sağlıkta Yıkım Politikaları diye adlandırdığımız bu uygulamalar ile hastaneler işletme, çalışanlar sözleşmeli köle, vatandaş da müşteri haline getirilmeye çalışılıyor.

Genel olarak sağlığa özel olarak da hastanelere bütçeden ayrılan pay daha çok özel sektöre transfer ediliyor ve özel sağlık sektörü palazlandırılıyor. Devlet hastanesi statüsünde olanlara da “kendi yağıyla kavrulmak” öneriliyor.

Tüm bunların sonucunda Adana Göğüs Hastalıkları Hastanesi gibi gerek sağlık açısından, gerek sosyal ve toplumsal açıdan vazgeçilemez bir sağlık kurumu haciz kararları ile karşı karşıya kalıyor.

Bu olay Türk Tabipleri Birliği ve SES Genel Merkezi olarak bizlerin yıllardır söylemeye çalıştığımız şeyin pratiğe yansımasıdır. AKP hükümeti Sağlık hakkını vatandaşın elinden almıştır. Çalışanların maaşlarını arttırmayarak, döner sermayelerini gasp ederek onları kölelik statüsünde çalışmaya zorlamaktadır. Ancak bu daha başlangıçtır. Batman’dan başlayan, Kozan Devlet Hastanesi’nden devam eden ve son olarak Adana Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni vuran haciz sorunu AKP hükümetinin Sağlıkta Yıkım Politikalarının bir sonucudur. Önümüzdeki dönemde Meclisten geçirilmeye çalışılacak olan Kamu Hastane Birlikleri Yasası ile bu hacizlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır ve vatandaş en temel hakkı olan sağlık hizmetinden, çalışanlar da geçimlerini sağlamak için onlara sadaka gibi dağıtılan döner sermaye ödemelerinden mahrum kalacaklardır.

Bu yıkım politikalarının doğurduğu sonuçlar salt haciz sorunu ile de sınırlı değildir. Bu haczin doğal sonucu olan çalışanların döner sermaye alamamaları hastane içerisinde huzursuzluklara neden olmuş, hastane çalışanları girdikleri bu huzursuz ortamda çalışanların kayrılması, nöbetlerin adaletsiz dağıtılması, bir kişi de olsa bazı insanların kayrıldığını düşünmeleri gibi nedenlerle kendilerini ciddi bir baskı altında hissetmektedirler.

Tüm bu sorunların yanı sıra bizim kurum olarak sonuna kadar arkasında durduğumuz ve geliştirilmesi gerektiğine inandığımız Hasta Hakları Kurumu, çalışanların iş barışını bozan ve adeta çalışanların kafasında “Demokles’in Kılıcı” gibi sallandırılmaya çalışılan bir kurum haline dönüşmüştür. Hasta Hakları Kurumu gerek sağlık hizmeti alan gerekse de bu hizmeti verenlerin elbirliği ile geliştirilmesi gereken ve çalışanlarla vatandaşın diyalogunu güçlendirmeye yarayan bir kuruma dönüştürülmelidir.

Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için AKP hükümeti Sağlıkta Yıkım politikalarına bir an önce son vermeli, tüm sözleşmeli kadrolar derhal güvenceye alınmalı, iş barışını bozan adaletsizlikler ortadan kaldırılmalı, SSGSS, KHB, Tam Gün Kölelik, Aile Hekimliği gibi yasalar, Döner Sermaye, Performans gibi uygulamalar bir an önce kaldırılmalı; Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti ve çalışanların güvenceli, kadrolu, insanca yaşayabilecekleri temel ücretlendirme üzerinden bir kamusal sağlık sistemi  oluşturulmalıdır.

Oluşturulacak bu sağlık sisteminde çalışanlara insani koşullar hazırlanmalı ve hiç kimsenin kayrılmadığı, her çalışana eşit koşulların yaratıldığı, tüm adaletsizliklerin son bulduğu, nöbet ücretlerinin zamanında verildiği bir ortam yaratılmalıdır. Bizler bu isteklerimiz doğrultusunda mücadelemize bundan sonra daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. 20.08.2009

 

 

ADANA TABİP ODASI                        SES ADANA ŞUBESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]