Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 21/01/2009 gün ve 2009/1-2 kararı ile  “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla  tecziye  ettiği MYK üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT hakkındaki kararın yürütmesi Eskişehir 2.İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.  

Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında muhalefet ederek şerh koyduğumuz kararın  yürütmesini durduran Eskişehir 2.İdare Mahkemesi  kararında  ”SORUŞTURMA RAPORUNDA DAVACININ PANKART TAŞIDIĞI VE SLOGAN ATTIĞININ SAPTANDIĞI, SÖZÜ EDİLEN PANKARTI VEYA BU PANKART DIŞINDA YASAKLANMIŞ YAYIN VEYA SİYASİ VEYA İDEOLOJİK AMAÇLI BİLDİRİ, AFİŞ, PANKART, BANT VE BENZERLERİNİ BASTIĞI ÇOĞALTTIĞI,DAĞITTIĞI VEYA BUNLARI KURUMLARIN HERHANGİ BİR YERİNE ASTIĞI VEYA TEŞHİR ETTİĞİNE İLİŞKİN TESPİTİN BULUNMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.” denildi.  

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 2009/201 esas sayılı kararında ayrıca  “Yasaklanmış her türlü  yayını görev mahallinde bulundurmak” fiilinin dahi maaş kesme cezasının gerektirmesi karşısında görev mahalli dışında ve davacının izinli olduğu dönemde yapılan bir gösteride pankart taşımasının ve slogan atmasının devlet memurluğundan çıkartma cezasını gerektirdiğinin kabul edilmesi olanaklı değildir. Bu durumda davacının devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılması işleminde HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR.” denildi.   

Öteden beri sendika üyelerimize ve yöneticilerimize karşı Sağlık Bakanlığı’nın hukuksuz uygulamaları, baskı ve cezalandırma girişimleri mahkemenin bu kararı ile de kanıtlanmış oldu.   Ülke Sağlık Sistemini yıkarak enkazını pazarlamakla uğraşanlarla mücadelemiz duraksamadan devam edecektir.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.             

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  SES GENEL MERKEZİ

 

T.C. ESKİŞEHİR 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/201 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINIİSTEYEN (DAVACI)________________ :MERYEM ÖZSÖĞÜT
VEKİLİ____________________________ : AV. ÖZTÜRK TÜRKDOĞANNecatibey Caddesi No. 82/13 – Kızılay/ANKARA  
KARSİ TARAF (DAVALI)_____________ : SAĞLIK BAKANLIĞI/ANKARA 
İSTEMİN ÖZETİ____________________ : Eskişehir 4 No’lu Toplum Sağlığı Merkezinde Ebeolan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin (E/b) fıkrası uyarınca Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası ile tecziyesine ilişkin Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının; dava konusu işleme dayanak olan olayın Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle 4688 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre aylıksız izinde olduğu sürede meydana geldiği, Ankara’da polis tarafından öldürülen bir şahsın ölümünün protesto edildiği basın açıklamasına katıldığı ve yargısız infazları protesto eden slogan attığı, bir sendika yöneticisinin yaşam hakkı ihlal edilen bir kişinin bu hakkını vurgulamak ve bir daha yaşam hakkı ihlalleri olmasın diye bir basın açıklamasına katılmasının ideolojik ve siyasi olarak nitelendirilemeyeceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin (E/b) fıkrası somut olayda söz konusu olmadığı halde aynı kanunun 125’inci maddesinin 5’inci fıkrası uygulanarak benzer fii! sayılmasının sübjektif bir değerlendirme olduğu, somut olayla verilen ceza arasında adil biı denge bulunmadığı, verilen cezanın örgütlenme özgürlüğü komitesi kararlarına aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ_________________ : Davacının “yasadışı terör örgütünün propagandasınıyapmak suçunu” işlediği gerekçesiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.01.2008 gün ve E:2008/ 45 Değ. İş. sayılı kararı ile tutuklanarak cezaevine konulması üzerine hakkında yapılan inceleme neticesinde tanzim olunan soruşturma raporunda; davacının işlediği ve sübuta eren fiileri nedeniyle 657 sayılı Yasanın 125/E-b maddesi hükmü uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, bu teklif üzerine dava konusu işlemle davacının devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edildiği, yine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.09.2008 gün ve E:2008/28, K:2008/208 sayılı kararı ile yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan bir yıl altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, davacının aylıksız izinde bulunduğundan memuriyetle ilişiğinin kesilmiş olmadığı, sendika yöneticisi olmanın suç işleme hakkı vermediği, bir alt ceza verme yetkisinin takdire bağlı olduğu, zaman aşımının söz konusu olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Eskişehir 2. İdare Mahkemesince dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:Dava, Eskişehir 4 No’lu Toplum Sağlığı Merkezinde Ebe olan davacının 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinin (E/b) fıkrası uyarınca Devlet
Memurluğundan Çıkarma Cezası ile tecziyesine ilişkin Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin
Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.     __________


 

T.C. ESKİŞEHİR 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/201657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-b maddesinde, yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek eyleminin devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanunun 98/b maddesinde, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde devlet memurlarının memurluklarının sona ereceği belirtilmiş, 48/5 maddesinde ise, Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak devlet memurluğuna girebilmenin genel şartları arasında sayılmıştır.Dosyanın incelenmesinden, Eskişehir 4 No’lu Toplum Sağlığı Merkezinde Ebe olarak görev yapmakta iken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen davacının, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre aylıksız izinde olduğu 14.12.2007 tarihli basın açıklamasındaki “yasadışı terör örgütü mensubu olmak, örgütün propagandasını yapmak, suç ve suçluyu övmek” fiilleri nedeniyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.01.2008 gün veE:2008/45 Değ. iş. sayılı karan ile tutuklanarak cezaevine konulması üzerine hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 15.07.2008 gün ve 172/4 sayılı soruşturma raporunda; davacının 14.12.2007 tarihli basın açıklamasına katılarak iki polis memurunun da yaralandığı ve silahlı çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirilen yasadışı terör örgütü üyesi K.M’nin resmi bulunan ve altında “devrimciler ölür devrimier sürer” yazılı siyasi ve ideolojik amaçlı dövizi taşıması ve teşhir etmesi sebebiyle 657 sayılı Yasanın 125/E-b maddesi hükmü uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, öte yandan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.09.2008 gün ve E:2008/28, K:2008/208 sayılı kararı ile davacının “yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan bir yıl altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, ancak TCK 62/1 ve 62/2 maddeleri uyarınca söz konusu cezanın bir yıl üç ay hapis cezasına indirilmesine karar verildiği, bunun üzerine sözü edilen soruşturma raporundaki teklife uyularak dava konusu Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 21.01.2009 gün ve 2009/I-2 sayılı işlemle davacının devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edildiği, görülen davada işbu işlemin iptalinin istendiği anlaşılmaktadır.Bilindiği üzere memurların disiplin suçu işlemiş sayılabilmesi için, fiillerinin tanımlanmış suç tiplerinin tüm unsurlarını taşıyor olması gerekeceği ve ancak eyleme uyan ve suç tiplerinin tüm unsurlarını taşıyan disiplin cezasıyla cezalandırabilecekler! disiplin hukukunun genel ilkelerindendir.Dava konusu olayda her ne kadar davacı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 05.09.2008 gün ve E:2008/28, K:2008/208 sayılı kararı ile “yasadışı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan bir yıl üç ay hapis cezasıyla cezalandırılmış ise de, soruşturma raporunda davacının pankart taşıdığı ve siogan attığının saptandığı, sözü ediler pankartı veya bu pankart dışında yasaklanmış yayın veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildin, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bastığı, çoğalttığı, dağıttığı veya bunları kurumların herhangi bir yerine astığı veya teşhir ettiğine ilişkin tespitin bulunmadığı görülmektedir.


 

 

T.C. ESKİŞEHİR 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2009/201 Bu haliyle ortada 657 sayılı Yasanın 125/E-b fıkrası kapsamına girebilecek nitelikte bir suçun bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.Öte yandan, davalı idarece her ne’kadar 657 sayılı Yasanın 125. maddesinin sondan üçüncü bendinde yer alan benzer eylem kapsamında değerlendirildiğinde olayın 125/E-b fıkrasındaki eylemlerin benzeri sayılabileceği savunulmuşsa da; 657 sayılı Yasanın 125/C-j fıkrasında, “Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak” fiilinin dahi maaş kesme cezasını gerektirmesi karşısında görev mahalli dışında ve davacının izinli olduğu dönemde yapılan bir gösteride pankart taşınmasının ve slogan atılmasının Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiğinin kabul edilmesi olanaklı değildir.Kaldı ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yer verilen koşullar! kaybeden davacı hakkında davalı idarenin, 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi hükmüne göre bir değerlendirme yapabilme yetkisi de bulunmaktadır.Bu durumda, davacının 657 sayılı Kanunun 125/E-b maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır.Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Eskişehir Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 25/06/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

 Başkan                        Üye                              Üye                                                        

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]