15 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 01.06.009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla SHÇEK kuruluşlarında ödenen ek dersle ilgili hükümlere bir ekleme yapılarak kuruluş yöneticilerinin haftada 10 saat daha ek ders almalarına olanak sağlanmıştır.   Yıllardır SHÇEK’te öncelikli sorun ücret adaletsizliğidir. Meslekler arası, kuruluşlar arası ücret adaletsizliği sürekli arttı. Soruna çözüm bulması gerekenler aksine bugüne kadar sorunu derinleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararı iktidarın yüzünü emekçilere değil kendi kadrolarına döndüğünün açık kanıtıdır. Aslında buna verilecek en güzel yanıt da Toplu İş Sözleşmesi hakkımızı kullanmak üzere sıkı bir mücadeleye hazırlanmak olmalıdır.     

 

15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27289
BAKANLAR KURULU KARARI
            Karar Sayısı : 2009/15196            Ekli “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/5/2009 tarihli ve 1959 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.              Abdullah GÜL             CUMHURBAŞKANI            Recep Tayyip ERDOĞAN            Başbakan            C. ÇİÇEK          B. ARINÇ          A. BABACAN    M. AYDIN            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı            H. YAZICI         F. N. ÖZAK       M. Z. ÇAĞLAYAN         F. ÇELİK            Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet  Bakanı             E. BAĞIŞ         S. A. KAVAF    C. YILMAZ        S. ERGİN            Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı            E. GÜNAY        B. ATALAY       A. BABACAN    M. ŞİMŞEK            Milli Savunma Bakanı V.            İçişleri Bakanı   Dışişleri Bakanı V.         Maliye Bakanı            N. ÇUBUKÇU    M. DEMİR         R. AKDAĞ        V. EROĞLU            Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskân Bakanı        Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı V.            M. M. EKER     Ö. DİNÇER       N. ERGÜN        T. YILDIZ            Tarım ve Köyişleri Bakanı           Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                        E. GÜNAY        V. EROĞLU                        Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE BENZERİ DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR            MADDE 1 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar”a aşağıdaki ek madde eklenmiştir.            “Ek Madde 1 – Bu Esasların 4 üncü maddesinin (d) bendinde sayılanlara haftada 10 saat daha ek ders ücreti ödenir.”            MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            MADDE 3 – Bu Esasları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.  

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/12/2000 24268
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/3/2006 26098

 

  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]