1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kısmi değişiklikler ile Bakanlar Kurulunda. 

Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanarak yürürlüğe girecek kısmi düzenlemeye göre;

¨        Sözleşmeli kadın personele doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta verilen izinlerde, sosyal güvenlik kurumundan 2/3 oranında geçici iş göremezlik parası almaktaydı. Düzenleme ile 16 haftalık doğum izninde de maaşını kurumdan alacak

¨        Askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilen 4/B’li personel askerlik dönüşü işe ancak yargı yolu ile başlayabilmekteydi. Düzenleme ile askerlik sebebi ile sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulacak ve terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi koşulu ile işe başlayabilecek.

¨        Doğum izninin bitiminde ücretsiz izin kullanmak amacıyla sözleşmesini fesheden personelin dönüşü boş vizeli pozisyon bulunmak kaydıyla mümkün oluyordu. Düzenleme ile sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulacak ve izin bitimi müracaatı halinde işe başlayabilecek.

¨        Fiilen bir yıl çalışmak ve aynı unvanda çalışan sözleşmeli personel bulmak kaydıyla becayiş talebinde bulunabilecek.

¨        Eşi kamu personeli olan naklen atanması mümkün olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan görevde bulunan sözleşmeli personel, boş vizeli pozisyon bulunması ve fiilen en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla eş durumu tayini talebinde bulunabilecek.

¨        Kendisi eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu anne babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde sağlık mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilecek. 

Düzenleme ile;16 haftalık doğum izninin tamamında işyerinden maaş alınacak olması olumlu.Eş durumu tayininde ise gerçekten kısmi bir düzenlemeden söz edilebilir. Çünkü, eş durumundan sadece eşi kamu personeli olan naklen atanması mümkün olmayan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlar yararlanabilecek ve bunun için bile eşinin bulunduğu ilde boş vizeli pozisyon olması gerekecek.

SSK, Bağ-Kur mensubu eşi olanlar bu durumdan yararlanamayacak. Dolayısı ile bu düzenlemeden yararlanacakların sayısı oldukça sınırlanıyor. Bekarlar ise tamamen yok sayılmış.Becayiş yapabilmek için ise karşılıklı aynı unvanda sözleşmeli personel bulmak gerekiyor ve bu da çok sınırlı kalacaktır.

657’li memur eşin, 4/B’li eşin yanına tayini yer almamışAskerlik sonrası işe başlama düzenlemesi ile askere gidenlerin durumu yargı kararlarına uygun hale getirilmiş oldu ve aslında büyük bir ayıp giderildi.Düzenlemede çakılı olarak çalışan  4924 sayılı yasaya tabi sözleşmelilere yer verilmemesi ise önemli bir olumsuzluk.

Yapılan düzenlemenin bu hali ile kalması sözleşmelilerin yıllardır yaşadığı sıkıntıları çözmekten uzaktır. Talebimiz, derhal kadroya alınmaları ve birlikte aynı işi yaptıkları memurlar ile aynı ücret ve kadroya sahip olmalarıdır. Bu sağlanıncaya kadar mücadelemiz sürecektir.                 

Sendikamız, ilk sözleşmeli personellerin alımından bugüne kadar acil sorunlarının çözülmesinin yanı sıra asıl olarak kadrolu ve iş güvenceli çalışmanın sağlanması ve tüm çalışanların kadroya alınması yönünde mücadele yürütmüştür.Bu mücadele bir yandan hukuksal boyutu ile asıl olarak da kalıcı hakların sağlanması için fiili biçimde işyerlerinde ve sokakta sürdürülmüştür.Defalarca yapılan imza kampanyaları, faks protestoları, basın açıklamaları, ilgililerle, bakanlıkla görüşme, 12 Ocak 2008 tarihinde illerden Ankara’ya gelen memur ve sözleşmeli üyelerimizle Sağlık bakanlığına yürüyüşümüz, konfederasyonumuz KESK’in toplugörüşme dönemlerinde bu alandaki taleplere özel yer vererek yaptığı eylemler…Son olarak ise KESK bütünlüğü içinde aşağıdaki taleplerle başlatılan ve halen süren imza kampanyası. 

KESK İMZA KAMPANYASI TALEPLERİ 
Tüm sözleşmeli, açıktan vekil ve geçici personel kadroya alınıncaya kadar;

1.       Askere giden sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutularak, askerlik süresince aylıksız izinli sayılmasını, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmak koşuluyla işe başlayabilmesini,

2.        İntibak, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı tanınmasını,

3.       durumu ve sağlık özrüne dayalı olarak yer değiştirme hakkı tanınmasını,

4.       Becayiş hakkı tanınmasını,

5.       Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere ücretli doğum izni verilmesini,

6.       Doğum izninin bitiminde ‘ücretsiz izin’ kullanan sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutulmasını; izin bitiminde başvurması halinde göreve başlayabilmesini,

7.       Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden değişik adlar altında kesinti yapılmamasını,

8.       Sürekli görev yolluğu hakkı verilmesini,

9.       Hizmet puanı verilmesini,

10.    Doğum, eş ve çocuk yardımı ile giyim yardımı verilmesini,

11.    Sözleşmeli personel ücretlerinin de, her ayın 15’inde verilmesi ve geciktirilmemesini,

12.    Sözleşmeli öğretmenlere imzalatılan sözleşme metninin 13. maddesinin (d) bendinde yer alan “Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektirdiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir.” ile 13. maddesinin (ğ) bendinde yer alan; “Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir” ibarelerinin kaldırılmasını,

13.    Sözleşmeli sağlık personelinin sözleşmelerinin 9. maddesinin e fıkrasında yen alan “Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir.” İbaresinin sözleşme metinlerinden çıkarılmasını TALEP EDİYORUZ. 

Adı soyadı                                   Mesleği                        İli                            İmza                  

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]