Toplu Sözleşme Hakkımız İçin Sağlık Bakanlığı önündeydik

Facebook
Twitter
WhatsApp

14.08.2008 tarihinde Toplu Görüşmelerle ilgili Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptık.  

BASINA VE KAMUOYUNA

AKP Hükümeti, “sağlıkta dönüşüm programı” olarak tanımladığı “sağlıkta yıkım programı”nda ısrara devam etmektedir. Bu program toplumu ve sağlık emekçilerini gün geçtikçe daha fazla rahatsız ederken, sağlık hizmetleri de hızla özelleştirilmektedir. Bir yandan özel sektör özendirilip desteklenmekte, diğer yandan kamu sağlık kurumları ameliyathanelerine varıncaya kadar parça parça taşeronlaştırılmaktadır.

Tüm karşı çıkışlara rağmen Ekim ayında yürürlüğe girecek olan SSGSS yasası çıkarılmıştır, Bu yasa ile halk, sağlık hizmeti almak için prim, katkı payı, fark ücreti adı altında yeni vergiler ödemek zorunda kalacak, sağlıkta eşitsizlikler daha da artacaktır.

SSGSS’nin bir parçası ve koruyucu hizmetleri ciddi sekteye uğratacak olan Aile Hekimliği “pilot” adı altında 24 ilde sürdürülmekte ve 2009 yılında tüm illeri kapsaması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı ise hala “pilot” dediği uygulamanın bilimsel ve toplumsal sonuçlarını kamuoyu ile paylaşamamıştır.

Sağlık kurumlarında uygulanan performansa bağlı döner sermaye ile çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği daha da derinleşmiş, ekip anlayışı zedelenmiş, çalışanlar birbirinin rakibi haline getirilmiştir.

Tüm kurumlarda iş güvencesiz, sözleşmeli istihdam hükümet politikası olarak devam ettirilmektedir. Eşitsiz uygulamalar ve yoğun personel açığı çalışanları moral-motivasyon kaybına uğratırken, gelecek endişesi her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Sağlık emekçileri performans ücretlendirmesi ile yüksek ücret alıyor görünse de, temel ücretleri yoksulluk sınırının altında bulunmaktadır.

SHÇEK’te yürütülen politikalar da farklı değildir. AKP döneminde sosyal hizmet anlayışı tamamen sadaka kültürüne dönüştürülmüştür. SHÇEK’ e bağlı olarak açılan kurumlar çoğalırken çalışan sayısı yerinde saymakta, çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği gittikçe derinleşmektedir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri iş kazası ve meslek hastalığı riskleri altında ölüm pahasına çalışmaktadır. Sağlık çalışanına yönelen şiddet artarken, ancak yaşanan ölümler kamuoyu gündeminde yer alabilmekte, işkolumuzdaki kadın emekçiler ise tüm bunlardan daha fazla etkilenmektedir.

Bu koşullarda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine Temmuz ayında yapılan maaş zammı günlük iki simit parası dahi etmezken, birçok tüketim maddesine zam üstüne zam yapılmaktadır.

Yıllardır Toplu pazarlık yöntemi ile ücretlerinin belirlenmesini isteyen kamu emekçilerine tek taraflı belirleme dayatılmaktadır. Toplu Görüşme dahi Bakanlar Kurulunun, hatta Maliye Bakanının iki dudağı arasından çıkacak belirlemeye bırakılmaktadır. Oysa Anayasa’nın 90. maddesi Toplusözleşme ve Grev hakkının kullanılmasının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Aynı zamanda fiili olarak yapılan grev ve toplusözleşmelerimizle ilgili olarak AİHM’in verdiği kararlar da bu hakkımızın altını çizmektedir.

6 yıldır TBMM’de çoğunluğu elinde bulunduran, emekçiler aleyhine onlarca yasa çıkaran ama grev ve TİS hakkında iç hukukta düzenleme yapmayan AKP hükümeti bu durumun sorumlusudur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak, hükümeti kendine demokrat anlayışından vazgeçerek, kamu emekçilerinin taleplerini toplusözleşme düzeni içinde görüşmeye çağırıyoruz.

 

TİS TALEPLERİMİZ

Toplu sözleşme ve grev hakkımızın ve örgütlenmemizin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Temel ücretimiz yoksulluk sınırının üzerine, insanca yaşayacak düzeye yükseltilmelidir.

Performansa dayalı döner sermaye uygulamasına son verilerek, emekliliğe yansıyacak şekilde temel ücret içinde yer alacak ücretlendirme yapılmalıdır.

SHÇEK çalışanlarının Başbakanlık Tazminatının katsayıya bağlanması veya “sosyal hizmet tazminatı” ödenmesi için düzenleme yapılmalıdır.

Personel eksikliğinin giderilmesi, 4/B, 4/C, 4924 ve vekillerin kadroya alınması, güvencesiz istihdama son verilerek, iş güvenceli ve aynı statüde eleman çalıştırılması, eşit işe eşit ücret uygulanması sağlanmalıdır.

Taşeronlaştırmaya ve taşeron çalıştırmaya son verilmelidir.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalıdır.

Kadınların çalışma yaşamındaki sorunlarının giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı, her 50 çalışanın olduğu işyeri veya bölgelerde kreşler açılmalıdır.

Nöbet usulü çalışma nedeniyle 24 saat hizmet veren kreşler açılmalıdır.

Cins ayrımcı politikalara son verilerek, istihdamda ve çalışma yaşamının her alanında eşitlik sağlanmalıdır.

İş sağlığımız, iş güvenliğimiz ve meslek hastalıkları ile ilgili çalışma ve araştırmaların yürütülmesi için düzenleme yapılmalıdır.

Tüm sağlık çalışanlarının yemek, servis vb. sorunları ücretsiz çözülmelidir.

Yöneticilerin sendikalar arasında taraf tutma, sendika üyelerine baskı uygulama gibi tutumlarına karşı ciddi yaptırım uygulanmalıdır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yılda en az bir kez yapılmalıdır.

SSGSS yasasının geri çekilmelidir.

Sağlıkta Yıkım yaratan politikalardan vazgeçilmeli; herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi için çalışma yapılmalıdır.

  

               14.08.2008

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]