Iyonizan radyasyon kaynakları ile çalışan personelin mesai saatleri Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2007 günlü 21025 sayılı genelgesinin 1 ve 2 numaralı paragrafları ile günlük 9 saate çıkarılmıştı. Sendikamız ilgili genelge ve genelgenin dayanağı olan yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açmıştı.

 

 

Danıştay 12. Daire’sinin 2007/5157 E sayılı ve 13.11.2007 tarihli kararı ile Bakanlığın savunması gelinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ardından Sağlık Bakanlığı’nın savunması geldikten sonra 12. Daire’nin 5. Daireyle birlikte vermiş olduğu kararda yürütmeyi durdurma istemimiz 08.02.2008 günü reddedilmişti. Bunun üzerine sendikamız itiraz hakkını kullandı.

 

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2008/417 YD. itiraz no sayılı 01.05.2008 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2007 günlü 2105 sayılı genelgesinin 1 ve 2 numaralı paragraflarının yürütmesi durdurulmuştur. Bu kararla iyonizan radyasyon kaynakları ile çalışan personelin günlük mesai saatinin 5 saat olarak uygulanması sağlanmıştır.

               

İlgili karar ekte olup, tüm işyerlerinde ilan panolarında duyurusunun yapılması, halen günlük 9 saat çalışma yapılan yerlerde 5 saat çalışılması için ilgili idarelere bildirilmesi gerekmektedir.  

Karar için tıklayınız>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]