16 Temmuz 2008 Çarşamba günü saat 14.00’te KESK Yönetim Kurulu Üyelerimiz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapmıştır. Görüşmede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Devlet Personel Başkanlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da hazır bulunmuştur.1 Saatten daha uzun süren görüşmede kamu emekçilerinin sorunları ele alınmış ve güncel siyasal gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan görüşmede ele alınan konularla ilgili değerlendirmeler yazının devamındadır.

1)    TİS ve Grev Hakkımızın Kullanılması ve Ortak Örgütlenme
Genel Başkanımız Sami Evren, TİS ve Grev Hakkının emekçilerin evrensel haklarından biri olduğunu dile getirerek, 4688 sayılı yasada buna yer verilmeyerek Kamu Emekçilerinin bu haklarının kullanımının engellendiğini dile getirmiştir. Evren ayrıca, aynı işyerinde farklı statülerde çalışanların ortak örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve ortak örgütlenmenin sağlandığı sendikal zeminin yaratılması gerektiğini söylemiştir.

Başkan Erdoğan, farklı statülerde çalışanların ortak örgütlenebilmesi gerektiğini, Avrupa’nın diğer ülkelerinde işçi-memur ayrımı olmaksızın ortak örgütlenme imkanının olduğunu söylemiştir. Türkiye’de de bu yolda bir düzenlemenin yapılabileceğini, bu konuda ilgili bakanlıkların gerekli düzenlemeleri yapacağını beyan etmiştir. Kamu Emekçilerinin TİS ve Grev Haklarının kullanımı yönündeki taleplerinin de ortak örgütlenme yasasıyla birlikte karşılanacağını dile getirmiştir. Bu konuda her türlü çalışmanın yapılacağını taahhüt etmiştir.

2)    Kamu Emekçilerine İnsanca Yaşayacak Bir Ücret, 350 YTL Seyyanen Zam

Genel Başkanımız Sami Evren, kamu emekçilerinin aldığı ücretlerin insanca yaşayacak bir düzeye çekilmesi için tüm kamu emekçilerine 350 YTL seyyanen zam yapılmasını talep etmiştir. 2009 yılına ait maaş zamlarının, 350 YTL’lik maaş artışı üzerinden ele alınması gerektiğini dile getirmiştir.

Başbakan Erdoğan, konfederasyonumuzun talep ettiği 350 YTL’lik seyyanen artışın bütçe dengeleriyle uyuşmayacağını söylemiştir. Bununla birlikte, insanca yaşayacak ücret düzeyi ve eşit işe eşit ücret taleplerimizin gereğini yerine getirebilmek için Ağustos ayından itibaren belli bir miktarda ek ödemelerin yapılmaya başlanacağını söylemiştir.

3)    Örgütlerimizin İç İşleyişine Müdahale, Sendikal Faaliyetlerimize Yönelik Engellemeler

Genel Başkanımız Sami Evren, görüşmede sendikalarımızın tüzüklerine ve iç işleyişlerine ilişkin yapılan müdahaleleri de dile getirmiştir. Sendikalarımızın iç işleyişine ve örgütlenmesine yönelik müdahalelerin ILO Sözleşmelerine ve demokratik teamüllere sığmayacağını dile getirmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye çapında sendikalarımızın yönetici ve üyelerine dönük sendikal faaliyetlerden kaynaklanan baskı ve cezalandırmaların da sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Başbakan Erdoğan, demokratik bir ilke olarak örgütlerin iç işleyişlerinde özgür olmaları gerektiğini dile getirmiştir. 4688 sayılı yasada yer alan böylesi hükümlerin yeniden ele alınası gerektiğini söylemiş ve ortak örgütlenme yasasında bu konudaki sorunun aşılacağını söylemiştir. Üyelerimize yönelik baskı ve cezalarla ilgili olarak da, ekli dosya ile ilettiğimiz olayların incelenerek, gereğinin yapılacağını dile getirmiştir. 

4)    Toplu İş Sözleşme Sürecinin 15 Eylül’den İtibaren Başlaması
Genel Başkanımız Sami Evren, 4688 sayılı yasada öngörülen toplu görüşme usulünün tamamıyla bir tiyatroya dönüştüğünü dile getirerek, sürecin sağlıklı işleyebilmesi için görüşmelerin Toplu Sözleşme niteliğinde yapılmasını ve görüşmelere de en erken 15 Eylül’de başlanması gerektiğini söylemiştir.

Başbakan Erdoğan, bütçe görüşmelerini de göz önünde bulundurarak, bu sürecin 15 Eylül’de başlatılması yolunda herhangi bir sakınca olmadığını, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’yla da görüşerek bu konuda gerekli düzenlemelerin biran evvel başlatılacağını beyan etmiştir.

5)    Kadın Çalışanların Çalışma Yaşamındaki Sorunlarının Giderilmesi ve Kreşlerin Açılması

Genel Başkanımız Sami Evren, Kadın Kamu emekçilerinin özellikle anne olduktan sonra çocuklarını yetiştirebilmek için görevden ayrılmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, bu sorunun aşılabilmesi için En az 50 çalışanı olan iş yerinde kreş açılması, daha az sayıda çalışanın olduğu işyerlerinde ise bölgesel kreşlerin açılması gerektiğini söylemiştir.

Başbakan Erdoğan, bu konudaki mağduriyetin aşılması ve sorunun çözülmesi için gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların yapılacağını beyan etmiştir.

6)     “Yeni anayasa” Çalışmaları

Genel Başkanımız Sami Evren, özgür, demokratik ve eşitlikçi bir Türkiye yolunda “Yeni anayasa” çalışmalarının gündem dışına itildiğini dile getirmiş ve gerçek anlamda bir demokratikleşme için bu çalışmanın kamuoyunun ve toplumun örgütlü kesimlerinin katılımına açık biçimde yeniden başlatılması gerektiğini söylemiştir.

Başbakan Erdoğan, yeni anayasanın hazırlanması konusuna çok büyük önem verdiklerini, fakat yaşanan gelişmeler nedeniyle konunun bir süre durdurulmak zorunda kalındığını söylemiştir. Konuyla ilgili en kısa zamanda yeniden çalışmaların başlatılacağını dile getiren Erdoğan, bu konuda her türden destek ve katılıma açık olunacağını beyan etti.

7)    Ergenekon Soruşturması

Genel Başkanımız Sami Evren, ülkemizdeki demokratik siyasal yaşama tehdit oluşturan tüm kirli çete ilişkilerinin açığa çıkartılıp, yargılanması gerektiğini söylemiştir. 12 Eylül Darbecilerinin yargılanmamış olmasının ve 12 anayasası yerine özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi ve barışçıl bir sivil anayasanın getirilememiş olmasının bu karanlık ilişkilere cesaret ve güven verdiğin altını çizmiştir. Ergenekon Soruşturmasının derinleştirilmesi ve daha önce bir biçimde üzeri örtülen karanlık tertiplerin, katliamların ve faili meçhullerin açığa çıkartılması gerektiğini bildirmiştir.

Başbakan Erdoğan, Ergenekon Soruşturmasına büyük önem verdiklerini ve konunun üzerine ciddiyetle gittiklerini dile getirmiştir. Soruşturmanın yargı makamlarına intikal ettirildiğini ve bu konuda yargının gerekeni yapacağına inandığını beyan etmiştir.

8)    DTP ve AKP’ye Yönelik Kapatma Davaları
Genel Başkanımız Sami Evren, görüşmede DTP ve AKP’ye yönelik Parti Kapatma Davalarını da gündeme getirmiştir. “Haklar yasalardan önce gelir” şiarıyla yasakçı ve antidemokratik yasal düzenlemeler karşısında fiili ve meşru mücadele yürüterek kurulmuş bir konfederasyonun yöneticileri, yasaklamaların ve kapatmaların demokratik sürecin doğasına aykırı olduğu yolundaki görüşlerimizi dile getirmiştir. DTP ve AKP aleyhine açılan Kapatma Davalarının Türkiye’deki “laiklik” ve “Kürt Sorunu” etrafında yaşanmakta olan gerilimlerin çözümüne hizmet edemeyeceği vurgulamıştır.

Başbakan Erdoğan, sadece partilerin değil, hiçbir demokratik kurumun kapatılmaması gerektiğine inandığını dile getirmiştir. Siyasi partilerden sendikalara, derneklerden kitle örgütlerine kadar her türlü kurumun üzerindeki baskının kalkması gerektiğini vurgulamıştır.

9)    Kamu Emekçilerinin Siyaset Yasağının Kaldırılması

Genel Başkanımız Sami Evren, demokrasinin en temel gereklerinden biri olan siyasete katılma hakkı, ülkemizde ne yazık ki tam olarak işlemediğini dile getirmiştir. Siyasal yaşamın demokratik ve katılımcı bir hale getirilebilmesi için, kamu emekçilerinin siyaset yasakları tamamıyla kaldırılması gerektiğini söylemiştir.

Başbakan Erdoğan, yargı, asker ve emniyet mensupları dışındaki tüm kamu görevlilerinin siyaset yapma ve siyasi partilere üye olabilmeleri gerektiğini düşündüğünü, bu konuda da yeni anayasa içerisinde düzenleme yapılabileceğini söylemiştir.Görüşme sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Çalışma Yaşamı ve Demokratikleşme konularındaki görüşlerimizi içeren bir dosya sunulmuştur. Başbakan, Dosyanın incelenerek, gereğinin yapılacağını dile getirmiştir. Görüşme sonrasında Başbakanlık Merkez Binası önünde hazır bekleyen Basın Mensuplarına Genel Başkanımız tarafından yukarıda bahsedilenler çerçevesinde açıklamada bulunulmuş ve basın mensuplarının soruları cevaplanmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]