Danıştay 11. Dairesinin 2006/6044 E, 2008/2354 K sayılı ve 10.03.2008 tarihli kararı, karar gerekçesinin karışık olması ve çeşitli yerel mahkemelerin lehte kararları nedeni ile yanlış yorumlanmış olup, aşağıdaki düzeltmenin yapılması gerekli olmuştur.

Danıştay 11. Dairesi’nce verilen söz konusu karar ile Sağlık Bakanlığındaki döner sermaye ek ödemesi de dâhil olmak üzere hak edilen mali haklar toplamı, devir tarihinde sabitlenen mali hakların toplamından fazla olan personele ödenen döner sermaye ek ödemelerinin fark tazminatını aşan kısmının sonraki aylara devredilerek, sonraki aylarda mahsup edilmesine yönelik düzenleme iptal edilmiş olup, bu karar ile döner sermaye ek ödemesinin fark tazminatı hesabında dikkate alınması işlemi iptal edilmiş değildir. 

Danıştay 11. Daire kararı uyarınca, devredilen personelin önceki ve sonraki mali haklar kıyaslamasının aylık yapılması gerektiği, sonraki aylara sirayet eden devirlerin mahsuplaşmaya esas alınmaması gerekmektedir. Ayrıca, senelik izin veya rapor nedeni ile fark tazminatı ödenmeyen personelin de mağduriyetlerini gidermek için dava açabileceklerini belirtmek isteriz. 

Yukarıdaki açıklamaya uygun olarak mağdur olanlar dava açabilir, bunun dışında yaygınlaştırılmaması gerekmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]