15 ARALIK 2007 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile 15 .10.2007 tarih ve 19393 sayılı Makam Onayı gereğince Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak (4924 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel, geçici işçiler ve vekil Ebe/Hemşireler hariç) değişik sınıf ve unvanlarda görev yapmakta iken, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu, ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atamalarını teminen, ihtiyaç duyulan ve Ek’te ilan edilen boş kadro unvanları için 15 ARALIK 2007 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU YAPILMASI:

Adaylar başvuru kılavuzunu http://www.meb.gov.tr ve http://personel.saglik.gov.tr internet adreslerinden 12 Kasım 2007 tarihinden itibaren temin edecektir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Elektronik başvuru işlemleri bankaya sınav ücretini yatırdıktan 1 (bir) gün sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden aday tarafından bireysel başvuru olarak yapılacaktır. Buna göre adayın 12–16 Kasım 2007 tarihleri arasında bankaya sınav ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

Başvuru kabulleri; 13–19 Kasım 2007 tarihleri arasında elektronik ortamda internet üzerinden yapılacaktır.

Aday, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı aday “başvuru formunu” internet üzerinden doldurup onaylayacaktır.

Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından imzalanıp, taşra teşkilatında personel şube müdürü, merkez teşkilatında ise ilgili şube müdürü tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.

İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir örneği taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili şube müdürlüğünde kalacak, bir örneğini de aday saklayacaktır.

Eğer aday özürlü ise başvuru sırasında durumunu ve belgelerini başvuru formuna işleyecektir. Beyan ettiği özürle ilgili sağlık raporu, özürlü nüfus cüzdanı ya da özürlü kimlik kartlarından birinin kurum onaylı örneği başvuru formu ekinde 25 Kasım 2007 tarihine kadar “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 06500 Teknikokullar – ANKARA” adresine APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir. Özürlü belgesinin gönderilmemesi durumunda adaya hizmet verilmesi mümkün olamayacaktır.

Adaylar, başvuru sırasında öğrenim durumuyla ilgili bölüme, sınava başvuru yaptığı alanla ilgili öğrenim durumunu işaretleyecektir.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav ile ilgili detaylı açıklamalar anılan internet adreslerinde yayımlanacak Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda belirtilecektir. Adaylar kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre başvurularını yapacaklardır.

Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların müracaatları kabul edilecektir.

Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Sınava, halen Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

Aynı unvanda lise veya önlisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için sınava giren personelin sınavı geçersiz sayılacaktır. (Ör. Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, lisans öğrenimini bitirmesi nedeniyle lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınava başvurmayacaktır. )

SINAV ÜCRETİ:

Sınav ücreti adaylar tarafından 85 YTL olarak 12–16 Kasım 2007 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat Şubesine yatırılacaktır.

Adaylar, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

SINAV UYGULAMASI :

Unvan Değişikliği Sınavı, 15 ARALIK 2007 tarihinde, Saat : 10.00’da ANKARA’da, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği salonlarda,

Adayların görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin, ilan edilen konularda yazılı olarak yapılacaktır.

Unvan değişikliği sınavına katılacak olan personel, dilekçe ile birim amirlerine müracaat etmesi kaydıyla sınavdan önce ve sonraki iş günlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca sınava gireceklerin giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

ATANMA ESASLARI :

Unvan Değişikliği Sınavı için ilan edilecek unvanlara atanma şartları;

a) Avukat kadrosuna atanmak için,

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Matematikçi, Kütüphaneci, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimci, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam vb. mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Yapılacak Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Ekte ve kılavuzda ilan edilen kadro sayısı kadar personel sınavdaki başarı notu sıralamasına göre atamaya hak kazanacaktır. Sınavdaki başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilecektir.

Buna göre atanmaya hak kazananların yerleştirme işlemleri;

Avukat, İstatistikçi, Tekniker, Teknisyen, Mühendis, Kütüphaneci, Matematikçi, Teknik Ressam ve Kimyager kadrolarına, ekte ilan edilen yerler doğrultusunda yapılacak tercihler ve sınavda alınan puana göre Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl emrine, sosyalleştirme olarak,

Diğer Kadrolara Personel Dağlım Cetveline göre boş kadro bulunması kaydıyla öncelikle kadrosunun bulunduğu İldeki birimlere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sınav puanı ve tercihleri dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

Kadrosunun bulunduğu ildeki birimlerde boş kadro bulunmaması halinde ekte ilan edilen yerler doğrultusunda adayların tercihleri ve sınavda aldıkları puana göre Personel Genel Müdürlüğü tarafından İl emrine atama işlemi yapılacak, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Personel Dağılım Cetveli dikkate alınarak İldeki kurumlara atama yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personelden hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olanların ataması Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre zarfında yapılacaktır. Mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması halinde 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacak, bu şekilde de atama imkanı olmayanlar ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro ihdası yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

Yürürlükteki hükümler çerçevesinde mazereti olanlar ve merkez teşkilatında çalışan personel dışında ataması yapılan personel atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile başka bir kadroya atanma ve nakil başvurusunda bulunamayacaktır.

Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacak, bu süre içerisinde sınavı kazanan ve ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanlar veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılacaktır.

Sınav sonuçları, 14 OCAK 2008 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Sınavda başarılı olan personelden atanacak kadro sayısı kadar atanmaya hak kazananların listesi Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve başvuru kılavuzunun EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edildikten sonra http:// personel.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]