AKP Hükümetinin sağlıkta yıkım programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini piyasalaştıran aile hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılırken, diğer yandan Anayasa engeline takılan genel sağlık sigortası ile ilgili yasal hazırlıklar yapılıyor.

AKP Hükümetinin sağlıkta yıkım programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini piyasalaştıran aile hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılırken, diğer yandan Anayasa engeline takılan genel sağlık sigortası ile ilgili yasal hazırlıklar yapılıyor. Sağlıkta yıkım programının son halkası ise 1 Kasımda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek olan “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”yla tamamlanmaya çalışılıyor.  Bu yasa tasarısı ile;

1-       Kamu hastanelerinin hizmet esaslı toplumsal işlevi yerine kar esaslı işletme anlayışı getiriliyor. Hastaneler ticarethaneye, vatandaş müşteriye dönüştürülüyor.

2-       Ücret sisteminin kamusal güvencesi kaldırılarak çalışanların ücretlerinin döner sermayeden ödenmesi hedefleniyor.

3-       Siyasal kadrolaşmanın önü açılıyor. Sözleşmeli alınacak 400 başhekimle birlikte toplam 6700 sözleşmeli yönetici alımı hedefleniyor.

4-       40 hastane birliğine bağlı 400 hastanenin işletmeye dönüşmesi planlanırken, diğer hastanelerin devredilmesi veya kapatılması hedefleniyor.

5-       7 kişiden oluşacak hastane yönetim kurullarında il ticaret odası temsilcisi yer alırken çalışanların ve meslek odasının temsilcilerine yer verilmiyor.

6-       Altyapı, kalite ve hasta memnuniyeti gibi kriterlerle hastaneler A, B, C, D, E şeklinde sınıflandırılıyor, D ve E grubu hastanelerin bir süre sonra kapatılması öngörülüyor.

7-       Hastanelerde tıbbi uzmanlık (her türlü hekimlik hizmetleri), laboratuar ve görüntüleme merkezlerinin sunduğu hizmetler hizmet alımları yoluyla özelleştiriliyor. İş güvenceli istihdam daraltılıyor. 

Değerli Basın Emekçileri! 

Bu yasa tasarısı kamu hastanelerini özelleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sendikamız açısından asla kabul edilemez bir tasarıdır. Hastaneler ticarethane olamaz. Halkın vergileriyle kurulan kamu hastaneleri, sağlık hizmetleri özelleştirilemez. Bu yasa, kamu eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli işleri tanımlayan Anayasanın 128. maddesine, 657 sayılı kanunun 36. maddesine açıkça aykırıdır. Sendikamız bu yasanın geri çekilmesi için TBMM düzeyinde ilgili komisyon üyelerini uyaracak, sürecin seyrine göre eylem ve etkinlikler planlayacaktır. 

 

Radyoloji Çalışanları Kansere Mahkum Ediliyor! 70 milyonun sağlığından sorumlu olması gereken Sağlık Bakanlığı kendi çalışanının sağlığını hiçe sayıyor. Nisan ayında çıkarılan torba yasayla radyoloji çalışanlarının mesailerinin uzatılmasının önünü açan Bakanlık, Ekim ayında çıkardığı yönetmelikle günlük çalışmayı 5 saatten 9 saate çıkardı. Böylece radyoloji çalışanlarını kansere, ölüme iten yolu açtı. Bu durumu asla kabul edemeyiz. Hiçbir koruyucu önlem almadan, standardizasyon sağlanmadan çalışma sürelerini arttıran zihniyeti hem çalışanlar hem de kamuoyunun vicdanında mahkum etmeye kararlıyız. Bu amaçla “8 Kasım Dünya Radyoloji Günü”nde başta radyoloji çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını işyerleri önünde veya meydanlarda EYLEME davet ediyoruz.  

3 Kasımda Kitlesel Olarak Ankara’dayız! 3 Kasımda Ankara’da yapılacak olan “Özgür – Demokratik ve Eşitlikçi BİR TÜRKİYE” Mitingine sağlık ve sosyal hizmet emekçileri tüm illerden kitlesel olarak katılacaktır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, hastane işletmelerini hedefleyen Kamu Hastaneleri Birlikleri Pilot Uygulaması Yasa Tasarısı, aile hekimliği, güvencesiz çalışma, tam gün başta olmak üzere sağlık ortamının yakıcı gündemlerine karşı tepkimizi bu mitingde dile getirileceğiz.  Sağlık hakkının güvenceye alınması, sağlıkta özelleştirmenin durdurulması, 45 saatlik çalışma süresinin düşürülmesi, iş güvenceli çalışma ve temel ücretlerimizin iyileştirilmesi, grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvenceye alınması yeni anayasa tartışmalarında sendikamızın olmazsa olmaz talepleridir.

31 Ekim 2007 SES Genel Başkanı Dr. Köksal Aydın

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]