SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVREDİLEN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI

Facebook
Twitter
WhatsApp

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MGM.0.20/620-4— 08.03.05/004621
Konu:

Bilindiği üzere, 19/01/2005 tarihli ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06/01/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanunun 5. maddesinde, Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık birimlerinde istihdam edilen personelin özlük haklarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Sağlık bakanlığına deverilen personelin aylık, ücret ve diğer mali haklarına ilişkin saymanlık hizmetlerinin Sağlık kurumları Saymanlık müdürlüğü bulunan illerde bu saymanlıklarca, diğer illerde ise Muhasebe müdürlüklerince yerine getirilmesi uygun görülmüştür.

15 Mart 2005 tarihinde ödenecek aylık ve ücret ödemelerinde, düzenenen ödeme belgesine her ne surette olursa olsun görevinden ilişiği kesilenler ayrıca bildirilmek şartıyla 15 Şubat 2005 tarihine ait aylık ve ücret bordrolarının tesdikli birer örneği eklenecek, 15 Nisan 2005 tarihinde yapılacak aylık v ücret ödemelerinde ise Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin aylık ve ücret ödemelerine ilişkin aranılması gereken kanıtlayıcı belgelerden gerekli olanlar bağlanacaktır. Öte yandan, 15 Mart 2005 tarihinde aylık ve ücret ödemeleri yapıldıktan sonra ise anılan yönetmelik hükümlerine göre eklenmesi gereken belgeler en kısa sürede tamamlattırılacaktır.

2) 06/01/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında;

"Dördüncü fıkra uyarınca devredilen personel, benzer birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılır ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez." denilmektedir.

Bu hükme göre, devredilen sağlık birimlerinde, devir tarihi itibariyle çalışmakta olan personelden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmüne göre sözleşmeli istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığına devredilen ve bu statüde çalıştırılacak olan personel, Sağlık Bakanlığı personeline döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeden yararlandırılacaktır.

Ancak, söz konusu sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçmeyecektir.

3) 5283 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında ise;

"İkinci ve dördüncü fıkralar ile 6 ncı madde kapsamında Bakanlığa devredilen personelin devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti ile nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her türlü malî hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede,

a) Sağlık Bakanlığına devredilen personelin devir tarihindeki eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücretleri ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti ile nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücretleri ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonda kaldıkları sürece, bu fark kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tebi tutulmaksızın tazminat olarak genel bütçeden ayrıca ödenecektir.

b) İlgililere ödenecek fark tazminatı belirlenirken, eski ve yani kadro veyaz pozisyonlarına yönelik fazla çalışma ücretleri ve nöbet ücretleri dikkate alınmayacaktır.

c) Devir tarihine kadar 2005 yılında ilgili mevzuat uyarınca ödenen ikramiyelerin net tutarının bir aya isabet eden tutarı esas alınarak personelin devirden önceki aylık ve ücretine ilave edilecek ve fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır.

d) Yeni kadroya ve pozisyonlara ilişkin mutad olarak aylık dönemler itibariyle yapılan ödemelerden fark tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekenler, sadece ödendiği aydaki fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Aylık dönemler halinde ödenmeyip peşin olarak yapılan ancak hangi aya ne kadar isabet ettiği belli olan ödemeler ilgili ayların fark tazminatı hesabına dahil edilecektir. Hangi aylara isabet ettiği belli olmayan peşin ödemeler ile geçmişe yönelik olarak yapılan ödemeler aylara bölünmeden ödendiği ayın fark tazminatı hesabına dahil edilecek, artan tutarların bulunması halinde ise takip eden ayların fark tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, hesaplama yapılırken her ay düzenli olarak yapılan ödemeler ile peşin olarak yapılan ödemelerden hangi aylara isabet ettiği belli olanlara öncelik verilecektir.

e) Fark tazminatı ödemesine atanılan kadro veya pozisyon unvanında kalındığı sürece devam edilecektir. Personelin kendi isteği olmaksızın aynı kurumda yapılan kadro unvanı değişikliklerinde de fark tazminatı uygulamasına devam edilecektir.

f) Fark tazminatına esas ücretin belirlenmesinde personelin devir tarihindeki net ücretleri esas alınarak sabit tutulacaktır.

g) Lojman kira bedeli, icra kesintisi, askerlik borçlanması ve benzeri adlarla yapılan çeşitli kişisel kesintiler, fark tazminatı ödenmesi konusundaki hesaplamalarda, ilgililerin gerek eski gerek yeni kadro veya pozisyonlarına ilişkin ödemeler kapsamında dikkate alınmayacaktır.

h) Döner sermayeden yapılacak ödemelerin fark tazminatına dahil edilmesi konusunda tahakkuk dairelerince gerekli hassasiyet gösterilecektir.

4) Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu personelinin, 29/07/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinden yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

5) Devredilen personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık veya ücret ödemeleri Bakanlıkça yapılacak ve bu ödemeler hakkında kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Bakan a.
Ömer Duman
Genel Müdür

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]